Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Mangler tilgjengelig kompetent helsepersonell på barnehuset

Statens barnehus skal som del av sin virksomhet tilrettelegge for at det kan gjennomføres medisinske undersøkelser der (Helsedirektoratet, 2019). RHFene har i henhold til oppdragsdokument fra 2016 og 2017 ansvaret for at det er tilgjengelig kompetent helsepersonell på barnehusene til å gjennomføre medisinske undersøkelser av barn som er til tilrettelagt avhør på barnehuset.

Innsiktsarbeidet viser at helsepersonellets tilgjengelighet og tilstedeværelse på barnehusene varierer betydelig. Enkelte barnehus driftes med fysisk tilstedeværende helsepersonell hver dag. Flere barnehus driftes uten tilstedeværende helsepersonell store deler av arbeidsuken. Noen barnehus praktiserer at helsepersonell kun tilkalles ved behov. Det meldes samtidig om at lege og sykepleierressursene i slike tilfeller kan bli prioritert til annet arbeid ved sykehuset. Dette kan føre til at helseressursene ikke oppleves som tilgjengelige av barnehuset til å utføre medisinske undersøkelser. Barnehusene er normalt ikke åpne på kveldstid, helligdager og i helger. I skoleferier varierer det om helseforetakene kan stille med ressurser i barnehusene, til tross for at barnehusene er åpne og har saker.

Gjennom innsiktsarbeidet formidler flere at de ikke har avsatt tid til kvalitetssikring av sakene gjennom vurdering og drøfting med kompetent kollega, at de ikke får avsatt tid til kurs, konferanser, tverrfaglig samarbeid, hospitering og andre kompetansehevende tiltak. Helsepersonellet etterlyser også mer tid til skriving av erklæringer og annet etterarbeid. Disse funnene gjenfinnes også i NOVA-rapporten. NOVA beskriver mangler i opplæringen av nye leger, supervisjon av uerfarne leger, kvalitetssikringssystemer og for lite ressurser satt av til arbeidet i barnehus og rapportskriving (Bakketeig et al., 2021 s. 18). Manglende kompetanse kan redusere kvaliteten på de rettsmedisinske vurderingene, som igjen kan redusere nytten av KRMU for straffesaken og rettsikkerheten til barnet. Lavt antall medisinske undersøkelser, både MU og KRMU, gjør også at mengdetreningen blir liten, og det tar lengre tid å bygge opp kompetanse. 

Kort oppsummert:

  • Helseforetakene setter ikke av nok ressurser, eventuelt har ikke tilgang på nok kvalifisert personell, til å kunne tilby medisinske undersøkelser ved barnehusene i det omfanget det er behov for
  • helsepersonell er ikke eller lite fysisk til stede på barnehuset
  • behov for økt opplæring og kompetanseheving hos helsepersonell
  • mangler tid til etterarbeid, tverrfaglig samarbeid og kvalitetssikring

Siste faglige endring: 28. oktober 2022