Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Utvikling i antall fastleger og fastlegelister

Veksttakten i antall fastleger framstår så langt for svak til å bedre situasjonen i tjenesten, men veksten i tredje kvartal var positiv sammenlignet med tidligere i 2021.

Nedenfor presenteres tall for unike fastleger (personer), antall fastlegeavtaler og antall fastlegelister. Det er relevant å skille mellom disse fordi en lege kan ha flere fastlegeavtaler. Videre kan fastlegelister bli stående uten fast lege i kortere eller lengre tid, slik at antallet lister totalt er høyere enn antall leger og fastlegeavtaler. 

Utvikling i antall fastlegelister fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet . Streken angir start på handlingsplanperioden.
Figur 1.1 Utvikling i antall fastlegelister fra 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2021. Fordelt på lister med og uten fast lege på telletidspunktet7. Streken angir start på handlingsplanperioden.

Kilde: FLO 

Siste kvartal var veksten i antall leger og lister med fast lege høyere enn tidligere i 2021, med henholdsvis 21 og 28 leger, men samlet så langt i år er veksten i absolutte tall lavere enn i 2020 og tidligere år. Fra perioden mars i 2020 til september ble det 58 flere leger. Dette tilsvarer en vekst på 1,2 prosent. Tilvekst av leger avhenger av antall nye som kommer inn, og antall som slutter som fastlege eller går av med pensjon i en gitt periode.

Siden 1.kvartal 2020 (kvartalet før lansering av handlingsplanen) har antall lister samlet sett økt med 141 (tilsvarende 2,8 prosent). Antallet ubesatte lister har samtidig økt, og tilsvarer nesten halvparten av denne veksten. Dette omtales nærmere nedenfor.  

Endring i antall unike fastleger, antall lister med fast lege, antall lister uten fast lege og totalt antall lister. Fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. 1. kvartal 2020 er satt som utgangspunkt.
Figur 1.2 Endring i antall unike fastleger, antall lister med fast lege, antall lister uten fast lege og totalt antall lister. Fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. 1. kvartal 2020 er satt som utgangspunkt.

Kilde: FLO

 

7 Helsedirektoratet legger til grunn lister uten fast lege registrert hos Helfo. Det er knyttet noe usikkerhet til tallene fordi praksis for registrering av fastlegevikar og fastlege til Helfo kan variere mellom kommuner.

Siste faglige endring: 27. september 2023