Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2H-reseptordningen

I løpet av perioden 2012 til 2022 har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i spesialisthelsetjenesten, og dermed økt kostnadsnivået for ordningen.

Følgende budsjettoverføringer[2] har blitt gjort i løpet av perioden:

  • 300 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for kreftlegemidler i 2014.
  • 1169 mill. kroner til overføring av ansvar for legemidler knyttet til anemi, blodkoagulasjon, hepatitt C, kolonstimulerende midler og veksthormoner i 2016.
  • 730 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for PAH-legemidler per 01.07.2017 og flere kreftlegemidler per 01.05.2017.
  • 1058 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemiddelgrupper til behandling av alvorlig astma, mastocytose, HIV, hepatitt B og C i 2018.
  • 1283 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser, samt reversering til folketrygden av 145 mill. kroner for legemiddelet Xolair. Netto budsjettoverføring utgjorde 1138 mil kroner i 2019.
  • 265 mill. kroner knyttet til legemidler til behandling av sjeldne tilstander og veksthormonforstyrrelser i 2020 (helårsvirkning av overføringen i 2019).
  • 365 mill. kroner for legemidler til behandling av komplikasjoner ved nyresvikt, legemidler brukt i forbindelse med transplantasjoner og legemidler innenfor terapiområdene ALS, jernoverskudd, Cushings syndrom og immunglobuliner (helårsvirkning fra overføring i 2020), samt for legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer i 2021.
  • 7 mill. kroner i 2022 for helårsvirkning for enkelte legemidler til behandling av MS, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer som ble overført i 2021.

Som nevnt i kapittel 1.1 inngår det en forventning om vekst i kostnadsnivå i budsjettoverføringene, som vi ikke har tilstrekkelig informasjon om til å kunne hensynta fullt ut i beregningene.  For å belyse kostnadsutviklingen for h-reseptordningen har vi derfor valgt å vise utviklingen målt i faste kroner, uten korrigering for budsjettoverføring per bruksområde.

Tabell 2 viser prisjusterte kostnader per bruksområde[3] for legemidler i h-reseptordningen for årene 2012 til 2022. Figur 2 viser utviklingen for utvalgte bruksområder som har inngått i ordningen fram til og med 2022. Bare bruksområder med kostnadsnivå av en viss størrelse er med i figuren.

Tabell 2: Kostnadsutvikling per bruksområde for legemidler i h-reseptordningen i perioden fra 2012 til 2022, målt i mill. kroner inklusive mva. Korrigert for prisvekst. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Bruksområde

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Alvorlig astma

 

 

 

 

 

 

37

45

61

73

93

Anemi

 

 

 

 

50

48

56

59

55

55

57

Blodkoagulasjon

 

 

 

 

346

333

320

323

284

254

234

Hepatitt B og C

 

 

 

 

481

520

304

161

113

79

64

HIV-forebygging

 

 

 

 

 

 

45

44

35

31

28

HIV-infeksjon

 

 

 

 

 

 

431

348

323

316

319

Immunglobuliner

 

 

 

 

 

 

 

 

68

206

207

Ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0

Kolonistimulerende

 

 

 

 

108

70

58

41

27

23

21

Kreft

 

 

324

351

370

1142

1531

1562

1695

1904

1754

Kronisk nyresykdom

 

 

 

 

 

 

 

18

49

88

93

Multippel sklerose (MS)

340

393

542

640

658

666

705

774

771

795

593

Narkolepsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

16

Nevroendokrine svulster

 

 

 

 

 

 

 

149

162

154

101

Pulmonell arteriell hypertensjon (PAH)

 

 

 

 

 

174

164

144

151

141

136

Sjeldne sykdommer

 

 

 

 

 

 

 

1007

1145

1254

1390

Spinal muskelatrofi (SMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

TNF

1273

1363

1541

1607

1549

1584

1578

1158

1015

1190

1267

Transplantasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

95

261

227

Transtyretin amyloidose polynevropati

 

 

 

 

 

 

1

2

9

20

39

Veksthormoner

 

 

 

 

124

82

87

92

63

37

35

Totalsum

1613

1757

2407

2598

3685

4617

5318

5928

6123

6902

6686

TNF har vært del av ordningen i hele perioden. For hele perioden har det vært en liten reduksjon i kostnader på 0,5 prosent. Etter en relativ stabil utvikling fram til 2018 var det et kraftig fall i kostnadene fra 2018 til 2020. Fra 2020 til 2022 har det vært en økning i kostnadene på 24,8 prosent, men kostnadsnivået i 2022 var likevel lavere sammenlignet med perioden 2012 til 2018

Legemidler mot multippel sklerose har også vært en del av ordningen i hele perioden. Fra 2012 til 2022 var kostnadsveksten 74,6 prosent. Siste år var det en markant reduksjon i kostnadene på 25,4 prosent.

Finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer ble overført til h-reseptordningen med virkning fra 1. februar 2019.  Fra 2021 til 2022 var det en kostnadsvekst på 10,8 prosent for disse legemidlene. Dersom man korrigerer for at budsjettoverføringen ikke hadde helårsvirkning i 2019, var det en kostnadsvekst på 26,5 prosent fra 2019 til 2022.

For legemidler mot kreft har det vært en kraftig økning i kostnadene fram til 2021, men siste år fra 2021 til 2022 har det vært en reduksjon i kostnadene på 7,9 prosent.

Figur 3 viser den prosentvise fordelingen av kostnader per bruksområde i h-reseptordningen i 2022. Legemidler mot kreft utgjorde den største kostnadsandelen med 27,6 prosent av totale kostnader. Legemidler mot sjeldne sykdommer utgjorde 21,3 prosent. Kategorien Andre bruksområder består av bruksområdene hepatitt B og C, anemi, transtyretin amyloidose polynevropati, veksthormoner, HIV-forebygging, kolonistimulerende, narkolepsi og spinal muskelatrofi (SMA).

 

 

[2] Budsjettoverføringene er oppgitt inklusive mva. Kilde: Prop. 1 S for aktuelle budsjettår.

[3] Se kapittel 2.1 om endringer i definisjoner for enkelte bruksområder

Siste faglige endring: 08. desember 2023