Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Prioriteringer for 2024

Publiseringsdatoer

Drift og publisering av eksisterende kvalitetsindikatorer vil være høyt prioritert også i 2024. Publisering er planlagt til følgende datoer:

  • 3. mai (spesialisthelsetjenesten)
  • 20. juni (kommunehelsetjenesten)
  • 26. september (spesialisthelsetjenesten)
  • 5. desember (spesialisthelsetjenesten)

Utvikling av nye kvalitetsindikatorer

I tildelingsbrevet for 2024[6] beskriver HOD prioriteringer for Helsedirektoratets arbeid. St.prop 1 S /2023-2024[7] beskriver også utvikling av kvalitetsindikatorer. Vi vil følge opp nasjonale prioriteringer ved å:

For kommunene

Fortsette arbeidet med utvikling av kvalitetsindikatorer innen allmennlegetjenesten. Prosjektet er høyt prioritert i tråd med HOD sine overordnede prioriteringer og Handlingsplanen for allmennlegetjenesten. I 2024 vil ferdigstilling av indikator om konsultasjon hos egen fastlege bli prioritert (UPC-indeks).

I tråd med målene i Kompetanseløft 2025 om økt bruk av heltid vil kvalitetsindikatorer om bruk av heltid i brukerrettede tjenester i kommunale helse- og omsorgstjenester bli testet.

I hht nasjonal faglig retningslinje om demens skal kommuner tilby koordinator til personer med demens med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det vil bli testet datakvalitet for mulig ny indikator om bruken av koordinator til personer med demens.

For spesialisthelsetjenesten

Innen psykisk helsevern har Opptrappingsplanen for psykisk helse 2023-2033 forsterket behovet for indikatorer som måler resultat og utfall. Både Riksrevisjonen (2021) og Sykehusutvalget (2023) har påpekt at de nåværende NKIene for psykisk helse og TSB ikke dekker behovet. At indikatorene i begrenset grad hjelper helsetjenestene å utvikle tilbud av god kvalitet. Oppdragsdokument fra HOD (2022, 2023) og Innspillsnotat fra RHFenes arbeidsgruppe (2023) ønsker større fokus på utfall av behandling – at det utvikles flere resultatindikatorer innen psykisk helsevern og TSB. I 2024 prioriteres arbeid med utvikling og testing av data for reinnleggelse og rehenvisning, samt å definere indikatorer for tapte leveår og overdødelighet for personer med alvorlige psykiske lidelser, i samarbeid med FHI. I tillegg er det ønskelig å vurdere datakvaliteten for å etablere indikator om bruk av koordinator til samme brukergruppe.

I 2023 ble det startet et utredningsarbeid om konkrete kvalitetsindikatorer innen habilitering. Indikatorer som vurderes er bruken av ambulante konsultasjoner i habiliteringstjenestene og utsendelse av epikrise, både for barn og voksne. Videre arbeid er å etablere uttrekk av data etter gitt definisjon, og vurdere datakvalitet og validitet.

Oppdrag: Kvalitetsindikatorer om oppfølging av ernæring spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet har i tildelingsbrevet for 2024 fått i oppdrag om å etablere kvalitetsindikatorer innen oppfølging av ernæring i spesialisthelsetjenesten. Indikatorene skal være i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring, Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2017-2023) og Nasjonal ernæringsstrategi for eldre. Det fremkommer av tekst i tildelingsbrev at arbeidet skal skje i nært samarbeid med de regionale helseforetakene. 

I 2024 vil arbeidet bestå i endring av NPR melding, dialog med helseforetakene, kartlegging av kodepraksis og utbredelse av risikovurderingsverktøyet Malnutrition Screening Tool (MST).

Overførte oppgaver fra FHI

Med endring i helseforvaltningen er det overført oppgaver fra FHI til Helsedirektoratet. Fra 2024 skal Helsedirektoratet selv produsere resultater for kvalitetsindikatorer innen 30 dager overlevelse etter innleggelse i sykehus. Rapportering og utvikling av kvalitetsindikatorer til Health Care Quality and Outcomes (HCQO) prosjektet i regi av OECD er også overført fra FHI til Helsedirektoratet. Frist for neste nasjonale rapportering av kvalitetsindikatorer til HCQO er begynnelsen av 2025.

I 2024 vil et utviklingsarbeid i samarbeid med OECD for kvalitetsindikatorer innen “Integrated Care” prioriteres. Indikatorene vil vurdere bruk av, og dødelighet og reinnleggelse etter, spesialisthelsetjenester blant brukere av langvarige pleie- og omsorgstjenester.

 

[6] Helse- og omsorgsdepartementet (2022). Statsbudsjett 2022 - kap. 740 Helsedirektoratet - endelig tildelingsbrev.

Siste faglige endring: 26. februar 2024