Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Om oppdraget

Helsedirektoratet mottok følgende oppdrag i tildelingsbrevet for 2023:

TB 2023-57: Oppdrag gitt i 2020 om å revidere nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen skal ferdigstilles i 2023. Som ledd i arbeidet skal Helsedirektoratet utrede hva konsekvensene av en anbefaling om følgetjeneste ved over en times reisevei vil være. Utredningen må særlig synligjøre konsekvensene knyttet til økt bruk av personellressurser. De regionale helseforetakene skal involveres i utredningsarbeidet.

Helsedirektoratet skal også komme med forslag til tiltak for å forbedre følgetjenesten. Det må ses i sammenheng med rapporten om endringer i fødepopulasjonen fra 2020 der følgetjeneste er omtalt.

Frist: 26. Juni

Organisering av arbeidet
Helsedirektoratet har hatt en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene. Arbeidsgruppen har bidratt med tallgrunnlag, statusrapport for vakt- og følgetjeneste i sine regioner, utfordringsområder og forbedringsforslag samt tekstinnspill til rapporten. Vi har også hatt en intern arbeidsgruppe med representanter fra ulike avdelinger i Helsedirektoratet for å løse oppdraget. I tillegg har vi benyttet et eksternt konsulentfirma, Menon Economics, som har levert en egen rapport som ligger vedlagt. Konsulentfirmaet har levert på den delen av oppdraget som omhandler omfanget av gravide med tilbud om følgetjeneste, og konsekvenser for personellressurser og økonomi ved en endret modell for følgetjeneste og beredskap.

 

Siste faglige endring: 01. mars 2024