Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Innledning

Gravide med mer enn 90 minutters reisevei fra hjemmet til fødeinstitusjon har i dag tilbud om følge av jordmor eller lege; jamfør "Et trygt fødetilbud", Kvalitetskrav til fødselsomsorgen (Helsedirektoratet, 2010). Følgetjenesten med vaktberedskap skal omfatte jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp. Det betyr at jordmor eller lege gjør opp klinisk status ved fødsel eller andre hendelser hos gravide (f.eks. vannavgang, blødning, premature rier), har dialog med fødeinstitusjonen og vurderer egnet transport; ambulanse - bil/båt/fly og om det er behov for følge av jordmor eller lege. I tillegg er prehospitale tjenester involvert i helsetjenestetilbudet.

Følgetjenesten skal organiseres i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, hvorav spesialisthelsetjenesten har ansvar for å finansiere ordningen. Det er ulikt hvordan følgetjenesten er organisert i dag i regionene. Noen har møte-tjeneste, noen kombinasjonsstillinger i sykehus og kommune, mens andre har dette som en del av arbeidet sitt i kommunehelsetjenesten. Det er også store variasjoner når det gjelder beredskapsordninger, lønn, og om det i det hele tatt er etablert følgetjenestetilbud i kommuner som har gravide med mer enn 90 minutters reisevei.

Medisinsk fødselsregister presenterte i en rapport i 2021 tall på forekomsten av uplanlagte fødsler utenfor institusjon ( 2020-tallene fra Medisinsk fødselsregister - FHI). Helsedirektoratet har fått oppdaterte tall til og med 2022 (se bildet under). Tallene er stabile på om lag 300 fødsler per år, om noe går det litt ned siste to år når det gjelder uplanlagt fødsel hjemme og fødsel under transport. FHI påpeker at det er små tall og at det derfor er viktig å tolke variasjon fra år til år med varsomhet. I rapporten fra 2021 ble det rapportert hyppigst forekomst av uplanlagte fødsler utenfor institusjon i Trøndelag, Møre og Romsdal, og Innlandet. Av disse var det 167 som fødte uplanlagt hjemme, og det forekom hyppigst i Innlandet, Trøndelag, Rogaland og Viken.

Fødsler utenfor institusjon
Kilde: FHI/MFR

Andelen uplanlagte fødsler utenfor institusjon med følge av jordmor eller jordmor til stede hjemme har ikke Helsedirektoratet tall på, men tilbakemeldinger fra de regionale helseforetakene tilsier at om lag 25% benytter følgetjeneste av de som er omfattet av tilbudet.

Tidsgrensen for tilbud om følgetjeneste har over år vært debattert, og senest i 2019 behandlet Stortinget et forslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet. Forslaget om å lovfeste et krav på 60 minutter ble ikke vedtatt.

Helsedirektoratet har nå blitt bedt om å utrede konsekvenser av en endring til 60 minutter med særlig fokus på personellressurser.

Siste faglige endring: 01. mars 2024