Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Vedlegg: Oppgavematrise

Oppgavematrise

Dato

Oppdrag/Tiltak

Risikovurdering

Formål - Status - Planlagte aktiviteter og tiltak videre - Lenker til web (internt/eksternt)

27.6.18

Tillegg nr. 40

Informasjonsarbeid til kommuner, helseforetak, allmenheten og kommunikasjon med berørte parter

 

 

Lage veiledningsmateriell til det regionale støtteapparatet, med informasjons- og kommunikasjonsmateriale

2 – I henhold til plan

Status: Løpende. Arbeidet i kommunikasjonsgruppen har pågått i hele 2022. Felles kommunikasjonsstrategi er revidert pr. november 2022. Fortsatt potensiale hvordan regionalt støtteapparat kan nyttiggjøre seg kommunikasjonsstrategien på best mulig måte, og i å identifisere behov for støtte i kommunikasjonsarbeidet i regionalt støtteapparat.

Planlagte aktiviteter og tiltak videre:

 • Informere om status for reformarbeidet og veien videre.
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak rundt sammenhenger mellom Leve hele livet og andre nasjonale satsninger.
 • Fortsatt publisere nyhetsbrev og nyhetssaker og bidra til deling av eksempler fra arbeidet med reformen.
 • Revidere og videreutvikle Helsedirektoratets Leve hele livet nettsider.
 • Utvikle ytterligere innhold til kampanjen «planleggelitt.no». I 2023 er det planlagt en egen serie med artikler og filmer som tar for seg temaer knyttet til økonomi.
 • Vurdere særskilte informasjons- og kommunikasjonstiltak knyttet til overgangen til Bo trygt hjemme-reformen.

 

Utvikle og spre faglig kunnskap om reformens områder; mat, aktivitet, helsehjelp og sammenheng og et aldersvennlig Norge. Det skal også tilbys veiledning om tjenesteinnovasjon, forbedringsarbeid og styring og kontroll med kvaliteten på tjenestene.

 

 

Gi faglig støtte og bistand til det regionale støtteapparatet

2 – i henhold til plan

Status:  Digitale møter for erfaringsdeling i regionalt støtteapparat er videreført i 2022. Nasjonalt støtteapparat har fasilitert møtene. Regionalt støtteapparat har fylt møtene med innhold og vært aktive deltagere. Veileder om måling av effekt og resultat er utarbeidet og publisert via ressursportal.no. I dialogen med kommunene har det vært fortsatt fokus på analyse- og planlegging basert på kommunenes ønsker og behov.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Videreføre erfaringssamlinger med støtteapparatene.
 • Vedlikeholde ressursportal.no
 • Utvikle webinarer på tema implementering og plan og analyse.
 • Fortsette arbeidet med å sørge for at tilbudte veiledningsressurser er best mulig tilpasset kommunenes behov og de arenaene de skal brukes på, særlig inn mot regionale og lokale nettverk.
 • Dele presentasjoner og materiell fra konferanser og seminarer på Helsedirektoratets Leve hele livet-nettside
 • Tettere dialog i nasjonalt støtteapparat om pågående aktiviteter i virksomhetene som støtter opp om reformarbeidet
 • Tilby de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene og andre kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere opplæring i eldrerådenes oppgaver og i medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlige lokalsamfunn.

 

Erfaringer fra andre endringsprosesser viser at det er avgjørende å sette tydelige og konkrete mål, og måle egen framgang over tid for å lykkes. Ved å gjennomføre hyppige målinger, kan den enkelte enhet se om tiltakene blir gjennomført, om de skaper ønsket forbedring og om forbedringen er varig, i tråd med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet skal utvikle måleverktøy som synliggjør resultater og gevinster i reformperioden. Målingene skal, så langt som mulig, kunne integreres i det ordinære saksbehandlings- og journalsystemet på sikt

1 – ferdig

Status: Oppdrag om å utvikle veiledningsressurser ble gitt til statsforvalteren i Trøndelag høsten 2021. Veilederen ble publisert i mars 2022. Den er videreutviklet til et digitalt verktøy.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Det regionale støtteapparatet har i oppdrag å bidra til spredning og implementering.
 • Helsedirektoratet må samle og drøfte kommunenes erfaringer med utvikling og bruk av indikatorer med tanke på jevnlig revisjon av veilederen og som ev. grunnlag for utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer.
 

Komme med forslag til rapporteringskrav basert på prinsippene om at kommunene ikke skal pålegges større rapporteringsbyrde

1 – Ferdig

Status: Det ble lagt opp til to faste rapporteringspunkter i 2022, pr. 15. mai og 1. november. Rapporteringskravene ble sendt ut i etterkant av at underveisrapporten (midtveisevalueringen) ble offentliggjort.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Den særskilte rapporteringen bortfaller i 2023.
 • I oppdragsbrevet bes det om at rapportering skjer gjennom den ordinære årsrapporten fra statsforvalterne.

 

Ansvar for følgeevaluering av reformen

 

Det skal leveres en underveisrapport som skal gi grunnlag for å vurdere innretning og kurs for det videre reformarbeidet.

2 – i henhold til plan

Status: Underveisrapport (midtveisevaluering) ble levert mars 2022. I og med at reformperioden ble vedtatt avsluttet ved utgangen av 2023 ble det utarbeidet en revidert plan for sluttføring av evalueringen.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Sluttrapport fra evalueringen foreligger november 2023.

 

Ansvar for årlig Leve hele livet-pris

1 – Ferdig

Status: Leve hele livet-prisen for 2022 ble tildelt Melhus kommune på den nasjonale konferansen 16. november. Tildelingskriterier endres årlig. De regionale støtteapparatene nominerer og Helsedirektoratets nasjonale referansegruppe er jury.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • I 2023 er det vedtatt at prisen ikke skal deles ut.

 

Rapportere på framdrift og resultater til HOD

2 – I henhold til plan

Status: Status er rapportert gjennom to årlige rapporteringer fra kommunene via statsforvalterne og gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom Helsedirektoratet og HOD.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Status rapporteres og drøftes i faste møter mellom HOD og Hdir, som  videreføres i 2023.
 • Den særskilte rapporteringen fra de regionale støtteapparatene bortfaller i 2023.
 • I oppdragsbrevet bes det om at rapportering skjer gjennom den ordinære årsrapporten fra statsforvalterne.
 • Årsrapport for 2023 leveres innen 1. mars 2024.
 • Rapporteringer, vurderinger og anbefalinger fra Helsedirektoratet løpende ifm. de årlige budsjettprosesser.

18.1.19

Tillegg nr. 6

Endre tilskuddsregelverket til USHTene slik at de bistår i arbeidet i støtteapparatet 

1 – Ferdig

Status: Gjeldende regelverk er godt dekkende for USHTenes rolle i reformen. I dialogen er det vektlagt at USHTene skal styrke seg på og prioritere arbeidet med faglig støtte og veiledning til endringsarbeid i kommunene. Dette er oppgaver som også er vektlagt i det opprinnelige samfunnsoppdraget.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Helsedirektoratet har styrket den generelle dialogen med og oppfølgingen av USHTene.
 • I tilskuddsbrevet for 2023 vektlegges det at USHTene skal prioritere å tilby kommunene råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid.

 

Se Leve hele livet i sammenheng med øvrige satsinger på området

2 – I henhold til plan

Status: Hdir knyttet til seg tjenestedesignbyrået Halogen for å bistå med videre prosess. Arbeidet resulterte i en innsiktsrapport som dannet grunnlag for videreføring av prosjektet. Rapporten ble levert juni 2022. Etter ny anbudsprosess ble det inngått avtale med Aboveit fra høsten 2022. Oppdraget var å lage kommunikasjons- og veiledningsmateriell for kommuner og andre aktører for bedre forståelse av hvordan statlige satsinger henger sammen og hvordan kommunene kan omsette statlige føringer lokalt.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Kommunikasjons- og veiledningsmateriell ferdigstilles april 2023.
 • Spredning og implementering gjennom regionalt støtteapparat.

26.9.19

Tillegg nr. 52

Gjennomføre nasjonal Leve hele livet konferanse og utdeling av Leve hele livet-prisen for 2019

1 – Ferdig

Status: Heldigital Leve hele livet-konferanse ble gjennomført 16. november 2022. Drøyt 3000 påmeldte deltakere. Planleggingen av konferansen ble gjort i samarbeid med regionalt støtteapparat, en egen programkomite og en prosjektgruppe med deltakere fra nasjonalt støtteapparat. Konferansen hadde et tydelig tverrfaglig og tverrsektorielt fokus, med blant annet deltakelse fra politisk ledelse i HOD, KDD og KUD.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Det er vedtatt at det ikke skal gjennomføres en egen Leve hele livet-konferanse i 2023.

Hoved

2020

Implementere og gjennomføre målene i reformen Leve hele livet

2 – I henhold til plan

Status: Viser til øvrige punkter.

 

Sikre en helhetlig oppfølging av den nye reformen og dens fundament

2 – I henhold til plan

Status: Viser til øvrige punkter

 

Rapportere fortløpende på status, framdrift og avvik i de faste fagmøtene med departementet

2 – I henhold til plan

Status: Viser til punktet om rapportering på framdrift og resultater til HOD ovenfor.

 

Vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en egen Leve hele livet-opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

2 – I henhold til plan

Status: Må blant annet ses i sammenheng med tilstøtende satsingsområder.

Tiltak og planlagte aktiviteter:

 • Helsedirektoratet vil mot slutten av reformperioden vurdere om de mest relevante elementene i utviklet støtte og veiledning integreres og/eller videreføres i andre satsinger. 

9.10.20

Tillegg nr. 54

Bistå KS i arbeidet med eksempelsamlingen ved behov

1 – Ferdig

Status: Eksempelsamlingen ble publisert i november 2020. Formidlet i Helsedirektoratets nyhetsbrev desember 2020. Spredningsarbeidet fortsetter.

Lenker til web:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/eksempelsamling-fra-ks/id2786922/

https://www.ressursportal.no/

 

I større grad bidra til at gode løsninger for organisering og ledelse av reformarbeidet regionalt blir løftet fram og delt mellom embetene

2 – I henhold til plan

Status: I de årlige oppdragsbrevene fra Helsedirektoratet til statsforvalterne blir det gitt tydelige føringer og forventninger om dette.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • I eget oppdragsbrev fra Helsedirektoratet til embetene følges dette opp ved at det gis tydelige forventninger om at regionalt støtteapparat aktivt går ut og deler erfaringer med andre regionale støtteapparat.
 • Innspill, diskusjon og erfaringsdeling på månedlige møter mellom Helsedirektoratet og embetene.
 • Deling av gode eksempler inngår også i nyhetsbrevene som sendes ut fra Helsedirektoratet.
 • Det nasjonale støtteapparatet gjennomfører erfaringssamlinger med de regionale støtteapparatene i 2023. Tema defineres av regionene selv.

 

Tydeliggjøre i tillegg til tildelingsbrev til FM at det er en klar forventning til embetene om at de prioriterer arbeidet slik at flest mulig kommuner setter reformen på dagsorden lokalt, og vedtar planer for gjennomføring av reformen, samt eksplisitte krav til rapporteringen den 1.11.20

 

1 – Ferdig

Status: Helsedirektoratet sendte ekstra  oppdragsbrev til statsforvalterne 9. oktober 2020 der forventningene ble presisert. Dette er fulgt opp gjennom de halvårlige rapporteringene pr. mai og desember.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Helsedirektoratet vil fortsatt ha fokus på kommunenes behov for støtte og veiledning til analyse og plan i sin dialog med statsforvalterne.

Hoved 2021

Antall kommuner som har vedtatt planer for gjennomføring av Leve hele livet.

3 – Forsinket, påvirker ikke leveranse

Status: Ved utgangen av 2022 hadde de aller fleste kommunene ivaretatt målsettingene med reformen i sitt planverk. Vi viser til nærmere omtale tidligere i årsrapporten.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Følges opp på relevante arenaer for dialog mellom Helsedirektoratet og statsforvalterne.
 • Følges opp gjennom den løpende dialogen mellom de regionale støtteapparatene og kommunene.

 

Helsedirektoratet skal i reformperioden for Leve hele livet (2020-2023) hvert år innen 1. februar gi departementet en samlet skriftlig rapportering per 31. desember av status, framdrift og resultater i tråd med vedtatt gjennomføringsplan for Leve hele livet. Vurderingen skal gi en samlet vurdering av framdrift og måloppnåelse nasjonalt, regionalt og lokalt knyttet til gjennomføring av Leve hele livet og legge vekt på å belyse risiko for framdrift og gjennomføring av oppdrag. Vurderingen skal sammenfattes uten særskilte krav til rapportering fra kommunene utover de halvårlige rapporteringene fra Fylkesmennene.

1 - Ferdig

Status: Rapport for 2022 ble levert 1. mars. Leveringstidspunkt ble utsatt for å få med oppsummering og vurdering av midtveisevalueringen fra OsloMet som forelå i februar.

Planlagte aktiviteter og tiltak:

 • Årsrapport for 2022 leveres 1. mars 2023.

Sist faglig oppdatert: 17. april 2023