Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.5Kvalitet – ledelse og kultur

Endring og forbedring er krevende å få til i praksis, og fordrer tett lederoppfølging og konstant oppmerksomhet for å skape og opprettholde resultater. Det forutsetter en kultur preget av åpenhet, hvor feil og uønskede hendelser anses som en kilde til læring og forbedring, og hvor erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir innhentet og tatt i bruk.

Flere tiltak er igangsatt for å styrke ledelse og kultur i kommunene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gir et godt grunnlag for kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene, men mer kan gjøres for å styrke etterlevelse av forskriftens krav i kommunene.

Ledelse og kultur er ett av fire tiltaksområder i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring[. Det er tidligere utviklet en egen tiltakspakke for ledelse av pasientsikkerhet, med praktiske ledelsesverktøy for å forbedre pasientsikkerhetskulturen.

I 2019 ble verktøyet Snakk om forbedring! ferdigstilt. Dette er et verktøy for å vurdere status for arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring som tas i bruk i alle deler av helsetjenesten, også kommunehelsetjenesten.

Det skal utvikles veiledningsmateriale til kommunene for å forbedre kvaliteten på tjenestene innenfor de områdene den enkelte kommune selv har valgt. Senter for omsorgsforskning har gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for utvikling av veiledningsmateriale/verktøy/metoder innenfor reformens fem temaområder. De regionale støtteapparatene vil bidra med veiledning ut mot kommunene.

 

Siste faglige endring: 13. september 2023