Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Vedlegg A - Oppdrag på kapittel 770 tannhelsetjenester i statsbudsjettet

Vedlegg A. Oppdrag på kapittel 770 tannhelsetjenester i statsbudsjettet

Kilde

Oppdrag

Kategori

Status

Oppdragsbrev 3.8.2006

Utprøving av ny spesialitet i klinisk odontologi (senere multidisiplinær odontologi)

Forsøksordning

Pågående/ferdigstilt.

 

Leveranse:

 • Noe å tygge videre på? ‒Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi (2015)
 • Multidisiplinær odontologi – sluttrapport om utprøving av en odontologisk videreutdanning på spesialistutdanningsnivå (2021)

Prop. 1S (2011-2012)

Spesifisert i TTB?

Forsøksordning med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi)

Forsøksordning

Pågående.

 

Leveranser:

 1. Evaluering av «Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus» (2019)
 2. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i

tverrfaglig miljø ved sykehus. Resultater fra kartlegging på forsøkssykehusene 2020 (2021)

 1. Kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom den orale og generelle helse (2021)

Prop. 1S (2019-2020)

Forprosjekt om kommunal tannpleier

Forberede pilotering

Ikke påbegynt.

 

Leveranse:

 • Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Oversikt over systematiske oversikter (FHI 2020).

TTB2019-7

 

Ny modell for spesialistutdanning av tannleger

Rapport

Ferdigstilt. Rapport levert HOD 2021

 

Tidligere leveranser:

 • TRINN 1: Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger – høst 2015 (2016)
 • TRINN 2: Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell (2018)
 • TRINN 3: Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell (2021)

Prop 1S. (xx-XX) /

TTB2020-51 (evaluering)

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO)

Tjenestetilbud under etablering (tilskuddsordning) / Evaluering av tjenestetilbudet TOO

Pågående.

 

Leveranse:

Evaluering av tannhelsetilbudet til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet») (2021)

TTB2020-44

 

Oppfølging av prioriteringsutvalgets innstilling

En gjennomgang av folketrygdens stønad til tannbehandling for noen grupper pasienter med utgangspunkt i de foreslåtte kriteriene for prioriteringer i tannhelsetjenesten.

 

Vurdering av rett til folketrygdstønad opp mot rettigheter etter tannhelsetjenesteloven for disse pasientene.

 1. Tannutviklingsforstyrrelse
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Pasienter gitt rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten hvor nødvendig tannbehandling er avgjørende for den medisinske behandling eller for rehabiliteringen etter at den medisinske/kirurgiske behandling er gjennomført, og pasienten er funksjonsdyktig/«frisk». Skal ses i sammenheng med Sykehusodontologi.
 4. Tilbudet i fylkene til personer med psykiske lidelser som i dag mottar tannhelsetjenester etter vedtak i fylkestinget.

 

 1. Ikke påbegynt
 2. Påbegynt
 3. Kartlegging utført,

foreslått at c) skal inngå i videre utredninger som bør gis i oppdrag

 1. Kartlegging utført  

TTB2020-44

 

 1. Forprosjekt for innsamling og behandling av tannhelsedata (KPR)
 2. Utarbeide utkast til av forskrift for plikt til innsending av opplysninger fra private utøvere, jf. KPR-forskriften § 3-1

 

 1. Pågående.
 2. Utkast til forskrift er på høring.

 

Kan gi data om:

 • Tannhelsen i befolkningen
 • Tannhelsetjenesten

TTB2021-09

Tannhelseprosjekt i Agder og på Romerike

Pilotering/ forsøksordning

Pågående.

 

Kan gi data om:

 • Samarbeid mellom offentlig og privattannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Tannhelsetilbud til pasienter med rettigheter i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c . Styrke tannhelsetilbudet ved å ta i bruk private tannhelsetilbydere (tannleger og tannpleiere).  

Siste faglige endring: 18. mai 2022