Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tabell 3.10.1 viser antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31. desember de siste 10 årene.

Tabell 3.10.1 Tjenestemottakere med praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.des., 2013-2022

 

Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall

Tjenestemottakere med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, antall

Andel med BPA, prosent

2013

235 189

2 888

1,23

2014

236 367

3 014

1,28

2015

239 491

3 146

1,31

2016

242 771

3 330

1,37

2017

247 485

3 509

1,42

2018

253 197

3 520

1,39

2019

250 796

3 655

1,46

2020

258 135

3 740

1,45

2021

264 621

3 969

1,50

2022

270 614

4 114

1,52

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg (2017-)

Sett i forhold til totalt antall tjenestemottakere som ikke er på institusjon den 31. desember, var andelen som mottar BPA på 1,5 prosent per 31.des.2022. Tilsvarende andel var på 1,2 prosent per 31.des.2013. Antall mottakere av BPA per 31. desember var økende i perioden 2013 til 2022. Økningen fra 31.des.2021 til 31.des.2022 var på 145 personer.

Tabell 3.10.2 viser antall personer som ikke bor på institusjon per 31.desember 2022, som mottar praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fordelt etter alder.

Tabell 3.10.2 Hjemmeboende* tjenestemottakere med praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.des., etter alder, 2022

 

Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall

Tjenestemottakere med BPA, antall

Andel med BPA, prosent

0- 17 år

15 164

691

 5

18-49 år

62 478

1 908

 3

50-66 år

39 666

1 082

 3

67-79 år

52 847

396

 1

80 år og over

94 466

37

 0,04

Kilde: KPR helse og omsorg

* - tjenestemottakere som ikke er på langtidsplass i institusjon per 31.des.

De fleste mottakere av BPA var i aldersgruppen 18-49 år per 31.des.2022 (1 908 mottakere). 37 personer som mottar BPA, er i aldersgruppen 80 år og over per 31.des.2022.

Av tjenestemottakerne i aldersgruppene under 18 år, 18-49 år og 50-66 år, som ikke er på institusjonsopphold per 31. desember, mottok 3-5 prosent BPA per 31.des.2022. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67-79 år, var 1 prosent per 31.des.2022. Under 1 prosent av tjenestemottakere i aldersgruppen 80 og over mottok BPA per 31.des.2022.

Mange tjenestemottakere får dekket behov for helse- og omsorgstjenester gjennom flere tjenestetilbud. Tabellen 3.10.3 presenterer enkelttjenestene som gis i tillegg til BPA, med status per 31. desember 2022.

Tabell 3.10.3 Andre tjenester til mottakere av BPA per 31.des.2022

Tjenestetype

Mottakere av BPA med denne tjenesten i tillegg, antall

Andel mottakere av BPA med denne tjenesten i forhold til totalt antall mottakere av BPA pr.31.des., prosent

Helsetjenester i hjemmet

1 371

  33

Trygghetsalarm

788

  19

Praktisk bistand - daglige gjøremål

531

  13

Omsorgsstønad

439

  11

Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål

259

  6

Dagaktivitetstilbud

248

  6

Støttekontakt

187

  5

Avlastning utenfor institusjon

144

  4

Matombringing

101

  2

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

101

  2

Avlastning i institusjon

66

  2

Digitalt tilsyn

44

  1

Elektronisk medisineringsstøtte

13

  0

Lokaliseringsteknologi (GPS)

10

  0

Dagopphold i institusjon

10

  0

Langtidsopphold i institusjon*

under 10

 basert på under 10

Tidsbegrenset opphold - annet

under 10

 basert på under 10

Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling

under 10

 basert på under 10

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

under 10

 basert på under 10

Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering

under 10

 basert på under 10

Kilde: KPR helse og omsorg

De fleste som hadde tjenester i tillegg til BPA, mottok Helsetjenester i hjemmet (1 371 personer) per 31.des.2022. Noe færre mottok Trygghetsalarm, Praktisk bistand - daglige gjøremål, Omsorgsstønad og Praktisk bistand - daglige gjøremål i tillegg til BPA (mellom 400 og 800 personer) per 31.des.2022. Rundt 300 personer hadde Bolig kommune disponerer til helse- og omsorgsformål og Dagaktivitetstilbud i tillegg til BPA per 31.des.2022.

Siste faglige endring: 12. desember 2023