Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Utvikling gjennom kunnskap

3.5.1 Formidling av forskning og innovasjon

Formål og hovedprioriteringer

Omsorgsforskningssenteret Senter for omsorgsforskning skal formidle kunnskap om forskning og innovasjon i omsorgssektoren for å styrke omsorgstjenestenes faglige grunnlag og omdømme. Formidling av forskning og innovasjon må ses i sammenheng med omsorgsforskningssentrenes rolle, og deres formaliserte samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Resultatrapport 2019

Gjennom etablering av Omsorgsbiblioteket og Tidsskriftet for omsorgsforskning er det etablert plattformer for forskningsformidling som har økt tilgjengeligheten til forskningsbasert kunnskap innenfor temaer som er relevante for Omsorg 2020. Første nummer av Tidsskriftet ble utgitt i 2015, og det har siden vært utgitt to til tre nummer årlig. Tidsskriftet er godkjent som nivå 1-tidsskrift og tidsskriftet er fra og med 2018 et open access-tidsskrift.

Artikkeltilfanget har økt de siste årene. Ved avslutningen av 2019 hadde man 17 vitenskapelige artikler i prosess. Fra 2018 til 2019 har antall lesninger økt fra til 31 000 til 58 000.

Omsorgsbiblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner jevnlig kommer til. Det er et økt samarbeid mellom biblioteket og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

3.5.2 Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Formål og hovedprioriteringer

Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2020.

Det er utarbeidet et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som setter de overordnede rammene for arbeidet. Kommuner med utviklingssentre inngår i et felles nettverk, og er knyttet opp til de regionale sentrene for omsorgsforskning. Sentrene for omsorgsforskning skal følge opp utviklingssentrene i sin region.

Resultatrapport 2019

Helsedirektoratet vurderer at det er høy måloppnåelse for ordningen som helhet. I 2019 har utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester hatt høy aktivitet og måloppnåelse innenfor satsingsområdene eldrereformen Leve hele livet, Demensplan 2020, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Enkelte av utviklingssentrene i nord har hatt middels måloppnåelse. Årsaken er ubesatte stillinger. Fylkessammenslåing er også en årsak til mindre aktivitet og lavere måloppnåelse.

I 2019 var utviklingssentrene definert inn i det regionale støtteapparatet for kvalitetsreformen Leve hele livet, sammen med Fylkesmannen og KS. Utviklingssentrene var involvert i planlegging, organisering og oppstart av reformen, og bidro inn i koordinering og dialogmøter med de øvrige kommunene. Formålet til støtteapparatet er å understøtte kommunenes endringsarbeid og legge til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbedringsarbeid i reformperioden. Utviklingssentrene bidro til at kommunene kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder og nye samarbeidsformer.

Aktiviteter og tiltak innenfor de øvrige satsingsområdene er gjennomført med varierte metoder. Utviklingssentrene har lagt til rette for samarbeid og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene. For eksempel drifter utviklingssentrene fagnettverk for ansatte, fagdager, konferanser og workshops hvor lokale tiltak, fagutvikling og prosjekter deles.

Utviklingssentrene samarbeider også om utviklingsprosjekter. I 2019 har flere utviklingssentre jobbet videre med et opplæringstiltak innen klinisk observasjonskompetanse i kommunen. Det helhetlige faglige produktet til kompetansemodellen, «KlinObsKommune» skal ferdigstilles våren 2020. Deler av materialet er publisert som en forenklet e-læringsversjon i forbindelse med Covid 19 pandemien.

3.5.3 Iverksette et kvalitetsutviklingsarbeid - etablere Trygghetsstandard i sykehjem

Formål og hovedprioriteringer

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet startet Helsedirektoratet i 2016 arbeidet med å forberede utvikling og pilotering av en trygghetsstandard i sykehjem. Formålet er å operasjonalisere lovkrav og andre statlige føringer og forventninger inn i et praksisorientert verktøy (en standard), som gjør det enkelt for den enkelte virksomhet å ta dem i bruk. Verktøyet skal bidra til en tjeneste som mer systematisk bygges rundt pasientens behov og ønsker (pasientsentrert omsorg), som bidrar til et godt og trygt tilbud og som reduserer uønsket variasjon i kvaliteten mellom sykehjem. Verktøyet ble pilotert i fire kommuner fram til sommeren 2018 og det ble gjennomført en følge-/resultatevaluering i 2019. Erfaringene fra piloten og evalueringene skal brukes til en anbefaling om videre oppfølging og implementering. Sluttproduktet skal bli et digitalt kvalitetsutviklingssystem for sykehjem som kan tas i bruk i hele landet.

Resultatrapport 2019

Våren 2019 ble det utført en evaluering av verktøyet basert på de erfaringer som pilotkommunene har gjort med bruken av dette verktøyet. Evalueringen viser at det er behov for et mer brukervennlig verktøy som gjør det enklere å finne frem til den informasjonen man ønsker seg. Det skal derfor utvikles et konsept som prototypes og testes før man går i gang med utvikling av endelig løsning og implementering av verktøyet i kommuner. Det ble inngått en avtale med et designbyrå som skal gjennomføre en konseptutredning hvor man legger opp til en designprosess for å utvikle en prototype.

Det er besluttet at arbeidet skal videreføres i 2020 hvor man utvikler et digitalt verktøy basert på prototype som skal tilgjengeliggjøres i alle kommuner. Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med Helsedirektoratet og representanter fra flere pilotkommuner.

Siste faglige endring: 10. juni 2020