Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

Bakketeig, E., Stefansen, K., Andersen, L. C., & Gundersen, T. (2021). Evaluering av Statens barnehus 2021 (Nova rapport nr 12/21). Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hentet fra https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/2838387/NOVA-Rapport-12-2021.pdf

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., . . . Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258. https://doi.org/10.1016/s0749-3797(98)00017-8

Hafstad, G. S. (2021). Kunnskapsoppsummering om helsekonsekvenser og helseeffekt (Avrop 11 2021). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/tverrfaglig-helsekartlegging/vedlegg/Vedlegg%201%20Kunnskapsoppsummering%20om%20helsekonsekvenser%20og%20helseffekter.pdf

Helsebiblioteket. (10.05.2022). Fokusgruppeintervju. [nettdokument]. Oslo: Helsebiblioteket. Hentet 10.12.2019, fra https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/fokusgruppeintervju

Helsedirektoratet. (28.03.2019). Statens barnehus – medisinske undersøkelser: nasjonale faglige råd. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 10.05.2021, fra https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus

Helsedirektoratet. (09.07.2021). Kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak: nasjonal faglig retningslinje. [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 20.05.2021, fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kompetanse-og-kvalitet-i-overgrepsmottak

Politidirektoratet. (2019). Statens barnehus: årsrapport 2018. Oslo: Politidirektoratet. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/statens-barnehus/statens-barnehus---arsrapport-2018.pdf

Politidirektoratet. (2020). Statens barnehus: årsrapport 2019. Oslo: Politidirektoratet. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/statens-barnehus/statens-barnehus-arsmelding-2019-2.pdf

Politidirektoratet. (2021). Statens barnehus: årsrapport 2020. Oslo: Politidirektoratet. Hentet fra https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/statens-barnehus/arsrapport-statens-barnehus-2020.pdf

Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. (2016). Felles retningslinjer for Statens barnehus. Oslo: Direktoratene. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/medisinske-undersokelser-i-statens-barnehus/Statens%20barnehus%20-%20felles%20retningslinjer.pdf

Rueness, J., Augusti, E.-M., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Myhre, M. C. (2020). Adolescent abuse victims displayed physical health complaints and trauma symptoms during post disclosure interviews. Acta Paediatrica, 109(11), 2409-2415. https://doi.org/10.1111/apa.15244

Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. (red.). (2019). Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. (NKVTS Rapport nr. 1 2019). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hentet fra https://www.nkvts.no/content/uploads/2019/03/NKVTS_Rapport_1_19_web.pdf

Siste faglige endring: 28. oktober 2022