Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Nasjonale kvalitetsindikatorer 2023

I 2023 var det 153 aktive nasjonale kvalitetsindikatorer ute på vår nettside, hvorav fire er nye indikatorer som er presentert i avsnittet "Nye kvalitetsindikatorer" nedenfor. Tabell 2 viser antall kvalitetsindikatorer per tjenesteområde og helsefaglige tema.

Tabell 2: Oversikt over antall nasjonale kvalitetsindikatorer i 2023

Overordnede områder

Totalt antall NKI 2023

Somatisk helse, spesialisthelsetjenesten

68

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

34

Kommunale helse- og omsorgstjenester[4]

37

Antibiotika

6

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

8

SUM

153

Nye kvalitetsindikatorer

I 2023 ble det arbeidet med utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer på flere ulike områder. Noen av disse ble publisert i 2023, mens andre er i en utredningsfase og vil komme på et senere tidspunkt. Andre indikatorer er foreløpig utsatt på grunn av utfordringer som må løses, for eksempel knyttet til datakvalitet. Følgende nye nasjonale kvalitetsindikatorer var under utvikling i 2023:

Allmennlegetjenesten

I 2023 ble følgende fire nye kvalitetsindikatorer utviklet og publisert for allmennlegetjenesten:[5] 

  • Innbyggere uten fast lege
  • Vanedannende legemidler til eldre fra allmennlege
  • NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske) til eldre fra allmennlege
  • Legemidler med betydelig antikolinerg effekt til eldre fra allmennlege.

Førstnevnte indikator måler tilgjengelighet i fastlegetjenesten, mens de tre nederste kan knyttes til kvalitetsdimensjonen trygge og sikre tjenester. Siden 2021 er det utredet en indikator om andel konsultasjoner hos egen fastlege. Indikatoren vil være et mål på kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient. Publisering har blitt utsatt i påvente av overføring av data om fastlegeordningen (FLO) til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Arbeidet med å utrede en til to nye indikatorer som måler andel heltidsstillinger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene ble videreført i 2023. Arbeidet gjøres i samarbeid med Kompetanseløft 2025 og vil bli sett i sammenheng med ny Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i eldreomsorgen. Det vil arbeides videre med dette i 2024.  

I Demensplan 2025 er det et mål om flere nasjonale kvalitetsindikatorer som kan understøtte planen. Det har blitt utredet datagrunnlag og relevant kodeverk for ny indikator for tildeling av koordinator til personer med demens. Arbeidet tas videre i 2023 med testuttrekk av data og eventuell endelig publisering av ny kvalitetsindikator.

Revisjon av nasjonale kvalitetsindikatorer

For å sikre at de nasjonale kvalitetsindikatorene til enhver tid er relevante og av god kvalitet, er det behov for å jevnlig revidere eksisterende indikatorer. Revisjonsbehovet knytter seg for eksempel til endringer i helsefaglig kodeverk, elektronisk melding, faglige målsettinger, endringer i lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, veiledere med mer. I forbindelse med overgang fra Reseptregisteret til Legemiddelregisteret ble foretatt en større revisjon for fire indikatorer som måler antibiotikabruk utenfor institusjon, da primært rekvireringer i allmennlegetjenesten. I 2023 ble det også gjort en revisjon av indikatorer som måler postoperative infeksjoner etter fem ulike kirurgiske inngrep. Indikatorene som måler postoperative infeksjoner og dype-, organ- og hulromsinfeksjoner, ble slått sammen til en indikator med tre underliggende måltall. Det ble i tillegg gjort mindre endringer for flere kvalitetsindikatorer.

I 2023 ble det også påbegynt et større arbeid med å utvikle en ny og forenklet syntaks for uttrekk av data til de nasjonale kvalitetsindikatorene fra KPR Helse og omsorg. Når syntaksen er klar, vil testdata sendes ut til et utvalg kommuner for kvalitetssikring.

I forbindelse med utviklingen av ny syntaks vil også de enkelte indikatorene gjennomgås med sikte på forenkling og forbedring. Arbeidet med ny syntaks vil videreføres i 2024. 

Utvikling av administrasjons- og publiseringsløsningen 

NKI-teamet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre digitale løsninger. Målet er å effektivisere interne arbeidsprosesser, sørge for bedre kvalitetssikring av våre data, og ha en mer brukervennlig visning av statistikken.

Utviklingsarbeidet for 2023 var hovedsakelig knyttet til statistikkvisningene. Det ble utviklet nye visninger for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten med mer brukervennlig og sammenfattet statistikk, samt kart. Det ble også utviklet et dashboard for sammenligning av statistikk mellom helseforetak. For 2024 vil vi utvikle en sammenstillingsvisning der man på en brukervennlig måte kan observere trender for flere NKIer på samme side. Det er et sentralt formål å kunne kombinere resultater for flere NKIer på samme felt.

PowerBI visningene på nettsidene per i dag er designet for å se på én og én indikator og vi har fått flere henvendelser fra brukere om at dette er svært tungvint, ettersom det krever flere klikk inn og ut på sidene for å kunne se trender for flere NKIer på en gang.

Strategi for et forenklet og mer fleksibelt NKI-system

Kvalitetsindikatorsystemet har med årene økt i antall og omfang. I 2021 ble det startet et arbeid med mål om å få et mer fleksibelt kvalitetsindikatorsystem med rom for å redusere publiseringsfrekvens (eksempelvis fra tertialvis oppdatering til kun årlig), eller avvikle indikatorer, for å frigi ressurser til utvikling av nye indikatorer. Arbeidet er pågående og gjøres i samarbeid med brukerne av kvalitetsindikatorene, blant annet regionale helseforetak, fag- og registermiljø, samt Helse- og omsorgsdepartementet. Et sett av kriterier eller prinsipper som skal ligge til grunn når det skal gjøres vurderinger av hvilke indikatorer som skal tas ut, eller som det skal reduseres publiseringsfrekvens for, har blitt fastsatt.

I 2023 ble følgende indikatorer avviklet som nasjonale kvalitetsindikatorer:

  • Hjerneinfarkt - blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer
  • Hjerneinfarkt – lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt
  • Hjerneslag - blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp
  • Hjerneslag - blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Indikatorene har vært i NKI-systemet siden 2016, og ble avviklet fordi resultatene har vært gode over tid for de aller fleste sykehus. Indikatorene vil fortsatt publiseres hos Norsk hjerneslagregister.

 

[4] Inkluderer tannhelse og allmennlege

Siste faglige endring: 26. februar 2024