Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Legemidler gitt i sykehus

Oversikt over kostnader til legemidler gitt i sykehus[4] for bruksområdene kreft, multippel sklerose, PD1-hemmere, sjeldne sykdommer, TNF, øye og opioidavhengighet framgår av tabell 3. Disse bruksområdene utgjorde til sammen 64,8 prosent av totale kostnader til legemidler gitt i sykehus i 2022. Legemidler uten kodet bruksområde utgjorde 32,6 prosent og kostnader for øvrige bruksområder utgjorde 1,3 prosent av kostnader for legemidler gitt i sykehus i 2022.

Tabell 3: Kostnader til legemidler i sykehus for utvalgte bruksområder fra 2018 til 2022. Målt i mill. kroner eksklusive mva. korrigert for prisvekst, og som andel av totale legemiddelkostnader i sykehus. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Legemidler gitt i sykehus

Kostnader i faste kroner

Prosent av legemidler gitt i sykehus

 

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Kreft

1093

1023

927

1013

1067

25,5

23,8

21,2

21,3

21,3

PD1/PDL1-hemmere

406

463

660

783

809

9,5

10,8

15,1

16,5

16,1

Immunglobuliner

203

233

273

363

427

4,7

5,4

6,2

7,6

8,5

TNF

467

427

394

372

318

10,9

9,9

9,0

7,8

6,3

Øye

141

157

188

193

186

3,3

3,6

4,3

4,1

3,7

Spinal muskelatrofi (SMA)

122

100

104

100

182

2,8

2,3

2,4

2,1

3,6

Multippel sklerose (MS)

218

180

146

147

148

5,1

4,2

3,3

3,1

2,9

Sjeldne sykdommer

66

86

85

127

115

1,5

2,0

1,9

2,7

2,3

LAR / Opiodavhengighet

35

29

52

63

63

0,8

0,7

1,2

1,3

1,2

Uten kodet bruksområde

1452

1532

1482

1535

1637

33,9

35,6

33,9

32,3

32,6

Øvrige bruksområder

78

73

61

60

68

1,8

1,7

1,4

1,3

1,3

Legemidler gitt i sykehus totalt

4281

4303

4372

4757

5020

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Som det framgår av figur 4 så har det for flere bruksområder vært en kraftig vekst i kostnadene for perioden sett under ett. Kostnader for PD1/PDL1-hemmere har steget med 99,2 prosent, kostnader for legemidler mot sjeldne sykdommer har steget med 75,8 prosent og kostnader for immunglobuliner har steget med 110,4 prosent i perioden 2018 til 2022.

For bruksområdene multippel sklerose og TNF har det derimot vært en kostnadsreduksjon i perioden med henholdsvis 32,4 og 31,9 prosent. Vi ser også at veksten i kostnader for legemidler gitt i sykehus totalt har økt med 17,3 prosent fra 2018 til 2022. Veksten siste år var 5,5 prosent.

 

[4] Ordningen med nøytral merverdiavgift for offentlige helseforetak ble innført i 2017, noe som innebærer at helseforetakenes kostnader rapporteres eksklusive merverdiavgift fra og med 2017. Kostnader til legemidler gitt i sykehus presenteres derfor eksklusive mva.

Siste faglige endring: 08. desember 2023