Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lover og forskrifter

Forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør). (2015). FOR-2015-09-24-1098. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-09-24-1098

Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften). (2007). FOR-2007-12-19-1761. Sist endret i FOR-2021-12-28-3911 fra 01.01.2022. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. § 3 Ansvaret for styringssystem. (2016). FOR-2016-10-28-1250. Sist endret i FOR-2020-02-04-119 fra 01.03.2020. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250

Lov om barneverntjenester (barnevernloven). (1992). LOV-1992-07-17-100. Sist endret i LOV-2021-06-18-96 fra 01.01.2022. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1992-07-17-100

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). (2010). LOV-2010-05-28-16. Sist endret i LOV-2022-04-29-26 fra 01.05.2022. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-05-28-16

Lov om folketrygd (folketrygdloven). (1997). LOV-1997-02-28-19. Sist endret i LOV-2022-04-01-17. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). (1999). LOV-1999-07-02-64. Sist endret i LOV-2022-03-25-14 fra 01.05.2022. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). (2011). LOV-1997-02-28-19. Sist endret i LOV-2021-06-18-118 fra 01.09.2021. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). (1981). LOV-1981-05-22-25. Sist endret i LOV-2021-06-18-128 fra 01.07.2021. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). (1999). LOV-1999-07-02-61. Sist endret i LOV-2021-06-18-127 fra 01.07.2021. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61

Lov om vergemål (vergemålsloven). (2010). LOV-2010-03-26-9. Sist endret i LOV-2021-06-11-68 fra 01.07.2021. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2023