Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg B. Oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg B1. Det opprinnelige oppdraget om klinisk odontologi/MDO gitt i brev av 4. september 2006 (06/4001)

« […] Utprøving av ny spesialitet

Departementet har også besluttet at det skal utredes og utprøves en ny spesialitet i klinisk odontologi basert på fagområdene periodonti, protetikk og bittfysiologi og endodonti. Etter utprøving av ny spesialitet vil det bli tatt en endelig beslutning om eventuell godkjenning av denne. En eventuell godkjenning vil i så fall medføre at spesialitetene protetikk og bittfysiologi og endodonti vil måtte bli vurdert på nytt.

Helse- og omsorgsdepartementet ber Sosial- og helsedepartementet om å utarbeide forslag til innhold i og varighet av utprøving av en ny spesialitet. Beskrivelsen må også omfatte økonomisk/administrative konsekvenser ved utprøvingen av en ny spesialitet. De budsjettmessige konsekvenser må avklares med departementet. […]»

Vedlegg B2. TTB2019-7 Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell - Oppdragstekst

«[…] Helsedirektoratet gis herved i oppdrag å utrede blant annet følgende: […]

Spesialistutdanning for tannleger

  • Forslag til læringsmål i felles kompetansemoduler og læringsmål for den enkelte spesialitet. Det vises til Vedlegg 2 Læringsmål for spesialistutdanning av leger; vedlegg til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Forslag til læringsmål omfatter også forsøksordning med spesialitet i multidisiplinær odontologi.
  • Forslag til læringsaktiviteter og -metode og vurderingsform for de ulike læringsmålene.
  • Vurderinger og anbefalinger angående samkjøring av studieplaner med forslag til samarbeid om felles teoretisk undervisning av spesialistkandidater ved bruk av IKT. Dette gjelder både generell teoridel og fagspesifikk teori. Nasjonale samlinger av kandidater vurderes i den sammenheng; på tvers av spesialiteter og innen hver spesialitet. […]»

Siste faglige endring: 18. mai 2022