Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg N. RETHOS og andre prosesser som påvirker grunnutdanningen

Det har siden 2017 pågått et større arbeid med å utvikle nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), deriblant de tannhelsefaglige grunnutdanningene.

Målet er å gi en nasjonal normering ved å definere sluttkompetansen for utdanningene. Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med HOD, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Retningslinjene skal:

 • Inneholde formålsbeskrivelse, læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til utdanningens oppbygging, herunder praksisstudier
 • Utformes som læringsutbyttebeskrivelse med forventet sluttkompetanse hos ferdige kandidater
 • Læringsutbyttene skal være inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
 • Kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres
 • Ivareta utdanningsvirksomhetenes behov for autonomi til å utvikle lokale profiler på utdanningstilbudet
 • Ivareta tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet
 • Sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsvirksomhet, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

 • Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
 • Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
 • Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
 • Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
 • Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Retningslinjene skal forskriftsfestes.

De ti programgruppene i RETHOS fase 2 startet sitt arbeid i slutten av februar 2018 og består av audiograf-, klinisk ernæringsfysiolog-farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, tannlege-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikerutdanning.  Dette arbeidet er sluttført og de nasjonale retningslinjene vil bli implementert fra og med studieåret 2021/22.

Videre er Helsedirektoratet kjent med at det foregår andre prosesser som på sikt kan spille inn på hva som vektlegges i læringsmålene for grunnutdanningene i Norge:

 • I det europeiske utdanningsnettverket Association for Dental Education in Europe (ADEE) foregår det et arbeid som kan få konsekvenser for de europeiske tannlegeutdanningene inklusiv de norske med basis i yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF av 7. september 2005 gjeldende i hele EU/EØS. Dette vil være anbefalinger om hvordan tannlegeutdanningene bør møte fremtidens behov.
 • I alliansen European University Alliance Circle U (Aarhus Universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Université catholique de Louvain, Universitetet i Beograd, Université de Paris og UiO) foregår det en dialog om fremtidens universitet og fremtidens utdanning.

Helsedirektoratet har et følge med-ansvar og vil ha en rolle i utvikling av grunnutdanningen. Se mer om grunnutdanningen under pkt. 4.1 og vedlegg N.

Siste faglige endring: 18. mai 2022