Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kostnadsutvikling 2012–2021

Legemidler i helseforetak omfatter følgende grupper:

  • Legemidler gitt i sykehus
  • Hjemmeadministrerte legemidler (h-reseptordningen)
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kostnadsutviklingen for legemiddelassistert rehabilitering vil ikke bli kommentert nærmere i denne rapporten.

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 12,7 mrd. kroner inklusive mva. i 2021 (10,1 mrd. kroner eksklusive mva.). Korrigert for budsjettoverføring til h-reseptordningen, var det i perioden 2012 til 2021 en realvekst i totale kostnader til legemidler på 20,2 prosent, mens det siste år fra 2020 til 2021 var en realvekst på 7,2 prosent.

Uten korreksjon for overføring av finansieringsansvar til h-reseptordningen var realveksten i legemiddelkostnader på 145,7 prosent i perioden 2012 til 2020. Siste år fra 2020 til 2021 var realveksten 10,6 prosent.

Figur 1 viser indeksert utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak, hvor kostnader i år 2012 er satt lik 100.

For h-reseptordningen var det en realvekst i kostnader på 327,9 prosent i perioden 2012 til 2021. I denne perioden har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i helseforetakene. Veksten i kostnader til h-reseptordningen, og dermed også totale legemiddelkostnader, må derfor sees i sammenheng med endret finansieringsansvar.

Korrigert for endret finansieringsansvar var det, som det framgår av figur 1, en reduksjon på 3,3 prosent i kostnader til h-reseptordningen fra 2012 til 2021. Siste år fra 2020 til 2021 har det vært en økning i kostnadene på 6,2 prosent. En reduksjon i kostnadene fra 2012 til 2021 innebærer at kostnadsveksten i h-reseptordningen har vært lavere enn overføringene av finansieringsansvar i perioden. Lavere kostnadsvekst kan skyldes både lavere forbruk av overførte legemidler og lavere pris enn forutsatt i budsjettoverføringene.

Ved overføring av finansieringsansvaret for legemidler til h-reseptordningen ble bevilgningen til de regionale helseforetakene styrket for å ta hånd om forventet utgiftsnivå. I bevilgningene inngår dermed også en forventning om vekst i utgiftsnivå som vi ikke har tilstrekkelig informasjon om til å kunne korrigere for i beregningene. Ideelt sett skulle forventet vekst vært ekskludert før korreksjon for budsjettoverføring. Dette må tas i betraktning ved vurdering av beregnede størrelser.

For legemidler gitt i sykehus var det en realvekst i kostnader på 70,9 prosent fra 2012 til 2021. Fra 2020 til 2021 var veksten i kostnader 8,7 prosent. Vekst i kostnader til legemidler innenfor kreft, PD1/PDL1-hemmere[1], sjeldne sykdommer og legemidler uten kodet bruksområde utgjør over 90 prosent av den totale kostnadsveksten fra 2012 til 2021.

Figur 1: Utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak med og uten korreksjon for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen, korrigert for prisvekst. Indeks 2012 = 100.
Figur 1: Utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak med og uten korreksjon for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen, korrigert for prisvekst. Indeks 2012 = 100.
Tabell 1: Kostnader til legemidler i helseforetak i perioden 2012 til 2021, med og uten korreksjon for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen. Løpende og faste priser inklusive mva., målt i mill. kroner. Kilde: Sykehusenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

År

Uten korreksjon for budsjettoverføring

Med korreksjon for budsjettoverføring

Løpende priser

Faste priser

Faste priser

Sum kostnader

Sum kostnader

Legemidler i sykehus

H-resept

LAR[2]

Sum kostnader

H-resept

2012

 4 358

 5 141

 3 378

 1 567

 195

 10 509

 6 936

2013

 4 606

 5 374

 3 481

 1 707

 186

 10 742

 7 075

2014

 5 462

 6 254

 3 728

 2 339

 187

 11 278

 7 363

2015

 5 925

 6 704

 3 992

 2 525

 187

 11 729

 7 550

2016

 7 331

 8 029

 4 262

 3 581

 186

 11 774

 7 325

2017

 8 731

 9 440

 4 752

 4 502

 187

 12 395

 7 456

2018

 9 869

 10 555

 5 200

 5 168

 187

 12 378

 6 992

2019

 10 654

 11 138

 5 227

 5 761

 150

 11 771

 6 394

2020

 11 258

 11 415

 5 311

 5 953

 151

 11 780

 6 318

2021

 12 629

 12 629

 5 772

 6 707

 149

 12 629

 6 707

 

 

[1] PD1 og PDL1-hemmere er medikamenter som hjelper immunsystemet med å bekjempe kreftceller.

[2] Kostnadstall for LAR i 2021 er en prognose og ikke faktiske kostnader. Data for LAR leveres årlig fra Reseptregisteret. SLS-databasen forventes ikke å være oppdatert med salgsdata for LAR før i 2023.

Siste faglige endring: 20. februar 2023