Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Dagaktivitetstilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens har vært et satsningsområde for kommuner og helsemyndigheter siden Demensplan 2015 kom i 2007.

Å prøve ut gode modeller for dagaktivitetstilbud til personer med demens var et av satsingsområdene i Demensplan 2015. I Demensplan 2020 er et av målene å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020.

I denne Nasjonale kartlegging i 2018 ble kommunene spurt om de hadde dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Med «dagaktivitetstilbud» menes ulike tilbud på dagtid, både tilknyttet sykehjem (gjerne kalt dagopphold i sykehjem), Inn på tunet-tilbud og andre tilbud. Med «tilegnet» personer med demens menes at det er et kriterium for å få plass at demensdiagnose er satt eller at demensutredning er startet. Med «tilrettelagt» for personer med demens menes at tilbudet har aktiviteter og organisering som egner seg for målgruppen.

Det ble spurt om tilrettelagte dagaktivitetstilbud i hver kommune, og organisering, innhold og størrelse på dagaktivitetstilbudene. Mens det tidligere ble spurt detaljert om innholdet i hvert dagaktivitetstilbud i hver kommune, ble det i denne nasjonale kartleggingen i 2018 etterspurt informasjon om tilbudet totalt i kommunen. Tidligere kartlegginger har ikke brukt spørsmålsstillingen dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens, men dagsenter øremerket for personer med demens eller lignende. En direkte sammenligning av resultatene av de tidligere års kartlegginger med kartleggingen i 2018, kan derfor være noe unøyaktig.

Økning i tilbud

Antall kommuner som oppga å ha et dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens hadde økt siden den første kartleggingen i 1996 (Tabell 9.1). I den første nasjonale kartleggingen i 1996 oppga 79 kommuner (18,9 %) at de hadde dagsenter øremerket for demens, mens i denne nasjonale kartleggingen i 2018, oppga 354 kommuner (87,8 %) at de hadde dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. I Oslo oppga 14 av 15 bydeler at de hadde tilrettelagt dagaktivitetstilbud.

Kommunene oppga at per 1. oktober 2018 mottok 7 909 personer et dagaktivitetstilbud tilegnet og tilrettelagt for personer med demens, et antall som hadde økt fra 671 i 1996 og 6318 i 2014 (Tabell 9.1).

Tabell 9.1. Tilrettelagte dagaktivitetsplasser tilegnet personer med demens

  1996 2000 2004 2007 2010 2014 2018
Andel kommuner med dagtilbud 18,2 % 23,0 % 24,0 % 30,2 % 43,7 % 71,3 % 87,8 %
Antall kommuner med dagtilbud 79 100 104 130 188 305 354
Antall brukere totalt* 671 1 377 1 540 2 351 3 257 6 318 7 909

* Tallene er beheftet med noe usikkerhet, spesielt er rapporteringen fra de store byene inkludert Oslo usikre. Det er også mangelfull informasjon fra flere andre kommuner. I tillegg er spørsmålsstillingen forskjellig i de forskjellige kartleggingene.

Om en ser på andelen kommuner i landets fylker som oppga å ha et dagaktivitetstilbud til personer med demens, har det også vært en økning. I 11 av landets 18 fylker oppga mer enn 90 % av kommunene at de hadde et dagaktivitetstilbud. Kun i Telemark, Nordland og Finnmark hadde færre enn 80 % av kommunene tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens (Tabell 9.2).

Tabell 9.2. Dagaktivitetstilbud i kommuner etter fylke. Antall (%).

Fylke, antall kommuner pr 1.1.18 2007 - Antall (%) 2010 - Antall (%) 2014 - Antall (%) 2018 - Antall med tilbud/antall som besvarte kartleggingen (%*)
Østfold,
18 kommuner
8 (44) 12 (67) 13 (72) 17/18 (94)
Akershus,
22 kommuner
13 (59) 14 (64) 21 (96) 21/22 (96)
Oslo 1 1 1 1
Hedmark
22 kommuner
10 (46) 12 (55) 19 (86) 19/21 (91)
Oppland,
26 kommuner
8 (31) 14 (54) 21 (81) 24/26 (92)
Buskerud,
21 kommuner
11 (52) 12 (57) 16 (76) 21/21 (100)
Vestfold,
9 kommuner
7 (50) 8 (57) 13 (93) 9/9 (100)
Telemark,
18 kommuner
6 (33) 3 (19) 8 (44) 13/17 (77)
Aust-Agder,
15 kommuner
4 (27) 6 (40) 9 (60) 13/14 (93)
Vest-Agder,
15 kommuner
6 (40) 9(60) 12 (80) 15/15 (100)
Rogaland,
26 kommuner
11 (42) 15 (58) 17 (65) 23/24 (96)
Hordaland,
33 kommuner
8 (24) 14 (42) 25 (76) 25/31 (81)
Sogn og Fjordane,
26 kommuner
4 (15) 10 (39) 17 (65) 24/26 (92)
Møre og Romsdal,
36 kommuner
10 (27) 17 (47) 25 (69) 30/35 (86)
Sør-Trøndelag 11 (44) 9 (36) 19 (76)  
Nord-Trøndelag 3 (13) 10 (42) 12 (52)  
Trøndelag,
47 kommuner
      39/45 (87)
Nordland,
44 kommuner
4 (9) 9 (21) 28 (63) 28/37 (76)
Troms,
24 kommuner
2 (8) 7 (28) 17 (71) 21/24 (88)
Finnmark,
19 kommuner
3 (16) 6 (32) 12 (63) 11/17 (65)
Hele landet 130 (30) 188 (44) 305 (71) 354/403 (88)

* % er angitt i andel av de kommuner som har besvart nasjonal kartlegging 2018

Ser en på andelen kommuner som hadde dagaktivitetstilbud for personer med demens i forhold til kommunestørrelse, så har det også her vært en positiv utvikling uavhengig av kommunestørrelse. Det var tidligere de små kommunene som oppga å mangle dagaktivitetstilbud, men ved denne nasjonale kartleggingen i 2018 oppga, ca. 90 % av alle kommuner med mellom 1500 og 10 000 innbyggere at de hadde et slikt tilbud (Figur 9.1). I kommuner med over 10 000 innbyggere hadde omtrent alle kommuner dagaktivitetstilbud, mens i kommuner med under 1500 innbyggere hadde to av tre kommuner dagaktivitetstilbud tilegnet og tilrettelagt for personer med demens.

image-20190529160302-1

 

Figur 9.1 Andel kommuner med dagaktivitetstilbud etter folketall

Administrative forhold inkludert egenandel

Det ble spurt om det ble fattet vedtak om tildeling av plass i dagaktivitetstilbudet, og 310 kommuner (87,6 %) av de 354 som oppga å ha dagaktivitetstilbud for personer med demens, svarte bekreftende på dette. I 265 kommuner (74,9 %) oppga de at dagaktivitetstilbudet ble gitt som nødvendige helse- og omsorgstjeneste.

I alt 301 av de 354 kommunene (85,0 %) som oppga at de hadde dagaktivitetstilbud for personer med demens, krevde egenandel for tilbudet. Hos 248 av de 301 kommunene (82,4 %) som krevde egenandel, inkluderte egenandel transport, og hos 267 kommuner (88,7 %) inkluderte egenandelen mat.

Kommunene ble bedt om å oppgi størrelsen på egenandelen kommunene krevde per dag for dagaktivitets­tilbudene, og det var store variasjoner mellom kommunene. I gjennomsnitt krevde de 286 kommunene som oppga egenandel, 133 kroner per dag.

Tilbud særlig tilrettelagt for spesielle grupper

Kommunene ble spurt om de hadde dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper av personer med demens, og 77 av de 354 kommunene (21,8 %) som oppga at de hadde et dagaktivitetstilbud, bekreftet at de hadde et tilbud særlig tilrettelagt for spesielle grupper. Av de 77 kommunen oppga 55 kommuner å ha et dagaktivitetstilbud spesielt rettet mot yngre personer med demens, og totalt tilbød disse 55 kommunene 407 dagaktivitetsplasser for yngre personer med demens. I tillegg oppga 33 av de 77 kommunene at de hadde dagaktivitetstilbud særlig tilrettelagt og øremerket for andre grupper med spesielle behov, fordelt på 387 dagaktivitetsplasser. Eksempler på grupper disse dagaktivitetsplassene var tilrettelagt og øremerket for, var menn, kvinner, personer med psykisk utviklingshemming, fysisk spreke/fysisk godt fungerende personer med demens, personer med demens og samtidig psykisk sykdom, og personer med alvorlig demens.

I hovedsak var det store kommuner med mange innbyggere som tilbød dagaktivitetstilbud spesielt tilrettelagt og øremerket for spesielle grupper, men 17 av de 77 kommunene (22,1 %) som tilbød et slikt dagaktivitetstilbud hadde under 5000 innbyggere.

Åpningstider

Alle de 354 kommunene med dagaktivitetstilbud oppga hvor mange dager i uken de holdt åpent. I hovedsak var dagaktivitetstilbudene åpne på ukedagene, og mer enn halvparten av kommunene oppga at de holdt åpent fem dager i uken eller mer. Dette er en økning fra forrige nasjonale kartlegging, der 42 % av kommunene oppga at de hadde åpent fem dager i uken eller mer. Tjueen kommuner (6 %) oppga at de holdt åpent i 6 eller 7 dager i uken, noe som er omtrent uendret fra forrige nasjonale kartlegginger.

Seksti kommuner, 17 % av de kommunene som har dagaktivitetstilbud, oppga at de hadde åpent i andre tidsrom enn dagtid på ukedager. Av disse 60 kommunen hadde 51 kommuner åpent på ettermiddag eller kveld, mens 30 kommuner hadde åpent på lørdager og/eller søndager. Noen oppga også at de hadde åpent på helligdager.

Åpningstidene på dagaktivitetstilbudene var til en viss grad styrt av ferieavvikling til de ansatte, og 39,3 % av kommunene som har et dagaktivitetstilbud, oppga at de stengte for å avvikle ferier.

Tabell 9.3. Antall dager i uken dagaktivitetstilbudet var åpent, etter kommune

Antall dager i uka 2004
Antall kommuner (%)
2007
Antall kommuner (%)
2010
Antall kommuner (%)
2014
Antall kommuner (%)
2018
Antall kommuner (%)
1 15 (15,3) 12 (9,4) 26 (13,9) 27 (8,9) 23 (6,5)
2 17 (17,4) 21 (16,4) 42 (22,5) 72 (23,6) 54 (15,3)
3 13 (13,3) 25 (19,5) 21 (11,2) 58 (19,0) 55 (15,5)
4 12 (12,2) 14 (10,9) 15 (8,0) 18 (5,9) 37 (10,5)
5 40 (40,8) 49 (38,3) 74 (39,6) 116 (38,0) 164 (46,4)
6 0 (0) 1 (0,8) 2 (1,1) 4 (1,3) 8 (2,3)
7 1 (1,0) 6 (4,7) 7 (3,7) 10 (3,3) 13 (3,7)
Totalt* 98 (100)* 128 (100)* 187 (100)* 305 (100)** 354 (100)

* Ikke alle kommunene besvarte spørsmålet. Andelen er beregnet ut fra dem som svarte.

** I kommuner med flere tilbud er tilbudet med flest dager telt med.

Lavterskeltilbud

Hver tredje kommune, 133 av 403 kommuner (33 %), oppga at de hadde lavterskeltilbud på dagtid, som er spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Med lavterskeltilbud menes tilbud som kan benyttes uten vedtak fra kommunen. Eksempler på slike lavterskeltilbud som ble oppgitt i denne kartleggingen, var tradisjonelle dagsentertilbud åpne for alle i kommunen, turgrupper, trimgrupper, caféer og sosiale sammenkomster.

Siste faglige endring: 24. mai 2019