Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.4Kostnader for modeller for overgangsordninger

I dette avsnittet beskrives omtrentlige kostnader knyttet til søknader om spesialistgodkjenning ved overgangsordning. Vedlegg 4 viser hvordan beregningene i tabellene er gjort. Det presiseres at alle tall er estimater og vil avhenge av hvilke valg som gjøres.

Tabell 7 viser kostnader og saksgebyrinntekt for to ulike modeller ved overgangsordning og spesialistgodkjenning av 18 000 sykepleiere og to ulike eksamensformer. Verdier i kroner.

 

 Realkompetanse-vurdering av erfarne spesialsykepleiere

  Nasjonal eksamen for erfarne spesialsykepleiere

 * - Utvidet nasjonal eksamen for erfarne spesialsykepleiere

Studiegjennomgang 

1 320 241

1 320 241

1 320 241

faglig rådgivere (enkeltsaker) 

10 617 177 

  

Saksbehandlere i Hdir

72 832 494

  

Sykepleiere 

 

16 024 615

16 024 615

Eksamensavvikling 

 

36 000 000

270 000 000

Samlet kostnad ved innføring 

84 769 912

53 344 856

287 344 856

Saksgebyrinntekt

43 200 000

43 200 000

43 200 000

Kostnad pr søknad 

4 709

2 964

15 964

Dette inkluderer ikke alle mulige kostnader, jf. kapittel 5 og kapittel 5.1

* Viser modell med nasjonal eksamen hvor det legges til grunn en kostnad på 15 000 kroner pr avlagt eksamen

Tabell 7 viser fordelingen av kostnadene ved en overgangsordning. I denne tabellen er det ikke tatt inn kostnader til digitale verktøy og saksbehandlerløsninger. Dette er omtalt i avsnitt 5.1. Det er heller ikke lagt inn kostnader knyttet til ledere i helsesektorens arbeidsoppgaver ettersom det er vanskelig å anslå deres tidsbruk på dette. Hvis deres brutto grunnlønn ved innføring av spesialistgodkjenning fastsettes av SSBs anslag for gjennomsnittslønn; så vil de samlede kostnadene knyttet til ledernes arbeidsoppgaver utgjøre litt over 2 millioner kroner hvis de bruker 15 minutter pr søknad, over 16 million kroner hvis de bruker 2 timer pr søknad og nær 402 millioner kroner ved 50 timer pr søknad.

I alternativene for overgangsordninger " realkompetansevurdering" og "nasjonal eksamen" inkluderes kostnader knyttet til gjennomgang av ulike studieprogram. Det er anslått at gjennomgang av de ulike studieprogrammene vil ta 2 600 timer. Med faglige rådgiveres timepris tilsier dette en samlet kostnad på litt over 1,3 millioner kroner. Begge alternativene vil også føre til en inntekt på 43,2 millioner kroner. 

Det vil være en betydelig saksbehandlingskostnad å behandle rundt 18 000 søknader. Med antagelsen om at litt under 10 prosent av sakene trenger faglig råd fra eksterne faglige rådgivere, samt at en sak i gjennomsnitt tar tolv timer å saksbehandle, så anslås det at modellen med realkompetansevurdering vil gi kostnader på litt under 73 millioner kroner for saksbehandlere ansatt i Helsedirektoratet og en kostnad på litt over 10,6 millioner kroner for faglige rådgivere. Samlet kostnad for modellen med realkompetansevurdering blir dermed litt under 85 millioner kroner.

Alternativet med nasjonal eksamen har lave saksbehandlingskostnader, men større kostnader knyttet til eksamensavvikling. Hvis 18 000 sykepleierne bruker fire timer på eksamen, tilsier dette en kostnad på over 16 millioner kroner, målt i sykepleiernes netto reallønn. Hvis det legges til grunn en enkel, teoretisk eksamensordning, anslås eksamen å koste rundt 36 millioner kroner. Legges det til grunn en praktisk eksamensordning, så kan kostnadene knyttet til organisering av eksamen øke til 270 millioner kroner. Samlet kostnad for alternativet med en enkel nasjonal eksamen anslås derfor å være 53,3 millioner kroner. Et alternativ med praktisk eksamensavvikling forventes å koste 287,3 millioner kroner. Prisen pr søknad er 4 709 kroner for alternativet med realkompetansevurdering, 2 964 kroner for en vanlig nasjonal, teoretisk eksamensløsning og 15 964 kroner for en praktisk eksamen.

Siste faglige endring: 16. juni 2023