Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Tjenester til hjemmeboende i ulike aldersgrupper og helsefellesskap

Om lag 320 000 personer mottok i 2021 en eller flere tjenester til hjemmeboende, noe som utgjør 5,9 prosent av befolkningen. En tredjedel av disse var alderen 80 år og eldre, og litt over halvparten var 67 år eller eldre.  

Korrigert for alder var bruken av tjenester til hjemmeboende klart høyest blant de eldste. Blant de i alderen 90 år og eldre mottok 746 personer per 1 000 innbyggere en eller flere tjenester for hjemmeboende i løpet av 2021. Raten var 365 for personer i alderen 80 til 89 år, og 103 for de mellom 67 og 79 år, mens den var betydelig lavere blant de yngre.  

Det har vært en reduksjon i antall mottakere per innbygger av tjenester til hjemmeboende blant de eldste i befolkningen. Nedgangen var størst for de i alderen 80 til 89 år, med en reduksjon på 3 prosent fra 2018 til 2021. For personer som var 90 år og eldre gikk raten ned fra 2018 til 2020. Antall mottakere (per innbygger) økte noe igjen i 2021, men nivået i 2021 var fortsatt lavere enn i de to årene før pandemien. For de i alderen 67-79 år ble raten svakt redusert fra 2018-2020, før en økning i 2021. Men også blant denne aldersgruppen var raten i 2021 lavere enn før pandemien. 

Blant de under 50 år har antall mottakere av tjenester til hjemmeboende økt i perioden fra 2018 til 2021. Økningen i antall brukere var 8,7 prosent fra 2018-2021 for denne aldersgruppen. 

Figur 2: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021
Figur 2: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike aldersgrupper. 2018-2021

Antall personer per innbygger som har tjenester i hjemmet varierer mellom regioner og helsefellesskap. Denne variasjonen vil blant annet å ha sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen forskjellige steder, men kan også gjenspeile ulik organisering av tjenester og eventuelt ulikt tilbud til befolkningen. I tillegg til figur med rater for hele befolkningen er det også vist rater for de i alderen 80 år og eldre. 

Helse Nord var regionen med flest personer per innbygger som mottok tjenester til hjemmeboende i 2021, mens Helse Vest hadde færrest. Det var relativt store variasjoner mellom helsefelleskapene når det gjaldt antall brukere, og det framgår av figur under at området med høyest nivå hadde over 2 ganger så mange brukere for denne typen tjenester som området med lavest nivå. Dersom vi kun ser på innbyggere i alderen 80 år og eldre var det høyest rate i Helse Midt-Norge, mens Helse Sør-Øst hadde lavest rate. Blant helsefelleskapene varierte antall mottakere per innbygger i 2021 fra 410 i området Akershus Universitetssykehus til 513 i Finnmark, for de i alderen 80 år og eldre. 

Fra 2019 til 2020 når pandemien startet ble raten for bruk av tjenester til hjemmeboende redusert i 9 av helsefellesskapene, mens den var uendret eller økte i de 10 resterende, når vi ser på befolkningen samlet. For de i alderen 80 år og eldre var det imidlertid en tydelig nedgang i raten i alle regioner og i alle helsefellesskap i samme periode, bortsett fra i Finnmark. Videre var det en nedgang i alle regioner og helsefellesskap for denne aldersgruppen i tidsperioden fra 2018-2021, mens det kun gjaldt i 4 av 19 helsefellesskap for befolkningen generelt. Det var litt større variasjon mellom helsefellesskapene i 2020 enn de øvrige årene.[12]

Figur 3: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 3: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap. 2018-2021
Figur 4: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021
Figur 4: Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende per 1 000 innbyggere i ulike regioner og helsefellesskap blant de i alderen 80 år og eldre. 2018-2021

 

Fotnoter

[12] Variasjonskoeffisient (relativt standardavvik) er standardavviket delt på middelverdien. 

Siste faglige endring: 10. august 2022