Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

I KPR Helse og omsorg registreres personer som bor i omsorgsbolig under Tjenestekode 29 "Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål". For å bli inkludert i datagrunnlaget måtte beboerne være registrert med kode 29 (12 og 13 i tidligere kodeverk) i hele 2022. Det vil si at fra-dato måtte være før 01.01. i registreringsåret og til-dato 31.12 i registreringsåret eller senere. Det innebærer at beboere som flyttet inn eller ut av omsorgsbolig eller døde i løpet av 2022 ble fjernet fra datagrunnlaget. Bakgrunnen for det var formålet med å se på gjennomsnittlig bruk av allmennlegetjenester i løpet av hele 2022. De inkluderte personene i datagrunnlaget kalles heretter beboere i omsorgsbolig.

Registreringer av mottatt tjenester i KPR Helse og omsorg kan være beheftet med feilkilder og ulik rapportering i kommunene. Dette vil kunne påvirke datagrunnlaget i denne rapporten.

Bosted

Inndeling etter kommunestørrelse og fylke er basert på registrert bostedskommune i  KPR Helse og omsorg. Dersom samme person er registrert med flere bostedskommuner samme år, ble siste gyldige registrerte kommunenummer gjeldende.

Kommunene er delt inn i fem grupper basert på antall innbyggere; 1- 1999 innbyggere, 2 000- 4 999 innbyggere, 5 000-9 999 innbyggere, 10 000-49 999 innbyggere og ≥50 000 innbyggere.

Bistandsnivå

Vurdering av funksjonsnivå og behov for bistand skal alltid gjøres når det fattes nye vedtak i kommunehelsetjenesten. Det er i dag 20 funksjonsvariabler som skal skåres fra 1-5, eventuelt 9 hvis opplysningen er vurdert som irrelevant. Funksjonsvurderingen skal gi informasjon om personens ressurser og behov for bistand og helsehjelp.

Siden enkle gjennomsnittsberegninger av variablene kan gi et misvisende bilde av bistandsbehov, ble det i 2010 utarbeidet en metode for å beregne et samlemål (4). Samlemålet er delt inn etter grad av bistandsbehov, og er basert på skåring fra 1-5 for 15 av de 20 funksjonsvariablene. De tre bistandsnivåene er:

  1. Noe/avgrenset behov for bistand
  2. Middels/stort behov for bistand
  3. Omfattende behov for bistand

Videre i rapporten brukes noe, moderat og omfattede bistandsnivå. For nærmere beskrivelse av metode for utregning av samlemålet, se Om funksjonsvurdering og skårinndeling - Helsedirektoratet.

I denne rapporten har vi beregnet samleskår for alle beboere basert på den siste registrerte målingen i 2022. På bakgrunn av samleskåren er beboerne delt inn i de tre nevnte bistandsnivåene. Denne samleskåren kan brukes i analyse for å se på de store linjene, og kan ikke danne grunnlag for å avgjøre enkeltbeboeres behov for tjenester.

Utviklingshemming og demens

Mange beboere i omsorgsboliger har medfødte tilstander og kroniske sykdommer med høy grad av multimorbiditet. Utviklingshemming og demens er to relevante diagnoser for beboere i omsorgsbolig. Diagnoser registreres i KPR Helse og omsorg og KPR KUHR i henhold til kodeverkene ICPC-2 eller ICD-10 (Tabell 1). I denne rapporten har vi identifisert utviklingshemming og demens i KPR Helse og omsorg i 2022 og KPR KUHR i 2021 og 2022. Dersom man er registrert med både utviklingshemming og demens har vi valgt å inkludere beboerne kun i diagnosegruppen for utviklingshemming da det er mest naturlig at de hadde diagnosen utviklingshemming før demens. Dersom vi hadde koblet på diagnosekoder fra Nasjonalt pasient register (NPR) ville vi trolig hatt flere med i begge disse diagnosegruppene.

Tabell 1: Oversikt over diagnosekoder i ICPC-2 og ICD-10 for utviklingshemming og demens

​Diagnose

ICPC-2

ICD-10

Utviklingshemming

A90/P85

F70-F79/F84,2/Q90/Q90,9/Q93,4/Q93,5

Demens

P70

F00-F03/G30/G31/G31,8

Andre kommunale omsorgstjenester

De kommunale helse- og omsorgstjenestene kommunene gir til sine innbyggere skal rapporteres inn til KPR Helse og omsorg. Tjenester som beboerne mottok i 2022 utover omsorgsbolig, ble registrert og beskrevet i rapporten dersom intervallet mellom fra-dato og til-dato inkluderte hele eller deler av 2022.

Tjenestekode 1 og 2, Praktisk bistand – daglige gjøremål og Praktisk bistand – opplæring daglige gjøremål, ble slått sammen. For Tidsbegrenset opphold ble tjenestekode 18, 19 og 20 slått sammen og tjenestekode 14, 23 og 24 for Bruk av tvang slått sammen.

Legetjenester

Alle kontakter hos fastlege og legevakt rapporteres til KPR KUHR med en eller flere takstkoder. Takstkoden skal definere innholdet i kontakten. I denne rapporten inkluderte vi kun kontakter som er definert som konsultasjoner. Konsultasjon hos fastlege og legevakt innebærer en direktekontakt mellom lege og pasient på et egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale og foregå gjennom fysisk oppmøte, digitalt (e-konsultasjon; både video og telefon) eller ved at legen drar hjem til pasienten (sykebesøk) (Tabell 2).

Tabell 2: Oversikt over takstkoder for ulike type konsultasjoner i KUHR

Type konsultasjon

Takstkode

Fysisk konsultasjon

2ad, 2ed, 074aa, 074d, 2ak, 2fk, 074ba

E-konsultasjon

2ae, 074aea, 2aek, 074bea

Sykebesøk

11ad, 11ak

a Takster for primærhelseteam

Siste faglige endring: 28. februar 2024