Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Beboere i omsorgsbolig

I løpet av 2022 var rundt 50 000 personer registrert med "Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål". 33 167 av disse var registrert med omsorgsbolig hele 2022 og ble inkludert i de videre analysene, heretter kalt beboere i omsorgsbolig.

Gjennomsnittlig alder for beboerne var 64,7 år, med en medianverdi på 68 år. Figur 1 viser beboerne fordelt på aldersgrupper. Antall beboere økte med økende alder med flest beboere i gruppen 80 år og eldre (10 720) og færrest i den yngste gruppen 0-19 år (102).

Andelen kvinner som bodde i omsorgsbolig i 2022 var 55 prosent. Figur 2 viser fordelingen av kvinner og menn i de ulike aldersgruppene. Frem til 67 år var det flere menn enn kvinner som bodde i omsorgsbolig, mens det i de to eldste aldersgruppene var en større andel kvinner.

Tabell 3 viser antall og andel beboere fordelt etter fylker og kommunestørrelse. Den prosentvise andelen beboere i omsorgsbolig i forhold til antall innbyggerne i fylket, var høyest i Innlandet og Nordland med 1 prosent. Lavest lå Oslo med 0,3 prosent. Andel beboere i omsorgsbolig var høyest i de minste kommunene (< 5 000) og lavest i de største kommunene. Medianalder, som vist i tabell 3, var høyere i fylker og kommuner som rapporterte høyest prosentvis andel beboere i omsorgsbolig, mens andelen var noe lavere i fylker og kommuner med lavere medianalder.  

Tabell 3: Fordeling av beboere i omsorgsbolig etter fylke og kommunestørrelse. 2022.
  

Antall beboere i omsorgsbolig

Antall innbyggere

Prosentvis andel beboere i omsorgsbolig

Median alder innbyggere, år

Fylker

Innlandet

3 608

371 253

0,97

45

Oslo

2 303

699 827

0,32

35

Viken

6 756

1 269 230

0,53

41

Vestfold og Telemark

3 643

424 832

0,86

43

Agder

2 113

311 134

0,68

40

Rogaland

2 453

485 797

0,50

38

Vestland

3 841

641 292

0,60

39

Møre og Romsdal

2 323

265 848

0,88

42

Trøndelag

2 276

474 131

0,48

39

Nordland

2 330

240 190

0,97

43

Troms og Finnmark

1 521

241 736

0,63

41

Kommunestørrelse

< 2 000

995

94 238

1,06

48

2 000-4 999

3 317

303 832

1,09

46

5 000-9 999

4 312

486 112

0,89

44

10 000- 49 999

13 267

2 008 839

0,66

41

≥50 000

11 276

2 532 249

0,45

38

Behov for bistand

Behov for bistand blant beboere i omsorgsbolig fordelte seg jevnt på de tre nivåene. Det var 10 312 med noe behov for bistand, 11 079 med middels/stort behov for bistand og 10 999 med omfattende behov for bistand (Figur 3). Det var liten forskjell mellom kvinner og menn i grad av bistandsbehov, men det var noen flere menn med omfattende behov sammenliknet med kvinner. For beboere med utviklingshemming og demens var andelen med omfattende behov for bistand betydelig høyere sammenliknet med de andre beboerne, på henholdsvis 63 og 54 prosent (Figur 3).

Dersom man ser på behovet for bistand i de ulike aldersgruppene, var andel beboere med omfattende behov størst i den yngste aldersgruppen (0-39 år) og minst i den eldste (80 år og eldre) (Figur 4). Fylkesvis hadde Vestland, Troms og Finnmark høyest andel med omfattende behov for bistand på henholdsvis 39 og 38 prosent. Utover det var det lite variasjon mellom fylker (Figur 5).

Utviklingshemming og demens

Av beboerne i omsorgsbolig som var registrert med omsorgsbolig hele året var 26 prosent (8 766) registrert med utviklingshemming og 10 prosent (3 361) med demens i KPR Helse og omsorg og/eller KPR KUHR. Gjennomsnittlig alder for beboere med utviklingshemming og demens var på henholdsvis 46 og 83 år. Andelen kvinner var 44 prosent for beboere med utviklingshemming og 71 prosent for de med demens.

Mottak av kommunale omsorgstjenester

Blant beboerne mottok 88 prosent minst en kommunal omsorgstjeneste. Figur 6 viser de vanligste omsorgstjenestene i 2022 der helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand på henholdsvis 77 og 73 prosent forekom hyppigst. Gjennomsnittlig antall tjenester i tillegg til omsorgsbolig, økte med økende alder, fra 2,6 ulike tjenester blant de mellom 0-39 år til 3,3 blant de som var 80 år og eldre.

Siste faglige endring: 28. februar 2024