Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Årlige kostnader for de tre modellene i Helsedirektoratet

I dette avsnittet vises de anslåtte administrative kostnadene for årlige søknader om spesialistgodkjenning. Søknader om spesialistgodkjenning ved overgangsordning er ikke inkludert i dette avsnittet. Vedlegg 4 viser hvordan beregningene i tabellene er gjort.

Tabell 6 viser fordelingen av årlige administrasjonskostnader og saksgebyrinntekt for de tre ulike hovedmodellene ved spesialistgodkjenning av 1 275 sykepleiere pr år. Verdier i kroner.

 

1 – AKS-modellen

2 – Mastergrad + klinisk yrkeserfaring

3 – Spesialutdanning SIS

Faglig rådgivere (enkeltsaker) 

376 025

752 050

752 050

Saksbehandlere i Hdir

2 579 484

5 158 968

5 158 968

Samlet årlig adm. kostnad 

2 955 509

5 911 018

5 911 018

Saksgebyrinntekt 

3 060 000

3 060 000

3 060 000

Kostnad pr søknad 

2 318

4 636

4 636

Dette inkluderer ikke alle mulige kostnader, jf. kapittel 5 og kapittel 5.1

Tabell 6 viser fordelingen av årlige kostnader for de ulike modellene. I denne tabellen er det ikke tatt inn kostnader til digitale verktøy og saksbehandlerløsninger. Dette er omtalt i avsnitt 5.1. Det er heller ikke lagt inn kostnader knyttet til ledere i helsesektorens arbeidsoppgaver ettersom det er vanskelig å anslå deres tidsbruk på dette i modell 2 og modell 3. Det antas at det ikke vil være kostnader knyttet til ledere i helsesektoren ved modell 1 (AKS). Hvis deres brutto grunnlønn ved innføring av spesialistgodkjenning fastsettes av SSBs anslag for gjennomsnittslønn; så vil de samlede kostnadene knyttet til ledernes arbeidsoppgaver i modell 2 og modell 3 utgjøre litt over 140 000 kroner hvis de bruker 15 minutter pr utdanningskandidat, over 1,1 million kroner hvis de bruker 2 timer pr utdanningskandidat og 28,5 millioner kroner ved 50 timer pr utdanningskandidat.

Ved utregning er det lagt til grunn årlige kostnader knyttet til behandling av 1 275 nye søknader årlig, og det antas en saksbehandlingstid på tolv timer. Dette gjelder for samtlige modeller i tabell 6, med unntak av modell 1 (AKS). Samlet utgjør dette 15 300 timer. Det antas at litt under 10 prosent av dette er utført av faglige rådgivere og resten av saksbehandlere i Helsedirektoratet.

Det er kostnader er knyttet til å lønne ansatte og å betale for faglige rådgivere. For modell 2 (mastergrad + klinisk yrkeserfaring) og modell 3 (SIS) antas det at kostnadene vil være like da det legges til grunn heldigital søknadsprosess. Samlet utgjør saksbehandlingskostnader litt under 6 millioner kroner for begge modellene. Av dette går litt over 750 000 kroner til faglige rådgivere. Modell 1 (AKS) har noe lavere årlige kostnader med litt under 3 millioner kroner. Dette skyldes en lavere forventet tidsbruk pr søknad sammenlignet med øvrige modeller.

Samlet kostnad pr søknad er 2 318 kroner for AKS-modellen og 4 636 kroner for de to andre modellene. I tillegg kommer kostander til blant annet IT-utvikling og drift av systemene samt andre øvrige kostnader til utdanning hos aktørene.

Siste faglige endring: 16. juni 2023