Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Sammendrag

Helsedirektoratet mottok i TB 2023 et oppdrag om å utrede hva konsekvensene av en anbefaling om følgetjeneste ved over en times reisevei vil være og især synliggjøre konsekvensene knyttet til økt bruk av personellressurser. Representanter fra RHF-ene har deltatt i arbeidet. Rapporten innleder med historikken for følgetjeneste i Norge og en oppsummering av litteraturen for risiko for uheldige utfall for mor og barn og uplanlagte fødsler ved lang reisevei. Det er publikasjoner som dokumenterer at med økt avstand til fødeinstitusjon øker risikoen for transportfødsler. Dog er det for lite dokumentasjon til å kunne fastslå at avstanden er korrelert til risikoen for uheldige utfall for mor og barn.

Menon Economics har på oppdrag fra Helsedirektoratet utredet konsekvensene knyttet til økt bruk av personellressurser i en egen rapport (pdf). I Helsedirektoratets rapport gis en oppsummering av resultatene som viser analyse og beregning for antall fødende som omfattes av tilbudet, antall årsverk knyttet til å betjene tilbudet, samt den økonomiske kostnaden ved å drive tilbudet. Resultatene viser en tilnærmet dobling av fødende som vil omfattes av tilbudet. En endring til 60 minutter vil øke behovet for personell med opp mot 50 årsverk. De forventede totale kostnadene ved dagens tilbud er 82 millioner kroner. Kostnaden vil øke til totalt 143 millioner kroner ved en eventuell omlegging til tidsgrense på 60 minutter reisevei.

Rapporten omtaler også forbedringsområdene for følgetjenesten. Her fremheves blant annet viktigheten av å tilstrebe gode arbeidsmiljø som rekrutterer jordmødre, styrke samarbeidet mellom kommuner og helseforetak og styrke kompetansen til andre personellgrupper som ansatte ved prehospitale tjenester og legevakt.

Rapporten avslutter med Helsedirektoratets anbefalinger:

  • Helsedirektoratet anbefaler at dagens tilbud evalueres.
  • Helsedirektoratet anbefaler at nåværende grense med 90 minutter opprettholdes.
  • Helsedirektoratet anbefaler at forbedringstiltakene som er beskrevet i denne rapporten vurderes å gis som oppdrag til helseforetakene for å bedre kvaliteten i dagens tilbud.

Siste faglige endring: 01. mars 2024