Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.3. Omstillingsarbeid og kunnskapsutvikling

Tidligere kjente utfordringer er sentrale også for hvordan tjenestene kan takle en pandemi; som ansettelses­forhold, rutiner for hygiene eller bygningsmessige forhold. Pandemien krevde raske endringer og utløste kreativitet, som bruk av nye kommunika­sjons­­­former og -plattformer, nye former for samarbeid eller oppgavedeling. Mange av disse erfaringene er det viktig i det pågående og nødvendige omstillingsarbeidet i omsorgstjenesten framover.

Digitale verktøy og metoder utviklet for én målgruppe i helse- og omsorgs­tjenestene, kan også være relevant for andre tjenesteområder og målgrupper. Innen velferdsteknologi ser vi eksempler på partnerskap og samskaping som arbeidsmodell. Ett eksempel er HelseHub i Drammensregionen (https://helsehub.org/)[115] der private og offentlige bedrifter og næringsliv samarbeider med forsking og utdanningsmiljø om å identifisere og utvikle felles prosjekter, dele kunnskap og etablere møteplasser innen helsefeltet.

Andelen og antallet eldre i befolkningen øker fremover. Dette utfordrer omsorgs­­tjenestene og stiller krav til en helhetlig satsing innen samfunns­planlegging, blant annet på forebyggende tiltak og lavterskeltilbud. Økt kunnskap om folkehelse i et livsløpsperspektiv er viktig som grunnlag for kunnskap om og hvilke faktorer gjennom livet som påvirker helse og funksjon i eldre år. Her vil HUNT-studien Aldring i Trøndelag kunne bidra til kunnskap om utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel i gruppen 70 år og eldre.[116]

Omstilling og forskning synes nødvendig for at kommunale helse- og omsorgs­tjenester skal kunne møte fremtidens utfordringer. Gode løsninger finnes. Det er viktig å bidra til at flere gis muligheter for å utvikle og dra nytte av metoder og modeller som har dokumentert effekt. Endrings- og omstillingsarbeid må ses i en helhet, der kunnskap og erfaringer utnyttes på tvers av fagområder og tjenstlige skillelinjer.

 

Fotnoter

[115] Janne Dugstad. Universitetet i Sørøst-Norge. Innspill til Helsedir 31.mars 2022.

[116] HUNT. Helseundersøkelsen i Trøndelag. I samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse.  Aldring i Trøndelag

Sist faglig oppdatert: 10. august 2022