Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 11Velferdsteknologi for personer med demens

Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler at kommunene ved behov bør tilby velferdsteknologiske løsninger og tjenester som kan gi bedre egenmestring for personer med demens og avlaste pårørende og omsorgspersoner, jf. også Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Kommunene ble spurt om de har rutiner for å kartlegge og vurdere behov for velferdsteknologi for personer med demens, (som lokaliseringsteknologi, trygghetsalarm, digitalt tilsyn/sensorteknologi, elektronisk medisineringsstøtte og lignende). I alt 294 kommuner (89,9 %) oppga at de har slike rutiner. Det finnes ikke tall fra tidligere kartlegginger å sammenligne med.

Basert på registerdata fra KPR var trygghetsalarm den vanligste tildelte velferdsteknologien til personer registrert med demensdiagnose i 2022. Av i alt 51 609 personer registrert med en demensdiagnose i Norge i 2022, hadde 15 375 personer blitt tildelt trygghetsalarm. Digitalt tilsyn, elektronisk medisineringsstøtte og lokaliseringsteknologi er også teknologi som flere kommuner hadde tildelt personer med en registrert demensdiagnose i 2022, tabell 11.1.

Tabell 11.1. Velferdsteknologi som er tildelt personer med registrert demensdiagnose i 2022, basert på registerdata fra KPR.

Type velferdsteknologi

Antall personer

Antall kommuner

Trygghetsalarm

15 375

337

Digitalt tilsyn*

4 155

166

Elektronisk medisineringsstøtte

2 279

159

Lokaliseringsteknologi

2 063

160

* Antall personer som er tildelt digitalt tilsyn inkluderer ikke bare hjemmeboende personer med registrert demensdiagnose, men kan også inkludere personer med registrert demensdiagnose i institusjon.

I Oslo kommune var det i alt 5 526 personer med registrert demensdiagnose i 2022, basert på registerdata fra KPR. Av disse var 1 788 personer blitt tildelt trygghetsalarm, 730 personer var blitt tildelt digitalt tilsyn, 544 personer var blitt tildelt elektronisk medisineringsstøtte, og 482 personer var blitt tildelt lokaliseringsteknologi. Alle Oslos 15 bydeler hadde tildelt de nevnte velferdsteknologiene i 2022.

Siste faglige endring: 14. juni 2023