Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

I kapittel 4 er syv tiltak som har fremkommet under denne utredningen som mulige tiltak for å gi pasientene i målgruppen et bedre tilbud i tannhelsetjenesten gjennomgått. Flere av disse tiltakene vil hver for seg kunne bidra til et bedre tilbud for pasienter i målgruppen for MDO-kompetanse. Helsedirektoratet vil trekke frem tiltak som bør utredes nærmere, ved siden av andre, allerede pågående prosesser (vedlegg A):

  • En nasjonalfaglig retningslinje for tannhelsetjenester til voksne med avanserte og sammensatte behov:
    • en slik retningslinje bør vurderes
  • Etablering av et oppsøkende og forebyggende tilbud i samarbeid med den kommunale helsetjenesten:
    • hvis oppfølgingsteam og/eller primærhelseteam blir permanente ordninger bør grensesnitt mot tannhelsetjenesten vurderes
    • en ordning med tannpleier i kommunen bør utredes nærmere.

Utover dette anbefaler Helsedirektoratet at det etableres en spesialistutdanning i MDO.

Etableringen av spesialistutdanning i MDO vurderes som et tiltak som vil gi hjelp til en pasientgruppe med et utilstrekkelig tjenestetilbud i dag. Selv om tiltaket ikke alene vil løse hele problemet, vil det løse problemet for de pasientene som blir gitt et tilbud som de ikke tidligere hadde.

I samspill med eksisterende tilbud i tannhelsetjenesten vil MDO kunne utgjøre et nytt tilbud til voksne pasienter med sammensatte og til dels store tannbehandlingsbehov, som trenger behandling på spesialistnivå. Basert på erfaringer med utprøvingen av MDO fremstår disse pasientene å ha stor nytte av behandling hos MDO-tannlege (vedlegg G3).

Det er enighet om at pasientene som er målgruppe for MDO-tannlegen finnes i dag. Det kan være én eller flere årsaker til at pasientene ikke har et tilfredsstillende tannbehandlingstilbud, som geografisk tilgjengelighet, manglende betalingsevne, et manglende samarbeid mellom ulike helsetjenester, behandlingsvegring, psykiske og/eller fysiske komplekse helseutfordringer, atferdsproblematikk. Tilgjengelig kompetanse er en av flere utfordringer.

Denne rapporten konkluderer med at etablering av en ny utdanning/fagkompetanse vil kunne bidra til å løse noen av utfordringene for de pasientene som blir gitt et tilbud ved etablering av en MDO-spesialisering.

Samtidig bør behandlingstilbudet til disse pasientene styrkes med flere tiltak (pkt. 1.1 og pkt. 4.1). Iverksetting av flere tiltak kan endre vilkårene for flere pasienter, for eksempel kan man se for seg endringer i betaling som barriere for tannbehandling og/eller tilrettelegging for bedre samhandling mellom tannhelsetjenesten og øvrige helse- og omsorgstjenester. Andre kompletterende tiltak trenger imidlertid tilstrekkelig utredning.

Det bør vurderes i hvilken grad en ny og bedre finansiering av tannhelsetjenester vil bidra til et bedre tilbud for de pasientene som beskrives i rapporten. Uavhengig av dette vurderer Helsedirektoratet at det vil være behov for kompetanse til å behandle pasienter med store og sammensatte tannbehandlingsbehov innenfor trygge rammer.

Behovet for fagområdet MDO er et annet i dag enn opprinnelig tenkt (vedlegg B1). MDO startet som en kompetanse for distriktsområder (kapittel 9). Siden har det stadig kommet til nye problemstillinger og ny dokumentasjon om behov i befolkningen som helt eller delvis kan løses med en breddekompetanse. I dag kan man derfor identifisere et tydeligere behov for nettopp denne kompetansen enn det som var utgangspunktet da oppdraget ble gitt i 2006.

7.1. Etablering av spesialistutdanning i MDO

Siste faglige endring: 18. mai 2022