Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Aktuelle virkemidler innen ledelse og planlegging

Helsedirektoratet har tidligere i rapporten pekt på ulike kompetansehevende tiltak gjennom ordinære og tilpassede utdanningsløp. Forskning viser at satsning på utdanningstiltak alene ikke har gitt tilstrekkelig reduksjon på andel ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning på arbeidsplassen (Jf. kap. 7). Dette delkapittelet vil adressere virkemidler innen ledelse og planlegging som bør understøtte for de nødvendige kvalifiseringsløpene.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin peker på at systematisk arbeid med rekruttering og stabilisering av personellsituasjonen gjennom strategisk kompetanseplanlegging er essensielt[92].  Sektorens planleggingskrav er nedfelt i flere lover og at forventninger til planlegging gjenfinnes i flere stortingsmeldinger og handlingsplaner[93]. Det er også et mangfold av veiledere som er utviklet for den generelle planoppgaven i kommunen som kan tas i bruk[94].

Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten har utfordringer med å prioritere tid til kompetanseplanlegging, blant annet på grunn av stort lederspenn og daglige utfordringer med å dekke vakter i døgnbasert tjenestetilbud. Tiltaket Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er en satsning for å styrke ledere og leders kompetanse på blant annet kvalitetsforbedring, endringsledelse og innovasjon i tjenestene. Lederutdanningen skal gi ledere økt kompetanse og trygghet i rollen, samt kunnskap og virkemidler for å følge opp ansattes behov for kvalifisering[95].

Kompetanseløft 2025 har to øremerkede tilskuddsordninger som er ledet av KS og gjennomført som pilotprosjekter, henholdsvis Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere (Jobbvinner)[96] og Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten (TØRN)[97]. Prosjekt Jobbvinner i viser blant annet at når oppgavedeling blir basert på den enkeltes kvalifikasjoner og utdanning, så skaper dette et økt behov for kunnskap hos ansatte uten helse- og sosialfaglig utdanning. Begge prosjektene har i løpet av kort tid utviklet seg til prosjekter som kommunene ønsker å være delaktige i, da de gir gode resultater for pilotkommunene. Prosjektene er strukturert og organisert på en slik måte at de kan skaleres opp til nasjonale tiltak, dersom de fortsetter med god resultater og gode evalueringer. Prosjektene er organisert slik at de gir gjensidig synergi. Det gjelder å utvikle kontinuitetsbærende strukturer (strukturorganisering og heltid), utvikle gode arbeids- og faglige kompetansemiljøer, ivaretakelse av nytilsatt via mentorordninger og kollegaveiledning.

Tabell 7: Virkemidler innen ledelse, relevant tiltak 13-15

Tiltak nr.

Relevante tiltak

13

Øke lederkompetanse på planlegging, motivasjonsarbeid og endringsledelse gjennom deltagelse i nasjonale lederutdanningsprogram. Handlingskompetanse til å bruke forskrift om ledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsprogrammet aktivt i lederutøvelsen

14

Det bør utredes en juridisk hjemmel for å styrke strategisk kompetanseplanlegging, parallelt med § 5 i folkehelselovgivningen og kap. 11 i plan og bygningsloven.

15

De to øremerkede tilskuddsordningene Økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere (Jobbvinner) og Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten (TØRN) planlegges for utvidelse til å kunne inkludere alle kommuner som ønsker deltagelse fra neste budsjettperiode, og øremerket tilskudd til de to ordningene økes tilsvarende med friske midler.

Viktigheten av forskning

Forskning på pasientsikkerhet, kvalitet og andel ufaglærte bør prioriteres for å få frem et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag, jf. kap.2. Videre er forskning på hvilke effekter som bidrar til flere ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning i sektoren viktig. Det bør også prioriteres følgeforskning og evaluering av introduserte tiltak. Forskningen bør skje med og i samskapning med kommunale helse- og omsorgstjenester.

Et oppdatert forsknings- og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning uavhengig av hvilken kombinasjon av virkemidler man velger ellers for å oppnå målsetningen om flere ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning.

I tillegg til dette bør det utvikles egne kvalitetsindikatorer[98] for å følge med på kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenesten med formål om mer kunnskap om effekter av kvalifiseringstiltak som implementeres.

 

Tabell 8: Forskning, relevant tiltak 16 og 17

Tiltak nr.

Relevante tiltak

16

Det anbefales forskning for å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag på sammenhenger mellom pasientsikkerhet, kvalitet og andel ufaglærte. Områder som bør vurderes utforsket spesifikt:

  • Hva hemmer og fremmer ønske om å gjennomføre kvalifiseringsløp for målgruppen
  • Evaluering av implementerte tiltak og følgeforskning (herunder hva gjør at andel ufaglærte er konstant på tross av tiltak)

17

Prioritere utvikling av relevante kvalitetsindikatorer for effektmåling og kunnskap om kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 

 

[92] Nasjonalt senter for distriktsmedisin (2022) Kunnskapsoppsummering Hva hemmer og fremmer tilgang på kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenestene i distriktskommuner? Ikke publisert

[93] Asplan Viak (2015) Effektivisering av kommune planlegging – sluttrapport. Tilgjengelig her: https://www.ks.no/contentassets/8d99aa94bf6e49a694d173932f7bdefc/effektivisering-av-kommunal-planlegging_sluttrapport.pdf

[94] Veiledere finnes tilgjengelig her: https://www.ressursportal.no  

[95] Rambøll (2022) Evaluering av Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. Ikke publisert

[97] KS (2022) Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg. Tilgjengelig her:  https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/

[98] Helsedirektoratet (2022) Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI). Tilgjengelig her: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer

Siste faglige endring: 12. desember 2023