Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Ernæringspraksis

3.6.1 Overordnet om ernæringspraksis

Fagdirektørene var eneste responsgruppe som fikk spørsmål om ernæringsstrategi. Nesten halvparten av fagdirektørene rapporterte at helseforetaket har en separat og overordnet ernæringsstrategi (Tabell 16). Av dem som svarte at de ikke har en separat strategi, rapporterte 54% at de i stedet har en helhetlig strategi på overordnet nivå. Strategien var ledelsesforankret ifølge 8 fagdirektører. Halvparten svarte at institusjonen har et ernæringsutvalg/-råd/-komité.

Tabell 16. Spørsmål om ernæringsstrategi for fagdirektører. Tallene er oppgitt i prosent (%) 

 

Ja

Nei

Vet ikke

Har helseforetaket en separat og overordnet ernæringsstrategi? (n=24)

46

42

13

Er det slik at helseforetaket i stedet for separate strategier på enkelt-tema, kun har én helhetlig plan eller strategi på overordnet nivå? (n=13)

54

23

23

Inngår en plan for ernæringsarbeidet i denne helhetlige planen/strategien? (n=7)

29

57

14

Er ernæringsstrategien ledelsesforankret? (n=11)

73

9

18

Har institusjonen et ernæringsutvalg/-råd/-komité? (n=24)

50

29

21

De fagdirektørene som hadde svart «ja» på spørsmålet om de hadde ernæringsutvalg/-råd/-komité (n=12), fikk oppfølgingsspørsmål om sammensetning og ledelse.

Vedrørende sammensetning oppga alle å ha sykepleier (somatisk) og kjøkkenleder i ernæringsutvalget/-rådet/-komiteen (Tabell 17). Nesten alle rapporterte å ha klinisk ernæringsfysiolog og lege og over halvparten oppga at de hadde brukerrepresentant, kjøkkenpersonell og en fra hovedledelsen i utvalget.

Tabell 17. Grupper som sitter i ernæringsutvalget/-rådet/-komiteen ifølge fagdirektører (n=12). Tallene er oppgitt i prosent (%) 

 

Ja

Nei

Vet ikke

En fra hovedledelsen

58

33

8

Klinisk ernæringsfysiolog

92

8

0

Sykepleier, somatisk

100

0

0

Sykepleier, psykiatrisk

42

42

17

Kjøkkenleder

100

0

0

Kjøkkenpersonell

58

42

0

Logoped

8

83

8

Lege

75

17

8

Psykiater/psykolog

25

58

17

Brukerrepresentant

58

33

8

Vedrørende ledelse rapporterte en fjerdedel at klinikksjef eller annen hovedleder ledet ernæringsutvalget/-rådet/-komiteen, mens 33% og 17% svarte at klinisk ernæringsfysiolog eller lege ledet utvalget (Tabell 18).

Tabell 18. Profesjon som leder ernæringsutvalget/-rådet/-komiteen ifølge fagdirektører (n=12)

 

Prosent

Klinikksjef eller annen hovedleder

25

Klinisk ernæringsfysiolog

33

Sykepleier

8

Lege

17

Kjøkkenleder

8

Vet ikke

0

Annen profesjon

8

Spørsmål om ernæringspraksis til kliniske ernæringsfysiologer.

Halvparten av kliniske ernæringsfysiologer rapporterte at de opplever ernæringspraksisen på sitt sykehus/institusjon som «grad 4», på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er svært bra (Figur 19). Ingen rapporterte at ernæringspraksisen er svært bra.

Blant de kliniske ernæringsfysiologene som deltok i denne spørreundersøkelsen hadde 36% jobbet i nåværende stilling i 1-5 år, 17% i 5-10 år og 26% i 10-20 år (Vedleggstabell 21).

3.6.2 Ernæringsrelaterte retningslinjer

Blant sengepostledere svarte 37% «ja» på spørsmålet om Kosthåndboken ligger til grunn for ernæringsrelaterte retningslinjer på egen avdeling, 59% av kjøkkenledere og 46% av kliniske ernæringsfysiologer (Tabell 19). Lignende tall ble rapportert for nivå 1 retningslinjer i egen institusjon (sykehus/helseforetak). Vedrørende ernæringsrelaterte retningslinjer på regionalt nivå, rapporterte 26% av sengepostledere, 76% av kjøkkenledere og 48% av kliniske ernæringsfysiologer at Kosthåndboken ligger til grunn. 

Tabell 19. Kosthåndboken ligger til grunn for følgende egne retningslinjer om ernæringspraksis fordelt etter responsgruppe. Tallene er oppgitt i prosent (%) 
 

Retningslinjer på egen klinikk / eget kjøkken/ avdeling/ profesjon (nivå 2)

Retningslinjer på eget helseforetak/ sykehus/ institusjon (nivå 1)

Retningslinjer regionalt

Sengepostledere 

(n=292/296/291)

37

37

26

Kjøkkenledere (n=81) 

59

56

76

Kliniske ernæringsfysiologer 

(n=101)

46

55

49

Kliniske ernæringsfysiologer fikk følgende spørsmål i tillegg: «Hvis du har svart «nei» eller «delvis» på forrige spørsmål, kan du utdype nærmere hvorfor Kosthåndboken ikke ligger til grunn for retningslinjene? F.eks. at den er lite kjent, oppleves som utdatert, andre (internasjonale) retningslinjer følges, andre begrunnelser». De skulle svare med fritekst.

Svarene fra 29 kliniske ernæringsfysiologer viste at spørsmålet ble oppfattet på to forskjellige måter, og her sammenfattes de viktigste punktene for hver.

1)      eksemplifisering av måter føringer i Kosthåndboken ikke ble brukt eller fulgt i ernæringspraksisen:

 • mellommåltider er vanskelig å gjennomføre på energi- og næringstett kost
 • litt for lite rom for tilpasninger til den enkelte pasient
 • vi har et redusert mattilbud; vi har ikke ønskekost; det er for lite protein i middagen og det brukes for lite fet fisk, frukt og grønt; typene kost som presenteres i Kosthåndboken er ikke de samme som dem vi kan bestille fra sykehuskjøkkenet
 • dagsmenyen på sykehuset er ikke beregnet for å dekke ernæringsmessige anbefalinger i Kosthåndboken (i alle fall ikke når det gjelder energi)
 • det brukes mindre penger på mat; tilbudet er økonomistyrt
 • retningslinjene for nøkkelrådskost og energi- og næringstett kost blir ikke ivaretatt (menyen er ikke dekkende for nøkkelrådskost, energi- og næringstett kost sluttilberedes på postkjøkken uten standardisering).

2)      begrunnelser for hvorfor Kosthåndboken ikke lå til grunn for egne retningslinjer om ernæringspraksis, med antallet (n=) hvor flere mente det samme:

 • finner ingen egne retningslinjer eller prosedyrer vedrørende mattilbudet, uansett nivå (n=6)
 • Kosthåndboken er lite kjent (på sengeavdelingene, blant matverter og sykepleiere (n=4)
 • Kosthåndboken oppleves som utdatert eller mangelfull på enkelte områder (n=4)
 • annen oppdatert faglitteratur og internasjonale/europeiske retningslinjer brukes (i tillegg til Kosthåndboken) for retningslinjer for kef (n=3)
 • vi har gått over til IDDSI-klassifiering, som betyr at vi ikke har samme terminologi for konsistenstilpasset kost som i Kosthåndboken (n=2) 
 • i praksis gjør vi ganske likt som det Kosthåndboken anbefaler, men menysystemet vårt er ikke basert på den; anbefalinger fra Kosthåndboken når det gjelder utvalg av matvarer og matretter, spesialkost osv, følges; sykehuskjøkkenet følger retningslinjene, men vanskelig på en knapp kef-ressurs å vite om de følges godt nok på sengeposter
 • Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for forebygging og behandling av underernæring refererer til Kosthåndboken. Vi har utarbeidet en regional retningslinje basert på denne nasjonale, dermed ligger Kosthåndboken delvis til grunn for vår regionale retningslinje
 • maten blir produsert på egen lokasjon, uten informasjon til oss om hvilke retningslinjer som følges, og vi har heller ingen innflytelse på hva som serveres
 • Kosthåndboken er lite relevant for mange psykiatriske diagnoser, særlig spiseforstyrrelser.

3.6.3 Risiko for underernæring

Figur 20 viser at en tredjedel av sengepostlederne rapporterte at screening for risiko for underernæring alltid gjennomføres, mens 8% av fagdirektørene rapporterte det samme (Vedleggstabell 22). En knapp tredjedel av sengepostlederne rapporterte at screening vanligvis gjennomføres, mens to tredjedeler av fagdirektørene ga samme svar.

Like stor andel av begge responsgrupper rapporterte at screeningen utføres av og til (17-18%). Blant sengepostlederne rapporterte 13% en sjelden gang/aldri, mens ingen av fagdirektørene rapporterte det.

Kliniske ernæringsfysiologer ble spurt om resultater av screening for risiko for underernæring ble rapportert i institusjonen (hvis screening ble gjennomført), og 35 av dem svarte «ja» (35%), 21 svarte «nei» og 45 «vet ikke» (45%).

De som svarte «ja» til at rapportering ble praktisert, fikk oppfølgingsspørsmål. En fjerdedel av dem rapporterte at tallene for screening ikke var tilgjengelige og like mange opplyste at de ikke kjente til resultatet (Figur 21). Blant den halvparten av de 35 som hadde tilgang på dokumentasjon av denne praksisen, var resultatet som vist i figuren. Hovedresultatet var at en tredjedel (n=12) rapporterte at 31-50% ble screenet for risiko for underernæring.

Kliniske ernæringsfysiologer ble også spurt om mulig kjennskap til resultatet av screeningen, altså de samme 35 som hadde svart at resultater vedrørende ernæringsscreening ble rapportert i institusjonen. Av dem svarte 13 at tallene ikke var tilgjengelige for dem, ni at de ikke visste, og åtte at 11-20% av innlagte pasienter var funnet å være i risiko for underernæring (Tabell 20). Tre rapporterte en forekomst på under 10%, og to en forekomst på 21-40%.

Tabell 20. Prosent totalt av antall innlagte som ble funnet å være i risiko for underernæring i 2022 ifølge kliniske ernæringsfysiologer (n=35)
 

Antall

Tallene er ikke tilgjengelige for meg

13

0%

0

1-10%

3

11-20%

8

21-30%

1

31-40%

1

41-100%

0

Vet ikke

9

Alle unntatt kjøkkenlederne fikk spørsmål om hvilket verktøy som brukes til screening/vurdering av risiko for underernæring. Flertallet av sengepostlederne visste ikke hvilket verktøy som brukes, halvparten av fagdirektørene visste heller ikke, men blant fagdirektørene som visste og blant kliniske ernæringsfysiologer, var det to verktøy som ble rapportert: NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002) og MST (Malnutrition Screening Tool).

Tabell 21. Verktøy som brukes for screening/vurdering av risiko for underernæring. Tallene er oppgitt i prosent (%)

Verktøy 

Sengepostledere (n=304)

Fagdirektører (n=24)

Kliniske ernæringsfysiologer

(n=101)

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002)

18

25

48

Malnutrition Screening Tool (MST)

6

25

57

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

2

0

1

Mini Nutritional Assessment (MNA)

2

0

1

Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)

0

0

0

Subjective Global Assessment (SGA)

0

4

1

Vi screener/risikovurderer ikke

5

0

4

Vet ikke

60

54

3

Annet verktøy

17

0

2

3.6.4 Tiltak til pasienter i risiko for underernæring

Forklaringstekst til spørsmålet om bruk av ernæringstrappen (Figur 22) var som følger: “Mattilbudet inngår som et av flere tiltak som må benyttes for å legge til rette for nok og riktig mat/ernæring for den enkelte pasient. Kosthåndboken presenterer den såkalte ERNÆRINGSTRAPPEN med ulike trinn (tiltak) som på individnivå kan entres både ovenfra og nedenfra. Optimal bruk av trinnene i trappen ved en sengepost (i kombinasjon eller hver for seg) vil muliggjøre at den enkeltes behov for mat og/eller ernæring kan dekkes“.

Figur 22. Ernæringstrappen (1) - modell for prioritering av ernæringstiltak
Figur 22. Ernæringstrappen (1) - modell for prioritering av ernæringstiltak

Kliniske ernæringsfysiologer ble bedt om å vurdere bruken av hvert tiltaksområde (Tabell 22). Optimal bruk av trinnene rapporteres kun av noen få. Tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende bruk ble rapportert hyppigst. Næringsdrikker og symptomlindring ble rapportert av flest som tilfredsstillende brukt. Berikning og mellommåltider, måltidsmiljø og sondeernæring ble rapportert som mindre tilfredsstillende brukt.

Tabell 22. På hvilken måte de ulike trinn i ERNÆRINGSTRAPPEN brukes ved sengeavdelingene ifølge kliniske ernæringsfysiologer (n=101). Tallene er antall personer
 

Brukes optimalt

Brukes tilfredsstillende

Brukes mindre tilfredsstillende

Brukes lite/ brukes ikke

Ikke aktuelt å bruke

Vet ikke

Intravenøs ernæring

4

43

38

3

8

5

Sondeernæring 

3

40

49

3

1

5

Næringsdrikker 

5

63

26

1

0

5

Berikning og mellommåltider

2

29

59

4

0

6

Mattilbud

4

39

43

7

0

8

Måltidsmiljø

2

26

51

10

1

10

Underliggende faktorer (symptomlindring, medisinsk behandling)

5

50

29

2

0

14

3.6.5 Forutsetninger for oppfølging av pasienters ernæringstilstand

Kliniske ernæringsfysiologer ble spurt om å prioritere to av i alt åtte forhåndsdefinerte forutsetninger for å få til gode rutiner og oppfølging av pasientenes ernæringstilstand.

Ressurser, kunnskap og ledelse var topp tre av de prioriterte forutsetningene (Figur 23).

Siste faglige endring: 03. april 2024