Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Historikk

St.meld. nr. 12 (2008-2009) (regjeringen.no) legger til grunn et tilbud om følgetjeneste med veiledende grense på halvannen times reisevei til fødestedet. Grensen på 1,5 timers reisevei skal baseres på reell reisetid og er avhengig av reiseavstand, kommunikasjonsforhold, vær og føreforhold, hvor langt fødselen er kommet med mer.

Før 2010 var følgetjenesten mer eller mindre ansett som kommunens ansvar. Siden 2010 har det vært helseforetakenes ansvar å sikre beredskapen og tilby følgetjeneste. I 2012 ble ansvaret for finansiering av følgetjeneste og beredskap lagt til RHF-ene. Ifølge akuttforskriften §10 har de regionale helseforetak ansvar for ambulansetjenester (HOD, 2021).

Tidsgrensen for rett til følgetjeneste har over år vært debattert, og senest i 2019 behandlet Stortinget et forslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet. Forslaget om å lovfeste et krav på 60 minutter ble ikke vedtatt.

Det er skrevet flere saker i media om at kvaliteten på følgetjenesten varierer, eller er for svak, flere steder i landet. Dette inkluderer manglende samarbeid mellom helseforetak og kommune, og ulik tolking og praktisering av anbefalingen om 90 minutters reisevei. Fagforeningene rapporterer om medlemmer som opplever at kommuner satser på at jordmor rykker ut på frivillig basis for å følge fødende inn til sykehus.

I 2019 ba Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene om en kartlegging av tjenesten som ble rapportert tilbake i årsmeldingene. Helse- og omsorgsdepartementet ga videre de regionale helseforetakene i oppdrag om å få på plass følgetjeneste i samarbeid med kommunene der hvor det manglet. Samme år fikk Helsedirektoratet et oppdrag til om å se på “Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem” (Helsedirektoratet, 2020a) Rapporten skrev også om følgetjenesten.

I 2020 kom oppdraget om å revidere "Et trygt fødetilbud" på bakgrunn av overnevnte rapport. De tre normerende produktene, "Et trygt fødetilbud", “Retningslinje for hjemmefødsel” og “svangerskap passert termin” fra retningslinjen for svangerskapsomsorg, samles i ett normerende produkt; en retningslinje for fødselsomsorgen. Retningslinjen vil også omfatte en anbefaling om følgetjeneste og vaktberedskap. Arbeidet med retningslinjen ble forsinket på grunn av pandemien. Ekstern høring ble avsluttet i januar 2023 og det planlegges publisering i løpet av 2023.

Siste faglige endring: 01. mars 2024