Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.3MDO - virkninger for statlig og fylkeskommunal forvaltning

Etablering av en MDO-utdanning kan bidra til at pasienter i målgruppen som ikke har hatt et tilbud eller som ikke har hatt et tilfredsstillende tilbud får et fullverdig tilbud. Etableringen av MDO-utdanning vil kunne gi en effekt for mange av pasientene i målgruppen, men tiltaket er ikke tilstrekkelig alene. Hvor stor effekten blir vil dessuten avhenge av hvorvidt det opprettes stillinger og om pasienter i større grad gis lovmessige rettigheter til behandling og justerte finansieringsordninger. Samtidig er flere andre tiltak under utredning (pkt. 1.1), og samspillet mellom disse kan gi ytterligere effekt.

Etablering av MDO-utdanning kan bidra til bedre spredning av spesialistkompetanse ved at MDO-spesialister ansettes i fylkene. Dette kan igjen bidra til å styrke allmenntannlegenes evne til selv å behandle pasienter med avanserte behandlingsbehov, fordi de har tilgang til veiledning fra tannlegespesialister. Slik veiledning kan være en viktig funksjon for MDO-tannlegen.

Finansiering av spesialistutdanning av tannleger

Etter en avtale med Kunnskapsdepartementet gir HOD tilskudd til drift av odontologisk spesialistutdanning ved UiB, UiO og UiT og til odontologiske kompetansesentre, der spesialistutdanningen foregår som et samarbeid.

Det gis tilskudd i form av stykkpris per kandidat for de etablerte spesialistutdanningene ved UiB og UiO for å dekke direkte kostnader (drifts- og lønnskostnader).

Tabell 6.1. Stykkpris for kandidater under spesialistutdanning ved UiB og UiO (2010-2021)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Pedodonti

475 000

450 000

750 000

775 000

720 000

820 000

820 000

820 000

820 000

805 000

804 000

Oral kirurgi[27]

475 000

450 000

510 000

550 000

600 000

700 000

700 000

560 000

560 000

551 000

549 000

Normalsats[28]

475 000

450 000

510 000

550 000

600 000

700 000

700 000

700 000

700 000

687 000

687 000

Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved UiT ble etablert i 2006. Spesialistutdanningen har siden 2009 vært drevet som et integrert samarbeid med TkNN, som står for den kliniske utdanningen av spesialistkandidatene i kompetansesenterklinikken. De særlige forholdende i Tromsø gjør at UiT og TkNN inntil videre gis tilskudd på bakgrunn av budsjett.

Årlig stykkpris per kandidat ved UiB/UiO har variert noe (jf. tabell 6.1). HOD har i 2021 gjort en beregning av indirekte og direkte kostnader ved spesialistutdanning av tannleger ved UiB og UiO, og har på bakgrunn av dette angitt nye stykkprissatser, med virkning fra 2022. Normalsatsen er her beregnet til kr 656 000 i 2022, med en årlig prisjustering på tre prosent. Helsedirektoratet skal utfra normalsatsen beregne øvrige satser (for fagområdene oral kirurgi og pedodonti jf. tabell 6.1).

Fremtidig finansiering av spesialistutdanning av tannleger

Det er levert en rapport høsten 2021 med bakgrunn i oppdraget Ny modell for spesialistutdanning av tannleger (TTB2019-7). Innføring av ny kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger kan på sikt føre til en omlegging av finansieringen, siden også andre utdanningsvirksomheter enn universitetene skal kunne ha ansvar i spesialistutdanning.

Forslag til ny modell for spesialistutdanning vil dessuten føre til noen nye administrative oppgaver for Helsedirektoratet, som medfører økte faste kostnader for direktoratet. Se nærmere beskrivelse i rapporten Spesialistutdanning av tannleger – en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell (2021).

Finansiering av spesialistutdanning av tannleger vil ikke vurderes nærmere i denne rapporten.

Kostnader ved utprøving av MDO-utdanning

Utprøvingen av videreutdanningen MDO har blitt finansiert ved årlige bevilgninger gitt over statsbudsjettet (Prop. 1S) kapittel 770 tannhelsetjenester. UiT og TkNN/Troms fylkeskommune har årlig søkt tilskudd fra Helsedirektoratet over tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger.

Det har blitt gitt tilskudd på bakgrunn av budsjett til utprøving av MDO-utdanning til UiT i tidsrommet 2009-2021 og TKNN/Troms fylkeskommune i tidsrommet 2011–2021:

  • Etableringskostnader (planlegging) 2009-2010 (to år): kr 1 789 276 – årlig kr 894 638
  • Driftskostnader (utprøving) 2011-2020 (ti år): kr 36 357 487 – årlig kr 3 635 749

Det er tatt opp til sammen 10 kandidater i utdanningen, hvorav to kandidater har avbrutt studiet underveis i utdanningsløpet. Utfra normerte utdanningsløp[29] er det gjennomført 57 semestre. I snitt har det vært en kostnad på kr 637 851 per kandidat per semester. Dette gir en årlig kostnad per kandidat på kr 1 275 701.

Utprøving av en utdanning kan gi økte og til dels uforutsigbare kostnader sammenlignet med et fast program. Noen faktorer som har vært fordyrende i utprøvingen av MDO:

 • Kursing av kandidatene i Sverige, grunnet at det ikke har vært tilgang til tilsvarende kurs nasjonalt
 • kursing i Tromsø ved eksterne fagpersoner (honorar og reisekostnader)
 • kostnader ved ekstern klinikk (hjemmeklinikk)
 • to kandidater har avbrutt utdanningsløpene sine. Dette gir reduksjon i «stordriftsfordeler» for utdanningen av gjenværende kandidater
 • to kandidater har hatt behov for forlengete utdanningsløp.[30]

Kostnader ved etablering av en ny spesialistutdanning

Etablering av en spesialistutdanning innen et nytt fagområde vil i en periode gi noen etableringskostnader. Før oppstart av utprøving i multidisiplinær odontologi (2011) hadde UiT og TkNN utgifter som langt på vei ble dekket av tilskudd fra Helsedirektoratet over tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger.

Tabell 6.2. Kostnader etablering av forsøksordning med videreutdanning MDO ved UiT

 

2009

2010 

SUM

UiT*

290 370

576 906

867 276

TkNN

0

922 000

922 000

SUM

290 370

1 498 906

1 789 276

*Fratrukket ubrukte midler fra foregående år

Ved en eventuell etablering av spesialistutdanning i MDO anbefaler Helsedirektoratet at det tilrettelegges for at utdanningsvirksomheter kan søke tilskudd til etableringsfasen over tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger, for å bidra til å dekke andre etableringskostnader. Dette bør imidlertid kunne gjøres innenfor en begrenset finansiering siden rammene for utdanningen vil være tydeligere angitt ved forskriftsfestede læringsmål enn det som tidligere har vært tilfelle ved etablering av nye fagområder. 

Det ville også være noen kostnader for Helsedirektoratet på kapittel 770 tannhelsetjenester knyttet til fastsettelse av læringsmål for en ny spesialitet (jf. oppdrag TTB2019-7 (pkt. 1.1)). Helsedirektoratet vil måtte engasjere en faggruppe som skal foreslå læringsmål for den nye spesialitetens område (pkt. 8.1).

Kostnader ved etablering av spesialistutdanning i MDO

Helsedirektoratet mener at finansiering av spesialistutdanning innen MDO bør foregå etter samme prinsipper som finansiering av øvrig spesialistutdanning av tannleger. Oppbygging av et nytt fagområde vil i så fall gi etablerings- og driftskostnader som delvis vil måtte dekkes inn over kapittel 770 tannhelsetjenester i statsbudsjettet, som er i tråd med dagens finansiering av spesialistutdanning av tannleger.

Helsedirektoratet ser for seg en forsiktig oppbygging av fagfeltet over tid, med en utdanningskapasitet på til enhver tid ca. fire kandidater. Hvor mange kandidater som etter hvert skal tas opp i MDO og i andre fagområder bør vurderes kontinuerlig med bakgrunn i behov i tannhelsetjenesten (pkt. 8.1).

Tabell 6.3. Estimerte driftskostnader ved til sammen fire MDO-kandidater tatt opp ved to universiteter, tentativt høsten 2023[31]
 

2023

2024

2025

2026

4 kandidater

1 351 360

2 783 802

2 867 316

2 953 335

Bevilgningen i statsbudsjettet har de seneste årene ligget på 60 millioner samlet for tilskuddsordningene Spesialistutdanning av tannleger og Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger, hvorav 51 millioner har vært avsatt til tilskudd til spesialistutdanning av tannleger. Ved at bevilgningen videreføres på om lag samme nivå vil overnevnte tilskudd til utdanning av MDO-tannleger utgjøre om lag fem prosent av bevilgningen.

I tillegg kommer et eventuelt tilskudd til lønn under utdanning over tilskuddsordningen Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning. Bevilgningen har ligget på syv millioner de seneste årene men er økt til ni millioner i 2022.

Tabell 6.4. Estimerte kostnader tilskudd til lønn under utdanning ved til sammen fire MDO-kandidater tatt opp ved to universiteter, tentativt høsten 2023[32]

 

2023

2024

2025

2026

4 kandidater

959 188

1 975 926

2 035 204

2 096 260

Stimuleringstiltak for opprettelse av stillinger

På fagområdet pedodonti er det etablert en tilskuddsordning (2017) for å stimulere til opprettelse av spesialiststillinger i offentlig tannhelsetjeneste. Ordningen er øremerket i statsbudsjettet, over kapittel 770 tannhelsetjenester. Det gis tilskudd til lønn og sosiale kostnader over til sammen seks år (72 måneder) innenfor et lønnstak som er satt av Helsedirektoratet:

 • År 1 / år 2 – 75 prosent
 • År 3 / år 4 – 50 prosent
 • År 5 / år 6 – 25 prosent

En tilsvarende ordning for en eventuell spesialitet i MDO ville kunne stimulere offentlige arbeidsgivere til å opprette faste stillinger. Dette er et tiltak som vil føre til økte kostnader og som da må finansieres over bevilgningen på kapittel 770 tannhelsetjenester.

 

Fotnoter

[27] Oral kirurgi / oral patologi: Det gis normalt ikke stykkpristilskudd for kandidater under videreutdanning i oral patologi over tilskuddsordning, da faget ikke har status som en spesialitet. Det har vært gjort unntak for én kandidat som går et integrert dobbeltkompetanseløp (ph.d. og videreutdanning). Normalt har fagområdet finansiering fra Kunnskapsdepartementet.

[28] Normalsats for øvrige fagområder: endodonti, oral protetikk, periodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi.

[29] For kandidater som har avbrutt utdanningen er kun fullførte semestre medregnet.

[30] Helsedirektoratet har bidratt til finansiering av forlenget utdanningsløp for to kandidater. Dette fordi man har ønsket at så mange kandidater som mulig fullfører utprøvingen. Årsak til forlengelsene har vært dels organisatoriske ift. ekstern klinikk (hjemmeklinikk) og dels behov for ekstra klinisk trening før slutteksamen.

[31] Estimatet er gjort med utgangspunkt i stykkprissats på kr 675 680 i 2023 og deretter 3 prosent prisjustering. Dette som en videreføring av stykkprissats gitt UiB og UiO, jf. i brev fra HOD høsten 2021.

[32] Estimatet er gjort med utgangspunkt i KS-satser for offentlig ph.d., som vil være utgangspunkt for beregning av tilskudd over ordningen Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning fra høst 2022.

Siste faglige endring: 20. februar 2023