Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Nasjonalt støtteapparat

Det nasjonale støtteapparatets aktiviteter i 2022 kan overordnet oppsummeres slik:

 • Informasjon og kommunikasjonsarbeid.
  • Jevnlige møter i støtteapparatenes kommunikasjonsgruppe (tidligere kommunikasjonsforum). Gruppen har hatt som oppgave å samordne og følge opp felles kommunikasjonsstrategi. Pga. ressurssituasjonen i 2023 så videreføres ikke arbeidet i gruppen.
  • Nyhetsbrev er regelmessig sendt ut.
  • Hjemmeside (helsedirektoratet.no/levehelelivet) er oppdatert.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge har egne kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsaktiviteter som brukes for å spre informasjon om programmet, men også til å spre relevant informasjon om det øvrige Leve hele livet- arbeidet.
 • Støtte og veiledning til regionalt støtteapparat.
 • Leve hele livet-prisen.
  • Melhus kommune ble tildelt «Leve hele livet»-prisen i 2022 under den digitale Leve hele livet-konferansen 16. november 2022. I år ble ti kommuner nominert.
 • Leve hele livet-konferanse.
  • Den årlige Leve hele livet-konferansen ble gjennomført digitalt 16. november 2022, med over 3000 påmeldte.
 • Sammen for et aldersvennlig Norge-konferansen
  • Årlig konferanse for ledere i offentlig og privat sektor i regi av Senteret- og Rådet for et aldersvennlig Norge ble gjennomført 25. oktober 2022.
 • Følgeevaluering av reformen.
  • OsloMet leverte en underveisrapport (midtveisevaluering) i februar 2022. Innholdet i rapporten ble fyldig omtalt i fjorårets årsrapport. Siden reformperioden nå er vedtatt avsluttet ved utgangen av 2023, vil sluttrapporten fra OsloMet foreligge i november 2023.
 • Sammenheng med andre nasjonale satsninger.
  • Halogen AS fikk høsten 2021 i oppdrag å bistå Helsedirektoratet i en prosess med å tydeliggjøre sammenhengene mellom Leve hele livet og øvrige satsinger. Halogen avsluttet sitt oppdrag sommeren 2022, men arbeidet er tatt videre av tjenestedesignbyrået Aboveit og skal videreføres ut første kvartal 2023.
 • Nettverket for aldersvennlige lokalsamfunn.
  • Nettverket ble i 2021 reetablert under Senteret for et aldersvennlig Norge og har siden hatt et jevnt tilsig av kommuner som vil være med. Ved utgangen av 2022 var 208 kommuner med.
 • Partnerskapsordning
  • Senteret for et aldersvennlig Norge har i oppdrag å etablere en partnerskapsordning på tvers av næringer – privat og offentlig, organisasjoner og kommuner/fylker. Partnerskapet hadde 20 strategiske partnere og samarbeidspartnere ved utgangen av 2022.
 • Veileder til kommunene
  • Senteret for et aldersvennlig Norge lanserte ved inngangen av året en egen digital veileder med metodikk og eksempler som kommunene kan bruke i arbeidet med å rekruttere eldre til frivillig innsats.
 • Generasjonslekene 2022
  • I 2022 ble Generasjonslekene arrangert i 18 byer og tettsteder. Senteret for et aldersvennlig Norge tok initiativet, sammen med Norges frivilligsentraler, og veiledet kommunene i prosessen.

Siste faglige endring: 17. april 2023