Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Referanser

Eri, T., Blystad, A., Gjengedal, E., & Blaaka, G. (2010). Negotiating credibility: first-time mothers’ experiences of contact with the labour ward before hospitalisation,. Midwifery,, Volume 26(Issue 6), 25-30.

Eri, T. S., Blystad, A., Gjengedal, E., & Blaaka, G. (2011). ‘Stay home for as long as possible’: Midwives' priorities and strategies in communicating with first-time mothers in early labour. Midwifery, 27(6), e286-e292.

Erlandsson, K., Lustig, H., & Lindgren, H. (2015). Women's experience of unplanned out-of-hospital birth in Sweden - a phenomenological description. Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives, 6(4), 226-229.

Flanagan, B., Lord, B., & Barnes, M. (2017). Is unplanned out-of-hospital birth managed by paramedics 'infrequent', 'normal' and 'uncomplicated'? BMC Pregnancy & Childbirth, 17(1), 436.

Flanagan, B., Lord, B., Reed, R., & Crimmins, G. (2019). Listening to women's voices: the experience of giving birth with paramedic care in Queensland, Australia. BMC Pregnancy & Childbirth, 19(1), 490.

Folkehelseinstituttet. (2021). Betydningen av lang reisevei til fødeinstitusjon og følgetjeneste for gravide/fødende: Systematisk oversikt– revidert utgave. Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2022/betydningen-av-lang-reisevei-til-fodeinstitusjon-og-folgetjeneste-for-gravide-og-fodende-revidert-rapport-2022.pdf

Haugen, S., & Hove, I. (2023). Hvor lang tid tar det å kjøre til nærmeste fødested?  Hentet fra https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/statistikk/spesialisthelsetjenesten/artikler/hvor-lang-tid-tar-det-a-kjore-til-naermeste-fodested

Helsedirektoratet. Autorisasjon og spesialistutdanning.  Helsedirektoratet:  Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning.

Helsedirektoratet. (2010). Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Helsedirektoratet. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Et%20trygt%20f%C3%B8detilbud.%20Kvalitetskrav%20til%20f%C3%B8dselsomsorgen%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/13edfbe7-e77e-47bb-89d6-faa94bf80e28:809189312f88f05db5207d671c1f34f38adbc7cd/Et%20trygt%20f%C3%B8detilbud.%20Kvalitetskrav%20til%20f%C3%B8dselsomsorgen%20%E2%80%93%20Veileder.pdf

Helsedirektoratet. (2020a). Endringer i fødepopulasjonen og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/endring-i-fodepopulasjon-og-konsekvenser-for-bemanning-og-finansieringssystem/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf/_/attachment/inline/3435df20-ea13-4d9f-99ed-f711d6ffbef0:51f3f1f4a94cd0893d94f09f3c7663d150ae61b0/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf

Helsedirektoratet. (2020b). Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/forslag-til-organisering-og-innforing-av-tilbud-om-nipt-og-ultralydundersokelser-i-forste-trimester

Helsedirektoratet. (18.11.2020). Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell i svangerskapsomsorgen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. [Database]. Oslo: Helsedirektoratet. Hentet 09.05.2023, fra https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk/informasjon-om-fosterdiagnostikk-til-helsepersonell-i-svangerskapsomsorgen-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten/innledning

Helsedirektoratet. (2020d). Praksis i kommunene- En økonomisk og administrativ utredning. Helsedirektoratet. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/praksis-i-kommunene/Praksis%20i%20kommunene.pdf/_/attachment/inline/d416573f-ccaf-4df2-83a0-4e97ba320e84:310c12e6faef42e0be035ba99949406d3fd2982d/Praksis%20i%20kommunene.pdf

Helsedirektoratet. (2021a). Spesialistutdanning for leger- LIS1. Helsedirektoratet Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/spesialistutdanning-for-leger-lis1/Spesialistutdanning%20for%20leger%20-%20LIS1%20-%20IS-3002.pdf/_/attachment/inline/16a446f1-c345-40a8-8f26-ebbd439ba7c7:860d12e6665e051ac003fb344c0a0f01a5433f69/Spesialistutdanning%20for%20leger%20-%20LIS1%20-%20IS-3002.pdf

Helsedirektoratet. (22.11.2023). Tilgang på og behov for jordmødre. Helsedirektoratet. Hentet 09.05.2023, fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/tilgang-pa-og-behov-for-jordmodre

Hensel, M., Mallon, A., Paschen, H. R., Tank, S., Wenderoth, S., & Kerner, T. (2022). Out-of-hospital Childbirths Attended by Emergency Medical Service Personnel - Rare Event and Challenge at the Same Time: A 5-year Retrospective Observational Study in Hamburg, Germany. [German]. [Rettungsdienstlich betreute aubetaerklinische Geburten - seltenes Ereignis und Herausforderung zugleich: eine retrospektive Analyse uber 5 Jahre in Hamburg.]. Notarzt, 38(5), 252-258.

Hill, M. G., Flanagan, B., Mills, B., Hansen, S., & Hopper, L. (2022). Paramedic training, experience, and confidence with out-of-hospital childbirth (OOHB) in Australia. Australas Emerg Care.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). (2021).  Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Holowko, N., Haas, J., Ahlberg, M., Stephansson, O., & Ortqvist, A. (2023). More than time: travel time to the delivery ward and maternal outcomes - onset of labour, postpartum haemorrhage and obstetric anal sphincter injury. Public Health, 217, 105-114.

Jakobsen, M. H., Udjus, E., Roseth, I., & Dahl, B. (2023). Midwives' experiences with accompaniment service work in Norway: A qualitative study. European Journal of Midwifery, 7, 5.

Jarneid, H., Gjestad, K., Roseth, I., & Dahl, B. (2020). Fathers' Experiences of Being Present at an Unplanned Out-of-Hospital Birth: A Qualitative Study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 13, 1235-1244.

Jia, Z., Kornstad, T., Stølen, N., & G, H. (2023). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040 (2). Oslo: Statisisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/arbeidsmarkedet-for-helsepersonell-fram-mot-2040/_/attachment/inline/487396f0-0469-49de-8b79-092941ac346f:9861f0cf62d33b5643028f02e0e8f7c22f80a709/RAPP2023-02.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2021). RHETOS: Fremdriftsplan [Press release]. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/fremdriftsplan/id2569508/

Malouf, R. S., Tomlinson, C., Henderson, J., Opondo, C., Brocklehurst, P., Alderdice, F., . . . Dretzke, J. (2020). Impact of obstetric unit closures, travel time and distance to obstetric services on maternal and neonatal outcomes in high-income countries: a systematic review. BMJ Open, 10(12), e036852.

Minion, S. C., Krans, E. E., Brooks, M. M., Mendez, D. D., & Haggerty, C. L. (2022). Association of Driving Distance to Maternity Hospitals and Maternal and Perinatal Outcomes. Obstetrics & Gynecology, 140(5), 812-819.

Nasjonalbudsjettet. (2023). Oslo: Finansdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/85ceadfcd04b4f23b291223280efc83f/no/pdfs/stm202220230001000dddpdfs.pdf

NAV. (2023). Bedriftsundersøkelsen våren 2023. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (FOR-2017-02-17-192). (2017).  Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-17-192

Ortqvist, A. K., Haas, J., Ahlberg, M., Norman, M., & Stephansson, O. (2021). Association between travel time to delivery unit and unplanned out-of-hospital birth, infant morbidity and mortality: A population-based cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100(8), 1478-1489.

Persson, A. C., Engstrom, A., Burstrom, O., & Juuso, P. (2019). Specialist ambulance nurses' experiences of births before arrival. International emergency nursing, 43, 45-49.

Riksrevisjonen. (2019). Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. Riksrevisjonen

Svedberg, E., Stromback, U., & Engstrom, A. (2020). Women's experiences of unplanned pre-hospital births: A pilot study. International emergency nursing, 51, 100868.

Tid for handling. (2023). (Norges offentlige utredninger). Oslo. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/

Vagle, H., Haukeland, G. T., Dahl, B., Aasheim, V., & Vik, E. S. (2019). Emergency medical technicians' experiences with unplanned births outside institutions: A qualitative interview study. Nursing Open, 6(4), 1542-1550.

Vik, E. S., Haukeland, G. T., & Dahl, B. (2016). Women's experiences with giving birth before arrival. Midwifery, 42, 10-15.

WHO. (2018). WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. ( Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO). World Health Organization. Hentet fra https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215

WHO. (2022). Health and care workforce in Europe: time to act. Geneva: WHO. Hentet fra https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058339

Woodward, R., Mazure, E. S., Belden, C. M., Denslow, S., Fromewick, J., Dixon, S., . . . Sullivan, M. H. (2023). Association of prenatal stress with distance to delivery for pregnant women in Western North Carolina. Midwifery, 118, 103573.

World Health Organization. Regional Office for, E. (2002). Essential antenatal, perinatal and postpartum care : training modules: Copenhagen : WHO Regional Office for Europe.

Siste faglige endring: 01. mars 2024