Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Manglende deltakelse fra helsetjenesten i samråd 1

Som det er redegjort for ovenfor, framstår prosessene på barnehuset som dominert av straffesporet. Et av forholdene som bidrar til dette, er at det fra politi-/påtalelinjens side er lagt til grunn at ikke åpner for at helsetjenesten ikke kan være representert i samråd 1, og heller ikke i eventuelle formøter før samråd 1. Det er blant annet vist til forskrift om tilrettelagt avhør og viktige hensyn i straffesaken. Helsepersonell får dermed ikke delta i planleggingen av saken, eller bidratt med medisinsk kunnskap inn i hva en KRMU vil kunne tilføre straffesaken av viktig informasjon.

Deltakelse i samråd 1 er regulert i forskrift om tilrettelagte avhør § 7 andre ledd, som lyder:

"En ansatt fra barnehuset skal delta på samrådsmøter. Vitnets verge, vitnets bistandsadvokat og barneverntjenesten eller omsorgstjenesten skal gis anledning til å delta på samrådsmøte med mindre sterke grunner taler mot det."

Helsetjenesten er ikke nevnt i bestemmelsen. Når det gjelder omsorgstjenesten, som er nevnt i bestemmelsen, har vi fått opplyst fra politiet at dette er aktuelt i saker der fornærmede ikke er et barn, og da i form av en tjenesteyter fra et bofellesskap e.l. der fornærmede bor.

Vi vurderer at deltakelse fra helsetjenesten i samråd 1 og eventuelle formøter vil legge forholdene vesentlig bedre til rette for at helsesiden kan ivaretas bedre i saken. Helsepersonell vil også kunne ha viktige innspill til de etterforskningsskrittene som skal vurderes, herunder spørsmålet om det skal gjennomføres en KRMU.

Vi er kjent med en bekymring fra politi/påtale for at deltakelse fra helsetjenesten i samrådsmøtet kan kompromittere de vurderingene helsepersonellet skal gjøre ved en KRMU. Dette kan imidlertid løses ved at det helsepersonellet som deltar i samrådsmøtet kan være en annen/andre enn den/de som utfører KRMU.

Som beskrevet ovenfor, vil deltakelse fra helsetjenesten i samråd 1 trolig forutsette en endring i forskrift om tilrettelagte avhør.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022