Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2Bakgrunn for undersøkelsen

Kunnskap om mattilbudet og ernæringspraksis i sykehusene er et viktig grunnlag for arbeidet med kvalitetsforbedring innen mat og ernæring i helse- og omsorgstjenesten. Kosthåndboken (2012) (1) og Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring utgjør hovedrammeverkene for god ernæringspraksis i helse- og omsorgstjenesten (2). Kosthåndboken gir nasjonale føringer for mattilbudet i helse- og omsorgstjenesten og erstatter tidligere retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner (1995) (3). Det fremgår av Prop 1 S (2019-2020) (4) at Kosthåndboken skal revideres for å følge opp nye nasjonale faglige retningslinjer på området.

Det mangler en oversikt over kvaliteten på mattilbudet i norske sykehus og i hvilken grad mattilbudet i sykehus og andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger (5). Koordinator for Ernæringsutvalget ved St. Olavs hospital ble bedt om ta oppdraget med å gjennomføre en nasjonal kartlegging blant ulike grupper ansatte (responsgrupper). En prosjektgruppe (Mostad og Meli) tok dette oppdraget sammen. Vi avgrenset responsgruppene til sentral ledelse, kjøkkenledere, sengepostledere og kliniske ernæringsfysiologer i helseforetak og private/ideelle institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Målgruppene for mat- og måltidstilbudet som ble kartlagt var innlagte pasienter over 18 år innen somatikk og psykiatri.

Målet var å kartlegge om sykehusene har prosedyrer eller rutiner for mat- og måltidstilbudet i henhold til Kosthåndboken, avgrenset til:

  • kjennskap til Kosthåndboken og dens betydning for mattilbudet
  • andre faktorer av betydning for mattilbudet
  • måltidsrytme og mellommåltider
  • standard- og spesialkoster, menyarbeid og næringsberegning
  • produksjon, distribusjon og servering av måltider
  • ernæringspraksis, -kompetanse og –strategi.

Mange spørsmål ble stilt til hver av responsgruppene og resultatene er sammenstilt i rapporten. Kapittel 3 presenterer alle resultater, kapittel 4 diskuterer dem, før anbefalinger basert på disse, gis i kapittel 5.

Siste faglige endring: 03. april 2024