Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg B

Forutsetninger for alle tall

 • Kommunene med manglende rapportering for 2019 representert med tall for 2018. Følgende kommuner har ikke rapportert i 2019: Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Hobøl, Sørum, Fet, Finnøy, Sveio, Nesna, Karlsøy, Hemne og Granvin. I tillegg har Utsira rapportert sammen med Karmøy
 • Teller kun mottakere av tjenester rapportert med gyldige tjenestekoder (med unntak for tjenester 12 Omsorgsbolig og 13 Annen bolig, som tolkes som tjenestekode 29 – Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål)
 • Ekskluderer tjenester med manglende tjenestestart-dato
 • Testpasienter/testbrukere - testbrukere inngår i datagrunnlaget brukt i produksjon av denne rapporten (15 brukere er antatt å være testbrukere i 2022, da de er rapportert fra 5 eller flere kommuner for samme årgang)
 • Generelt kontrolleres det ikke for gjensidig utelukkende tjenester der brukeren ekskluderes fra statistikken for hjemmebaserte tjenester ved aktiv institusjonstjeneste

Definisjoner

 • Antall tjenestemottakere - antall unike tjenestemottakere rapportert til KPR helse og omsorg med innvilget vedtak (for tjenester med krav om vedtak) og aktiv tjeneste, av en eller flere av rapporterte tjenester per 31.12 eller gjennom året
 • Antall mottakere av Rehabilitering/habilitering utenfor institusjon - antall unike tjenestemottakere rapportert med "ja" på opplysningen som angir om personen mottar rehabilitering/habilitering utenfor institusjon
 • Antall mottakere av heldøgnstjenestetilbud - antall unike tjenestemottakere rapportert til KPR helse og omsorg med "ja" på opplysningen som angir om det samlede tilbudet til tjenestemottakeren er å anse som heldøgnstjenestetilbud
 • Antall personer på venteliste for sykehjemsplass eller plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester - antall unike tjenestemottakere rapportert til KPR helse og omsorg med "ja" på opplysningen som angir om personen er på venteliste for sykehjemsplass eller plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
 • Antall vedtak – antall vedtak om tjeneste registrert med vedtaksdato i løpet av statistikkåret, herunder vedtak med innvilget tjeneste og vedtak med avslag. Vurderinger av eksisterende vedtak på ny er inkludert i telling.
 • Antall klager – klager mottatt i løpet av statistikkåret, dette kan også være klager på vedtak fattet tidligere år
 • Gjennomsnittlig antall timer pr. 31. desember – beregnet gjennomsnittlig antall timer av aktuell tjeneste, hvor det ekskluderes tjenestemottakere med 0 timer, fjernes duplikater, telles opp sum timer per tjenestemottaker; deretter regnes ut gjennomsnittet av sum timer per tjenestemottaker.
 • Ny tjenestemottaker – personen rapportert til KPR helse og omsorg i statistikkåret, som ikke var rapportert året før.
 • Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger – personer rapportert til KPR helse og omsorg året før statistikkåret, men ikke i statistikkåret.

Fordeling etter

 • Funksjonsnivå– kategoriene "noe/avgrenset bistandsbehov", "middels til stort bistandsbehov" og "omfattende bistandsbehov" – basert på siste registrerte funksjonskartlegging per tjenestemottaker; personer med vurdering "ikke relevant" på alle funksjonsområder og personer uten kartlegging plasseres i kategorien "uoppgitt"
 • Individuell plan, koordinator, privat ikke betalt hjelp, samfunnsdeltakelse (bistand til å delta ulike aktiviteter) - statistikken baseres på siste rapporterte opplysning
 • Bosituasjon per 31. desember - fordeling av tjenestemottakere basert på opplysninger knyttet til innvilgede og aktive tjenester. Tjenestemottakere som ikke mottar tjenestene omsorgsbolig, annen bolig, langtids-/tidsbegrenset opphold i institusjon, plasseres i kategorien "tjenestemottakere i eget hjem".
 • Tjenestegruppering – gruppering av tjenestene i fem kategorier: Tjenester til hjemmeboende, Bolig kommune disponerer til helse- og omsorgsformål, Institusjonstjenester, Bruk av tvang, Velferdsteknologi (se oversikt hvilke tjenester ligger i hver tjenestegruppe i kap.1.1)

Siste faglige endring: 12. desember 2023