Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Tilbud til pårørende til personer med demens

Pårørendestøtte

Pårørende til personer til demens yter ofte en uvurderlig innsats, både med omsorgsoppgaver og tilstedeværelse for personen med demens. Etter § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene tilby nødvendig pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. 74,2 % av kommunene oppga å ha rutiner for å kartlegge pårørendes behov for støtte. Av de 299 kommunene som oppga å ha rutiner for vurdering av behov for pårørendestøtte, oppga 86,0 % av kommunene at det innebar vurdering av behov for opplæring og veiledning, 97,0 % at det innebar vurdering av behov for avlastning, og 77,9 % at det innebar vurdering av behov for omsorgsstønad.

Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende

I Demensplan 2020 er en av målsetningene å legge til rette for pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens i hele landet. I alt opplyste 236 kommuner (58,6 %) at de hadde gjennomført pårørendeskole i 2017, og 235 kommuner (58,3 %) oppga at de hadde gjennomført pårørendeskoler i 2018. Til sammen hadde 286 kommuner (71,0 %) gjennomført pårørendeskole i løpet av 2017 eller 2018 (Tabell 7.1).

I disse tallene er Oslo tatt med som én kommune, og samlet sett hadde Oslo som kommune tilbud om pårørendeskole både i 2017 og i 2018. På bydelsnivå hadde 12 av 15 bydeler pårørendeskole i 2017, det samme tallet som i 2018. En av de bydelene som ikke hadde pårørendeskole i 2017 hadde pårørendeskole i 2018. En bydel hadde pårørendeskole i 2017, men ikke i 2018. To bydeler hadde hverken pårørendeskole i 2017 eller 2018.

Fra pårørendeskoler og samtalegrupper ble tatt med i den nasjonale kartleggingen i 2007, har det vært en økning i antall kommuner med pårørendeskole eller annet kurstilbud frem til 2014, da tre av fire kommuner hadde pårørendeskole eller annet opplæringstilbud for pårørende til personer med demens. Ved kartleggingen i 2018 var det omtrent uendret andel kommuner med pårørendeskoler fra 2014, med 286 kommuner som hadde arrangert pårørendeskole de to siste årene og 11 kommuner som oppga at de hadde andre kurstilbud enn egne pårørendeskoler. Andre kurstilbud var for eksempel at kommunen videreformidlet informasjon om eller samarbeidet med nabokommuner om deres pårørendeskoler. Det var 52 kommuner (18,2 %) som oppga at de hadde et differensiert tilbud til pårørende, som egne grupper for barn, ungdom eller pårørende til yngre personer med demens.

Tabell 7.1. Kommuner med pårørendeskoler, andre kurstilbud og samtalegrupper for pårørende. Antall (%)

(N=428)

  2007
(N=430)
2010*
(N=430)
2018
(N=403)
 
Pårørendeskole 20 (4,7) 163 (37,9) 289 (67,5) 286 (71,0)
Andre kurstilbud 31 (7,2) 129 (30,0) <86 (20,1) 11 (2,7)
  49 (11,4) 247 (57,4) 314 (73,4) 297 (73,7)
Samtalegruppe 41 (9,5) 85 (19,8) 133 (31,1) 151 (37,5)

* Denne undersøkelsen omfatter data fra undersøkelsen rettet til kommunene. I 2010 og 2014 ble det gjennomført egne undersøkelser til demensforeninger som kan tyde på at både antall pårørendeskoler, kurstilbud og samtalegrupper er noe høyere enn det kommunene har rapportert.

Samtalegrupper for pårørende

I 124 kommuner (30,0 %) opplyste de at de hadde egne samtalegrupper for pårørende til personer med demens i 2017, mens 127 kommuner (31,5 %) hadde egne samtalegrupper for pårørende i 2018. Til sammen oppga 151 kommuner (37,5 %) at de hadde samtalegrupper for pårørende til personer med demens i enten 2017 eller 2018 (Tabell 7.1). Oslo kommune tilbød samtalegrupper i 11 av sine 15 bydeler i 2017, og i 10 bydeler i 2018. Det var de samme fire bydelene som ikke hadde samtalegrupper i 2018, som heller ikke hadde samtalegrupper som i 2017, mens en bydel hadde samtalegruppe i 2017 men ikke i 2018. Det var ikke noe mønster i at det var de samme bydelene som ikke tilbød pårørendeskole som heller ikke tilbød samtalegrupper.

Siden kartleggingen i 2007, da det var 41 kommuner (9,5 %) som hadde samtalegruppe for pårørende til personer med demens, har det vært en jevn økning til 151 kommuner (37,5 %) ved denne nasjonale kartleggingen, som omfatter 2017-2018. Kommuner som hadde samtalegrupper hadde i hovedsak også pårørendeskole. Av de 151 kommunene med samtalegrupper, var det bare 11 kommuner som ikke hadde pårørendeskoler.

Tilskuddsordning for pårørendeskoler og samtalegrupper

Aldring og helse forvalter en tilskuddsordning til pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og Aldring og helse fører register over hvilke kommuner som får tilskudd for å drive slike pårørendeskoler og samtalegrupper. Til sammen ble det gitt tilskudd til 165 pårørendeskoler og 161 samtalegrupper for pårørende i 2018. Femti-seks pårørendeskoler var interkommunale, og samlet var det tilbud om pårørendeskoler i 230 kommuner i 2018. Tallene for tildelte tilskudd er lavere enn det tallet kommunene oppgir over gjennomførte tilbud, der 297 kommuner oppgir å ha pårørendeskole eller annet kurstilbud. Tabell 7.2. viser fordeling etter fylke for pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens, som er gjennomført med tilskudd. Akershus, Oslo, Trøndelag og Nordland arrangerte både flest pårørendeskoler og flest samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Tabell 7.2. Antall pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens i 2018 som fikk tilskudd, etter fylke.

  Antall pårørende-skoler det ble innvilget tilskudd til – én kommune Antall interkommunale pårørendeskoler det ble innvilget tilskudd til Antall samtale-grupper det ble innvilget tilskudd til
Østfold 3 5 10
Akershus 14 4 36
Oslo 12 2 19
Hedmark 4 4 2
Oppland 3 7 5
Buskerud 5 5 5
Vestfold 4 1 5
Telemark 4 2 3
Aust-Agder 3 1 2
Vest-Agder 3 3 6
Rogaland 1 6 8
Hordaland 6 5 5
Sogn og Fjordane 4 1 3
Møre og Romsdal 6 4 18
Trøndelag 13 2 22
Nordland 13 2 6
Troms 4 1 4
Finnmark 7 1 2
Hele landet 109 56 161

Andre tilbud til pårørende

Det var 131 kommuner (32,5 %) som oppga at de hadde andre tilbud til pårørende enn samtalegrupper og pårørendeskoler. I tillegg til samarbeid med nabokommuner om pårørendeskoler, er eksempler på andre tilbud til pårørende pårørendecafe, individuelle støttesamtaler, hjemmebesøk, åpne temakvelder, og "demensdager".

Avlastning til pårørende med demens

Omtrent alle kommunene (97,3 %) oppgir at det var fattet vedtak om avlastning til pårørende til personer med demens i deres kommune. Av de 393 kommunen som oppga at det var fattet vedtak om avlastning, oppga 384 kommuner (98,0 %) at avlastningen kan foregå som korttidsopphold på sykehjem, 334 kommuner (85,2 %) at avlastningen kan foregå som dagaktivitetstilbud, og 164 kommuner (41,8 %) at avlastningen kan foregå i personens eget hjem. Sekstitre kommuner eller bydeler oppga at det var fattet vedtak om andre former for avlastning, hvor støttekontakt og forskjellige former for dagaktivitetstilbud var mest hyppig.

Det var nesten halvparten av kommunene (44,9 %) som oppga at de ga avlastning om natten, mens 64,0 % av kommunene oppga at de ga avlastning i helger. Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) var også hyppig brukt, og 63,0 % av kommunene oppga at det var fattet vedtak om dette til pårørende til personer med demens.

Siste faglige endring: 24. mai 2019