Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kostnadsutvikling 2012–2022

Legemidler i helseforetak omfatter følgende grupper:

  • Legemidler gitt i sykehus
  • Hjemmeadministrerte legemidler (h-reseptordningen)
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kostnadsutviklingen for legemiddelassistert rehabilitering vil ikke bli kommentert nærmere i denne rapporten.

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 13,1 mrd. kroner inklusive mva. i 2022 (10,5 mrd. kroner eksklusive mva.). Korrigert for budsjettoverføring til h-reseptordningen, var det i perioden 2012 til 2022 en realvekst i totale kostnader til legemidler på 21,1 prosent, mens det siste år fra 2021 til 2022 var en realvekst på 0,8 prosent.

Uten korreksjon for overføring av finansieringsansvar til h-reseptordningen var realveksten i legemiddelkostnader på 147,8 prosent i perioden 2012 til 2022. Siste år fra 2021 til 2022 var realveksten 0,9 prosent.

Figur 1 viser indeksert utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak, hvor kostnader i år 2012 er satt lik 100.

For h-reseptordningen var det en realvekst i kostnader på 314,5 prosent i perioden 2012 til 2022. I denne perioden har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i helseforetakene. Veksten i kostnader til h-reseptordningen, og dermed også totale legemiddelkostnader, må derfor sees i sammenheng med endret finansieringsansvar.

Korrigert for endret finansieringsansvar var det, som det framgår av figur 1, en reduksjon på 6,4 prosent i kostnader til h-reseptordningen fra 2012 til 2022. Siste år fra 2021 til 2022 har det vært en reduksjon i kostnadene på 3,2 prosent. En reduksjon i kostnadene fra 2012 til 2022 innebærer at kostnadsveksten i h-reseptordningen har vært lavere enn overføringene av finansieringsansvar i perioden. Lavere kostnadsvekst kan skyldes både lavere forbruk av overførte legemidler og lavere pris enn forutsatt i budsjettoverføringene.

Ved overføring av finansieringsansvaret for legemidler til h-reseptordningen ble bevilgningen til de regionale helseforetakene styrket for å ta hånd om forventet utgiftsnivå. I bevilgningene inngår dermed også en forventning om vekst i utgiftsnivå som vi ikke har tilstrekkelig informasjon om til å kunne korrigere for i beregningene. Ideelt sett skulle forventet vekst vært ekskludert før korreksjon for budsjettoverføring. Dette må tas i betraktning ved vurdering av beregnede størrelser.

For legemidler gitt i sykehus var det en realvekst i kostnader på 80,5 prosent fra 2012 til 2022. Fra 2021 til 2022 var veksten i kostnader 5,6 prosent.

Tabell 1: Kostnader til legemidler i helseforetak i perioden 2012 til 2022, med og uten korreksjon for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen. Løpende og faste priser inklusive mva., målt i mill. kroner. Kilde: Sykehusenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

År

Uten korreksjon for budsjettoverføring

Med korreksjon for budsjettoverføring

 

Løpende priser

Faste priser

Faste priser

 

Sum kostnader

Sum kostnader

Legemidler i sykehus

H-resept

LAR[1]

Sum kostnader

H-resept

2012

 4 358

 5 290

 3 476

 1 613

 201

 10 820

 7 144

2013

 4 606

 5 530

 3 582

 1 757

 192

 11 061

 7 287

2014

 5 462

 6 435

 3 836

 2 407

 193

 11 612

 7 584

2015

 5 925

 6 898

 4 108

 2 598

 192

 12 076

 7 776

2016

 7 331

 8 262

 4 385

 3 685

 192

 12 122

 7 545

2017

 8 718

 9 699

 4 890

 4 617

 192

 12 747

 7 665

2018

 9 869

 10 860

 5 351

 5 318

 192

 12 744

 7 201

2019

 10 654

 11 461

 5 379

 5 928

 154

 12 120

 6 587

2020

 11 255

 11 744

 5 465

 6 123

 156

 12 126

 6 506

2021

 12 628

 12 994

 5 939

 6 902

 154

 13 001

 6 909

2022

 13 108

 13 108

 6 273

 6 686

 149

 13 108

 6 686

 

[1] LAR-data er hentet fra Reseptregisteret til og med 2020, men baserer seg på en prognose fra og med 2021.

Siste faglige endring: 08. desember 2023