Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Statsforvalternes behandling av klager på vedtak om behandling uten eget samtykke

Pasienter som er under tvungent vern, kan undersøkes og behandles uten eget samtykke. Dette kan kun gjøres hvis pasienten mangler samtykkekompetanse, med mindre det foreligger nærliggende fare for pasientens eget liv eller andres liv eller helse, jf. § 4-4.

Det kan ikke gjennomføres undersøkelse og behandling som innebærer et alvorlig inngrep, men det er unntak for nødvendig behandling med legemidler og strengt nødvendig tilførsel av ernæring ved alvorlig spiseforstyrrelse. Undersøkelse og behandling kan bare skje når det er forsøkt å oppnå samtykke til undersøkelsen eller behandlingen, eller det er åpenbart at samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Vedtak om legemiddelbehandling uten eget samtykke kan (med noen unntak) ikke fattes før pasienten er observert og forsøkt hjulpet i minst fem døgn fra etableringen av vernet.

Klager på denne typen tvang skal rettes til statsforvalteren i den enkeltes fylke. Fra 1. juli 2017 har pasienter rett til inntil fem timer gratis advokatbistand ved slike klager.

I 2022 behandlet statsforvalterembetene 1659 klager på vedtak om behandling uten eget samtykke etter § 4-4. Det var 176 flere klager enn i 2021 og en økning på 14 prosent. Se figur 12.

De 1659 klagesakene i 2022 omhandlet 1662 vedtak, hvorav 1503 (90 prosent) ble opprettholdt etter statsforvalterens vurdering. Andelen vedtak som blir opprettholdt har økt litt de siste årene. Se figur 13.

Figur 12. Antall klager tvangsbehandling i perioden 2016-2022.
Figur 12. Antall klager på tvangsbehandling i perioden 2016-2022.
Figur 13. Utfall av klager på tvangsbehandling i perioden 2016-2022. Andel av alle vedtak som er  klagebehandlet.
Figur 13. Utfall av klager på tvangsbehandling i perioden 2016-2022. Andel av alle vedtak som er  klagebehandlet.

Utviklingen i antall klager må sees i sammenheng med endringer i omfanget av behandling uten eget samtykke. Tall fra Norsk pasientregister viser at antall pasienter med vedtak om behandling uten eget samtykke gikk litt ned i 2017, men har økt i årene etter.[7]

Retten til gratis advokat kan ha medvirket til en økning i antall klager etter 2017. En annen mulig medvirkende forklaring kan være skjerpede krav om tvangsbehandlingsvedtak, som også ble innført i 2017.

Figur 14 viser utviklingen i antall klager de siste tre årene, fordelt på fylke. Merk at antall klager er lite i mange av fylkene. Små endringer kan derfor gi store utslag i prosent og kan reflektere tilfeldig variasjon.

Figur 14. Statsforvalterens behandling av klager på tvangsbehandling de siste tre år. Antall klagesaker fordelt etter fylke.
Figur 14. Statsforvalterens behandling av klager på tvangsbehandling de siste tre år. Antall klagesaker fordelt etter fylke.

Utfallet av klagebehandlingen i 2022 er vist i figur 15. For landet samlet ble 90 prosent av tvangsvedtakene stadfestet av statsforvalteren. Andelen varierte fra 71 prosent i Innlandet og Nordland til 97 prosent i Agder. Vedtaket ble helt eller delvis endret i 4 prosent av sakene. Denne andelen varierte fra 0 i Vestfold og Telemark til 8 prosent i Vestland og i Trøndelag.

I 6 prosent av sakene ble utfallet at vedtaket oppheves og at saken må behandles på nytt av faglig ansvarlig. Statsforvalteren har i disse tilfellene ikke vurdert om klagen skal etterkommes. Det kan først gjøres etter at faglig ansvarlig har behandlet saken på nytt.

Figur 15. Utfall av klager til statsforvalteren i 2022, i prosent av alle vedtak som er klagebehandlet.
Figur 15. Utfall av klager til statsforvalteren i 2022, i prosent av alle vedtak som er klagebehandlet.

De fleste klagene på behandling uten eget samtykke gjelder vedtak om tvangsmedisinering. I 2022 var det en økning i antall klager på tvangsmedisinering, men en nedgang i antall klager på tvungen ernæring. Se tabell 9.

Tabell 9. Klager på tvangsbehandling etter type tiltak. Antall vedtaka som er påklaget 2016-2022.

Vurdert bestemmelse (vedtak)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tvangsmedisinering § 4-4 annet ledd bokstav a

1102

1059

1169

1268

1383

1562

1627

Tvangsernæring § 4-4 annet ledd bokstav b

30

45

29

27

61

62

35

Annen tvang

1

4

4

8

4

0

0

Totalt

1133

1108

1202

1303

1448

1624

1662

a Summen kan avvike fra det totale antallet klagesaker, da mer enn ett vedtak kan vurderes i samme sak.

Siste faglige endring: 21. desember 2023