Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn

I forbindelse med gjennomføring av Kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet følgende oppdrag (ref. tildelingsbrevet for 2021):

"Helsedirektoratet skal i reformperioden for Leve hele livet (2020-2023) hvert år innen 1. februar gi departementet en samlet skriftlig rapportering per 31. desember av status, framdrift og resultater i tråd med vedtatt gjennomføringsplan for Leve hele livet. Vurderingen skal gi en samlet vurdering av framdrift og måloppnåelse nasjonalt, regionalt og lokalt knyttet til gjennomføring av Leve hele livet og legge vekt på å belyse risiko for framdrift og gjennomføring av oppdrag. Vurderingen skal sammenfattes uten særskilte krav til rapportering fra kommunene utover de halvårlige rapporteringene fra Fylkesmennene."

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble lagt fram i 2018. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformperioden var opprinnelig fra 2019-2023, men pga. pandemien ble perioden forlenget til utgangen av 2024. I forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2023 ble det imidlertid vedtatt at reformperioden likevel skulle avsluttes ved utgangen av 2023. Regjeringen Støre har varslet en ny nasjonal satsing fra 2024 (Bo trygt hjemme-reformen) og det kommer en egen stortingsmelding i løpet av 2023. Bo trygt hjemme-reformen skal bygge videre på Leve hele livet og andre nasjonale satsinger og det skal legges til rette for en sømløs overgang til den nye reformen.

Det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge er etablert under innsatsområdet Et aldersvennlig Norge. Fra 1. februar 2021 er Senteret for et aldersvennlig Norge i Ålesund ansvarlig for gjennomføringen av programmet. Senteret er en seksjon i Helsedirektoratet under avdeling levekår. Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester og avdeling levekår har det samlede ansvaret i Helsedirektoratet for gjennomføring av reformen.

For å støtte kommunenes arbeid med planlegging og gjennomføring er det etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat.

Oppgavene til det nasjonale støtteapparatet (Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning) er å drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid, tilrettelegge og spre faglig kunnskap, tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk, støtte og bistå regionalt støtteapparat, dele ut Leve hele livet-prisen samt sørge for følgeevaluering av reformen.

Oppgavene til det regionale støtteapparatet (statsforvalterne, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) er å mobilisere og engasjere alle kommunene i eget fylke, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, gi tilbud om støtte og veiledning og invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene.

Siste faglige endring: 17. april 2023