Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg C

  Merknader til data rapportert til KPR helse og omsorg for 2022

  Kommune

  Kontrollkriteria

  Forklaring/kommentar

  1149 Karmøy

  1806 Narvik

  3006 Kongsberg

  4204 Kristiansand

  4601 Bergen

  5401 Tromsø

  5402 Harstad

  Over 100% økning i antallet unike org.nr. (variabel tjInstOrg) ift 2021

  HDIR: Alle kommuner bruker Profil i 2022, kommunene rapporterer i 2022 omtrent samme antall enheter som de hadde i 2017-2018

  1108 Sandnes

  tj.6 trygghetsalarm – økning fra under 10 mottakere i 2021 til 1077 i 2022

  Kommune: Vi har gjort en ny vurdering og (nå) satt trygghetsalarm opp som en IPLOS-tjeneste.

  1804 Bodø

  Økning i mottakere av tj 4 Dagaktivitetstilbud med 366 % fra 2021

  Kommune: Vi har gjort en endring på vedtakene fra dagopphold i sykehjem til dagaktivitetstilbud.

  3020 Nordre Follo

  -50% i antall personer med tj 25 Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold ift 2021

  Kommune: I 2021 ble tjenestemottakere fra andre kommuner som ble innlagt KAD Iplos-registrert som om de kom fra NFK. Dette har vi nå rettet opp i, det er bare tjenestemottakere fra NFK og som mottar fra før tjenester fra kommunen som blir IPLOS-registrert, og som blir rapportert til KPR helse og omsorg

  3005 Drammen

  økning i antallet personer med tj 25 Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold ift 2021

  Ingen personer rapportert med Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål i 2022 (mangler om lag 500 personer)

  Kommune: Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål: I rapporteringen for 2022 ble det rapportert 0 boliger for helse og omsorgsformål som åpenbart er feil. Det er et sammensatt forklaringsbilde som henger sammen med konvertering av tjeneste og saksnummer i Gerica og et pågående arbeid med å flytte brukere over til rett tjeneste/sak. Når vi gjør et manuelt uttrekk for 2022, med tidligere tjenestenummer, så er funnet 497. Arbeidet med å flytte mottakere av tjenesten er igangsatt i 16 januar 2023.

  Kommunal øyeblikkelig hjelp: I rapporteringen for 2021 ble det rapportert 0. Dette har vi ingen god forklaring på da KAD plasser er uendret fra 2021 til 2022. Disse var også i bruk i 2021 og et rapportuttrekk viser 319 tjenestemottakere i perioden.

  3007 Ringerike

  + 33% personer med tj.1 Praktisk bistad – dagglige gjøremål ift 2021

   + 29% personer med tj. 2 Praktisk bistad – dagglige gjøremål- opplæring ift 2021

   + 65% personer med tj. 4 Dagaktivitetstilbud ift 2021

  Kommune: ordinær praktisk bistand er nå økt fordi de fleste tiltak som har ligget i vedtak på hjemmesykepleie nå flyttes over til praktisk bistand.

  Praktisk bistand/opplæring henger nok sammen med innflytting av brukere i 2022.

  Det er økning i dagaktivitetstilbud fordi alle som nå er på det ene aktivitetssentret vårt Gleden får vedtak på dagaktivitet, tidligere var det en kombinasjon her med både dagopphold og dagaktivitet. Nå får alle vedtak på dagaktivitet.

  3024 Bærum

  -25 % personer med tj. 2 Praktisk bistad – dagglige gjøremål- opplæring ift 2021

  + 20% personer med tj.8 Avlastning i institusjon ift 2021

  Kommune: Praktisk bistand – opplæring – daglige gjøremål - dette er en tjeneste kommunen jobber med å fase ut. Tallene stemmer godt med kommunens mål for dette

  Avlastning i institusjon: årsaken til dette er mest sannsynlig en endring i intervall for rullering som gir plass til flere. Det var også en stor økning i antall søknader om avlastning i institusjon første halvdel av 2022.

  3025 Asker

  Nedgang med 100 personer med tj. 6 Trygghetsalarm ift 2021

  Kommune: Foregående rapporteringsår (2021) ble det påbegynt en gjennomgang av tildelingene av trygghetsalarm og en del tjenester er da blitt definert som lavterskeltilbud.

  3028 Enebakk

  økning med 35% i antall personer med tj. 15 Helsetjenester i hjemmet ift 2021

  Kommune: økningen er størst i gruppen 0 – 66 år. Det har vært økning av hjemmesykepleie dag/kveld gjennom 2022. I januar var det 126 som mottok tjenesten, og i desember var det 145. Det har også vært en svært stor økning av brukere innenfor tjenestene enhet psykisk helse og rus yter som rapporteres på Helsetjenester i hjemmet. Her var det en økning fra 123 brukere i januar til 195 brukere i desember.

  3034 Nes

  +50% personer med tj.15 Helsetjenester i hjemmet ift 2021

  Kommune: Vi har gjort en endring slik at Fysioterapi og Ergoterapi nå blir innrapportert som Helsetjenester i hjemmet.

  3407 Gjøvik

  - 23% personer med tj. 6 Trygghetsalarm

  - 41% personer med tj.25  Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold ift 2021

  Kommune: tall for Kommunal ø-hjelp døgnopphold er riktig (for 2022). Når det gjelder Trygghetsalarm så er IKKE disse riktige.

  3416 Eidskog

  Stor økning i antall mottakere av tj 29 Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformå ift 2021

  HDIR: fikk tilbake tallene for tj.29 etter manglende tall i 2020/2021

  3417 Grue

  29% økning i antall mottakere av Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

  Kommune: Miljøarbeid psyk/rus ikke var koblet til rapporteringen før i 2022, da tjenesten først ble etablert.

  3442 Østre-Toten

  nedgang tj.29 Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformå ift 2021

  HDIR: vurderer som sannsynlig ettersom det har vært fallende trend siden 2017

  3447 Søndre Land

  -48% personer med tj 21 Langtidsopphold i inst. Ift 2021

  Kommune: Vi har bygd nytt omsorgssenter, hvor flere gikk over fra langtidsplass ved sykehjem til omsorgsbolig med heldøgnsomsorg med praktisk bistand

  3807 Skien

  -50% personer med tj.1 Praktisk bistad – dagglige gjøremål i ft 2021

  –44% personer med tj.25 Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold ift 2021

  Kommune: Nedgangen på daglige gjøremål, er at vi har endret en tjeneste fra Iplos kode 1 til Iploskode 15.

  Alle plassene på KAD ble ikke benyttet, (pga drift) derfor er tallet lavere her.

  1818 Herøy

  1822 Leirfjord

  1827 Dønna

  + 40% tjenestemottakere  på kommunenivå ift 2021

  HDIR: har kommet på riktig nivå i 2022 etter lave tall i 2021

  3033 Ullensaker

  nedgang i antall mottakere av tj 15 Helsetjenester i hjemmet med ca.23% ift 2021

  Kommune: Tallene for 2021 ble vurdert som en økning på hjemmetjenester at det var flere tjenester som var satt opp med tjenester i hjemmet for eks fysio/ ergo tjenester og digital hjemmeoppfølging , men etter en bedre gjennomgang i oppsatte tjenester og krav var en del feil ført. Ikke alle krav for Iplos kode 15 var fulgt, tjenestene var kun oppført med Iplos kode 15, men ingen beslutningsdato og antall timer var ført. Derfor ble Iplos kode 15 fjernet å disse før innsending i 2022.

  3802 Holmestrand

  Betydelig økning i mottakere av Tj.15 Helsetjenester i hjemmet ift 2021

  Kommune: det har vært en betydelig økning av tjenesten psykisk helsetjeneste som rapporterer på IPLOS 15 - helsetjenester i hjemmet.

  5443 Båtsfjord

  +73% personer med tj.9 Støttekontakt ift 2021

  Flere tjenester gikk ned med over 20% personer ift 2021

  Kommune: Hjemmebasert omsorg sier at de mistet mange brukere i 2022. I tillegg hadde vi en stor gjennomgang av alle vedtak. Vi har også fått rekruttert flere støttekontakter og støttekontaktordningen har vært stort etterspurt spesielt siste del av 2022. Alt i alt  - tallene kan stemme slik vi ser det

  Kommuner med overgang til Helseplattformen ila 2022:

  Kommune

  Overgangsdato

  Kommentarer til datagrunnlag så langt

  Trondheim

  Mai 2022

  Har rapportert datagrunnlag fra begge fagsystemene brukt i 2022. Antall tjenestemottakere stemmer med forventet nivå, mer usikkerhet knyttes til antall timer, søknadsdatoer og vedtaksdatoer. Kommunen melder at de kommer til å bruke hele 2023 til å rette opp feil. Fiktive tjenestestart- og tjenestesluttdatoer skapt ved overgangen fra gammelt til nytt fagsystem.

  Os

  Røros

  Åfjord

  Ørland

  Indre Fosen

  Holtålen

  12.11.22

  Kommunene har kun rapportert datagrunnlaget fra fagsystemet de har brukt frem til overgangen til Helseplattformen. Ca.3 til 5% datatap.

  Siste faglige endring: 12. desember 2023