Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Læringspunkter

Pandemien har vist at smittevern og personsentrert omsorg er viktig både for smittevern og for kvalitet og pasientsikkerhet i omsorgstjenestene. Helsedirektoratet vil løfte frem følgende læringspunkter for videre arbeid:

  • Sikre gode nok prosesser når man definerer hvilke grupper av tjenestemottakere som skal defineres som særlig sårbare. Dette gjelder både i beredskapsplanlegging, når hendelser oppstår og mer generelt. Ved oppstart av pandemien omfattet for eksempel "særlig sårbare grupper" ikke personer med demens.
  • Personsentrert omsorg ble utfordret av smittevern. For personalet var det vanskelige avveininger mellom hensynet til pårørende og beboere og å redusere muligheten for smitte inn i boligen eller sykehjemmet. Økt kompetanse er viktig både for å ivareta smittevern og personsentrert omsorg i tjenestene til beboere i sykehjem. Beboere i omsorgsboliger må få råd og veiledning om gode smitteverntiltak som ivaretar rettigheter til aktivitet og sosial kontakt.
  • Smittevernhensyn bør vurderes tatt inn som krav i fysisk utforming av sykehjem og omsorgsboliger knyttet til investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgs plasser som tildeles av Husbanken.
  • Økt satsing på ulike dagaktiviteter for hjemmeboende for å forebygge isolasjon og passivitet og gi avlastning for pårørende.
  • Styrke samarbeidet med pårørende som en viktig deltaker i tjeneste­mottakernes liv.
  • Sikre opplæring av ansatte og brukere for bedre utnyttelse av velferdsteknologi.
  • Styrke og videreutvikle koordinerte tjenester på tvers av nivåene for å ivareta tjenestemottakere som ikke kan nyttiggjøre seg digitale helse­tjenester, og støtte opp under målene som helsefellesskapene setter for samhandling.
  • Stimulere til økt implementering av modeller for omstilling og organisatoriske endringer i omsorgstjenestene.

Helsedirektoratet vil ta lærdom av erfaringene fra pandemien og videreføre arbeidet gjennom en samlet satsing overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Oppfølging vil skje innenfor pågående satsninger som blant annet Kompetanse­løft 2025, reformarbeidet Leve hele livet, strategi for et aldersvennlig samfunn, regjeringens pårørende­strategi og handlingsplan og nasjonalt Velferdsteknologi­program.

Siste faglige endring: 10. august 2022