Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Leveranser under nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer

Et av de viktigste formålene med det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er å bidra til åpenhet om kvalitet og variasjon i helse- og omsorgstjenestetilbudet. Resultatene publiseres derfor regelmessig på helsedirektoratet.no. I 2023 var det fem publiseringer; 22. mars, 4. mai, 22. juni, 14. september og 30. november. Noen av indikatorene publiseres hvert tertial, mens andre kun publiseres halvårlig eller årlig. Publiseringen i juni inneholder i hovedsak indikatorer knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene, mens de øvrige publiseringene inneholder i hovedsak resultater fra indikatorer i spesialisthelsetjenesten.

Ved hver publisering lages det også en nyhetssak basert på hovedfunnene fra publiseringen. Temaer som ble framhevet i 2023 var blant annet antall uten fastlege, ventetider i psykisk helsevern, mer effektiv behandling til personer med multippel sklerose og færre pasienter med alvorlige postoperative infeksjoner.  

Ved publisering formidles resultatene til en rekke sentrale aktører; Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), RHF, helseforetak (HF), landets fylker og kommuner, ledelsen i Helsedirektoratet, Riksrevisjonen, Helsetilsynet, Ressursportal.no, samt helseregistre og kvalitetsregistre som leverer data til indikatorene.

Data fra NKI-systemet gjøres tilgjengelig både i statistikkvisninger og eksportløsningen på helsedirektoratet.no. Statistikken er også tilgjengelig via Helsedirektoratets API-tjeneste. NKI-teamet leverer ofte også skreddersydde datauttrekk ved forespørsel. Ved hver publisering sendes det ut en datafil med oppdaterte resultater til de som ønsker dette.

Kvalitetsindikatorarbeid i OECD

Helsedirektoratet og FHI bidrar i OECDs arbeid med internasjonale kvalitetsindikatorer og deltar med to representanter i Working Party on Health Care Quality and Outcomes (HCQO). I 2023 ble det avholdt to møter, hvorav representant fra Helsedirektoratet deltok digitalt.

Norge deltar i tillegg i OECDs "Expert Group on Integrated care" med møtevirksomhet og dataleveranser fra FHI. Formålet er å utvikle indikatorer for internasjonal sammenligning. I piloten er området snevret inn til å teste indikatorer som måler reinnleggelser og dødelighet for pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Siste faglige endring: 26. februar 2024