Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Samtykkekompetanse, motstand mot helsehjelp, og oppnevning av verge

Vurdering av samtykkekompetanse

Vurdering av samtykkekompetansen hos personer med demens som mottar tjenester fra kommunen er viktig, og 84,1 % av kommunene opplyste at de hadde egne rutiner eller ordninger for å sikre denne vurderingen. For de kommunene som hadde en slik rutine, gjaldt den for tverrfaglige team med kompetanse om demens (69,9 % av kommunene), hjemmesykepleie/hjemmetjeneste (77,9 % av kommunene) og sykehjemsenheter tilrettelagt for personer med demens (93,5 % av kommunene). Det var stor variasjon mellom kommunene i hvordan de beskrev sine rutiner, fra «kontinuerlig vurdering» til «etter behov». Mange kommuner hadde rutiner for å inkludere flere yrkesgrupper i vurderingen, og dette var ofte i forbindelse med overganger i tjenestetilbudet (for eksempel innleggelse på sykehjem), at det var rutiner for vurdering av samtykkekompetanse.

Motstand mot helsehjelp

Enkelte personer med demens motsetter seg nødvendig helsehjelp fra kommunen. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A åpner for å gi tvungen helsehjelp for å unngå vesentlig helseskade hos pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen, og der man ikke har kommet til målet med tillitsskapende tiltak. I den nasjonale kartleggingen i 2018 oppga 51,1 % av kommunen at de hadde rutiner for oppfølging av hjemmeboende personer med demens uten samtykkekompetanse, som motsatte seg helsehjelp.

Oppnevning av verge

Vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv. Tvungent vergemål kalles fratakelse av rettslig handleevne. Vergen skal gi vergehaveren råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas (8). Vergemålet kan omfatte personlige og økonomiske forhold, og vergens oppgave er hovedsakelig å disponere midler og ivareta rettigheter for vergehaveren. Praktisk bistand, omsorg og pleie er ikke omfattet av vergemålet. Personer med demens kan ha behov for verge, og 54,3 % av kommunen oppga i 2018 at de hadde en fast prosedyre for å vurdere behovet for verge for personer med demens.

Siste faglige endring: 24. mai 2019