Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Prosjektet

Tre aspekter ligger til grunn for gjennomføringen av prosjektet:

 • Gjeldende strategi og plan for nasjonal legemiddelstrategi er fra 2012. Den nasjonale og globale forsyningssituasjonen har imidlertid endret seg de siste årene. Det er også knyttet usikkerhet til hvorvidt anbefalingene fra 2012 er fulgt opp i helsetjenesten, og det er et behov for å tilpasse strategien til den endrede situasjonen.
 • DSBs arbeid med rapporten Risikoanalyse av legemiddelmangel fra 2018 pekte på alvorligheten av en mulig forsyningssvikt av legemidler til Norge, og kan ses på som et forprosjekt til dette prosjektet.
 • Justisdepartementets tilsyn med Helse- og omsorgsdepartementets samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid høsten 2015 og oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet per 1. juli 2016 resulterte i rapporten Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger i helse og omsorgssektoren. Denne rapporten fra juni 2017 anbefaler områder det bør ses nærmere på. Forsyningen av legemidler er ett av dem.

Helsedirektoratet skal bidra til utvikling av en helhetlig nasjonal helseberedskap og koordinere forsyningssikkerhet av legemidler i samarbeid med andre aktører. I tildelingsbrevet for 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet i oppdrag å «foreta en ny vurdering av legemiddelberedskapen i samarbeid med Legemiddelverket, de regionale helseforetakene og andre berørte». Det ble etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, spesialisthelsetjenesten og forsvarssektoren. Nasjonal legemiddelberedskapskomite8 utgjorde prosjektets referansegruppe, med representanter fra:

 • Statens legemiddelverk
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • De regionale helseforetakene ved Helse Sør-Øst og Helse Midt
 • Sykehusapotekforetakene
 • Kommunehelsetjenesten ved representant fra Oslo og Meland kommune
 • Apotekforeningen
 • Legemiddelgrossistforeningen
 • Legemiddelindustrien (LMI)

Prosjektets resultatmål er å vurdere dagens legemiddelberedskap i Norge, og ved behov foreslå tiltak som kan sikre den norske befolkningen tilgang til legemidler slik at nødvendig medisinsk behandling kan opprettholdes i situasjoner med forsyningssvikt.

Siste faglige endring: 21. juni 2019