Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Organisering av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Helsedirektoratet har siden 2012 hatt et lovpålagt ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) for helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §12-5 og spesialisthelsetjenesteloven §7-3.

En kvalitetsindikator er et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene våre. Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og baserer seg på rammeverket til OECDs Health Care Quality and Outcomes programme (HCQO)[1]. Det er et overordnet mål å utvikle NKI slik at det kan benyttes til politisk styring og objektive sammenligninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

De nasjonale kvalitetsindikatorene har flere formål. De skal:

  • gi sentrale helsemyndigheter et godt grunnlag for prioritering og styring
  • gi eiere og ledere på alle nivåer innen helse- og omsorgstjenestene grunnlag til å bruke resultatene til lokal kvalitetsforbedring
  • gi pasienter, brukere og pårørende mulighet til å kunne ta valg basert på konkret informasjon
  • bidra til åpenhet om kvalitet og variasjon i helse- og omsorgstjenestene

Internasjonalt har paraplyorganisasjonene Verdens helseorganisasjon (WHO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ledet arbeidet med utvikling av helsetjenester av god kvalitet. Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet i Norge baserer seg på OECDs modell (se figur 1). I denne modellen defineres gode helsetjenester gjennom følgende seks kvalitetsdimensjoner: De skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere, være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressurser på en god måte, og tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt.[2],[3]

Konseptuell modell for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet (basert på OECDs Health Care Quality and Outcomes programme, HCQO)
Figur 1: Konseptuell modell for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet (basert på OECDs Health Care Quality and Outcomes programme, HCQO)

Organisering av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

I Helsedirektoratet er ansvaret for det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet plassert i avdeling Komparativ statistikk og styringsinformasjon (ASKS), i divisjon Analyse og samfunn. Avdelingen har et team med ansvar for forvaltning, drift og videreutvikling av systemet. Teamet ledes av avdelingsdirektør og består av en teamleder, publiseringsansvarlig og medarbeidere med ansvar for kvalitetsindikatorer fordelt på ulike fagområder.

I løpet av 2023 var det om lag 5[EA1]  årsverk til drift, publisering og vedlikehold av eksisterende NKIer. I tillegg har det vært prosjektressurser i arbeidet med indikatorer innenfor allmennlege og rehabilitering.

Datakilder for nasjonale kvalitetsindikatorer

Ved utgangen av 2023 var det 21 ulike registre som bearbeidet og leverte data til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. I tillegg rapporterte helseforetakene og private somatiske sykehus manuelt på to indikatorer; korridorpasienter og utsettelse av planlagte operasjoner. Tabell 1 viser en oversikt over alle datakildene som benyttes i kvalitetsindikatorsystemet, og hvor mange indikatorer de leverer data til. Noen kvalitetsindikatorer benytter data fra flere registre.

Tabell 1: Oversikt over datakilder og antall indikatorer de leverer data til
DatakildeAntall indikatorer

Data om fastlegeordningen

4

Folkehelseinstituttet – Abortregisteret

1

Folkehelseinstituttet – Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

14

Folkehelseinstituttet

– Medisinsk fødselsregister

8

Folkehelseinstituttet – NOIS

14

Folkehelseinstituttet – Legemiddelregisteret

7

Kommunalt pasient- og brukerregister (Hdir.)

17

Kreftregisteret

7

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

4

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

4

Norsk diabetesregister for voksne

1

Norsk hjerneslagregister5
Norsk hjerteinfarktregister1
Norsk hjertestansregister2
Norsk karkirurgisk register4
Norsk MS-register og biobank2
Norsk nyreregister1
Norsk pasientregister (Hdir.)44
SINTEF1
Statistisk sentralbyrå9
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk1

 

[1] OECDs Health Care Quality and Outcomes programme (HCQO) het tidligere Health Care Quality Indicator project (HCQI) og ble initiert i 2001. For mer informasjon, se: https://www.oecd.org/health/health-care-quality-outcomes-indicators.htm.

2 Helsedirektoratet (2018). Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten, IS-nr: 2690

[3] Helsedirektoratet (2017). Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, IS-nr: 2620

Siste faglige endring: 19. mars 2024