Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Helsedirektoratets oppsummering og vurdering

I Norge har det de siste årene vært i gjennomsnitt 300 uplanlagt fødsler utenfor institusjon pr år (ca 0,6%) Følgetjeneste og beredskap er et etablert tilbud i alle regioner.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD, og ved hjelp av Menon Economics, utredet konsekvenser for følgetjenestetilbudet ved en eventuell endring fra 90 minutter til 60 minutters reisevei fra hjemmet til fødeinstitusjonen. Resultatene viser et estimert økt behov nasjonalt for 49 jordmorårsverk og at kostnaden vil øke med omlag 60 millioner kroner ved en eventuell omlegging til tidsgrense på 60 minutter reisevei. Antallet av gravide som vil omfattes blir nærmest doblet.

Helsedirektoratet har også gjort en oppdatert vurdering av litteraturfunn for om en endring vil ha betydningen for utfallet for mor og barn.  En endring til 60 minutters reisevei vil med stor sannsynlighet redusere antall uplanlagte fødsler utenfor institusjon, men dokumenterer ingen sikker betydning for utfallet for mor og barn. Enkelte studier har vist en sammenheng mellom uheldige utfall og reisetid. FHI`s kunnskapsoppsummering fra 2021 konkluderer med at det mangler forskning på effekter av følgetjenester for fødende med lang reisevei til fødeinstitusjon, for alle relevante utfall.

Dagens ordning med en 90 minutters grense har vært praksis i mange år. Det er ikke utført en nasjonal evaluering av helsetjenestetilbudet - kvaliteten, nytteeffekt og ressursbruk er ikke vurdert.  Tatt i betraktning av manglende sikker dokumentasjon på uheldige utfall for mor og barn knyttet til en endring fra 90 til 60 minutter kombinert med et økt behov for ressurser vurderer Helsedirektoratet at det ikke er grunnlag for å endre tilbudet med dagens kunnskapsgrunnlag. En vurdering av om tilbudet bør endres bør baseres på en evaluering av dagens tilbud og legge til grunn prioriteringsforskriften: alvorlighetsgrad, ressursbehov og nytteeffekt. Det bør innføres standardiserte registreringsskjema for helsetjenestetilbudet som kan gi et godt grunnlag for en evaluering.

En eventuell endring bør også vurderes opp mot helsepersonellkommisjonenes rapport som nylig er publisert og som varsler store utfordringer med helsepersonell i fremtiden, også jordmødre. De regionale helseforetakene uttrykker stor bekymring dersom fødeavdelingene skal måtte avse flere jordmødre til følgetjeneste. De er redd at det vil gå på bekostning av tilbudet til fødende på sykehusene. Kommunene er nå flere steder konkurrenter til sykehusene når det gjelder arbeidsplasser for jordmødre, og en utbygget følgetjeneste vil kreve flere jordmødre enn de som jobber i kommunehelsetjenesten per i dag. Helsedirektoratet vurderer at det handler om prioritering.

Helsedirektoratet peker på flere forbedringsområder i dagens tilbud. Sammenfattet dreier det seg i stor grad om å etablere interkommunale samarbeid for å oppnå mer attraktive arbeidsmiljø som rekrutter godt, attraktive stillingsbrøker, lik lønn for lik jobb, og gode muligheter for å opprettholde kompetansen. Å styrke det interkommunale samarbeidet, utvide samarbeidet om møtetjenester og å styrke opplæring av prehospitalt personell anses som det mest hensiktsmessige i fremtiden.

Helsedirektoratets anbefalinger:

  • Helsedirektoratet anbefaler at dagens tilbud evalueres
  • Helsedirektoratet anbefaler at nåværende grense med 90 minutter opprettholdes
  • Helsedirektoratet anbefaler at forbedringstiltakene som er beskrevet i denne rapporten vurderes å gis som oppdrag til helseforetakene for å bedre kvaliteten i dagens tilbud.

Siste faglige endring: 01. mars 2024