Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Tjenestemottakere etter type tjeneste

Tabellen 2.5.1 viser antall mottakere av tjenester som rapporteres til KPR helse og omsorg (2013-2022).

Tabell 2.5.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter type tjeneste, 2013 - 2022

 

Tjenestemottakere, antall

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Praktisk bistand - daglige gjøremål

116 666

113 616

110 676

107 335

106 767

103 207

101 826

100 016

99 298

100 177

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

23 402

23 793

23 726

24 496

24 856

25 620

26 269

26 731

27 393

27 643

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

3 322

3 442

3 567

3 802

3 971

3 884

4 032

4 119

4 340

4 530

Dagaktivitetstilbud

28 547

28 830

29 690

30 671

31 543

32 180

33 580

31 239

32 019

34 185

Matombringing

33 196

34 245

33 999

33 006

33 383

32 559

32 464

32 913

34 247

35 000

Trygghetsalarm

92 224

92 177

93 300

94 745

96 835

98 693

82 049

104 353

109 303

116 346

Avlasting - utenfor institusjon

9 832

9 867

9 871

9 856

9 676

9 290

9 305

9 378

9 308

9 777

Avlasting - i institusjon

7 864

7 752

7 779

7 899

8 069

8 064

8 451

7 996

8 444

8 925

Støttekontakt

35 772

36 425

36 862

37 138

38 053

37 720

37 821

37 247

37 015

37 419

Omsorgsstønad

10 975

11 099

11 293

11 548

11 699

11 546

11 562

11 557

11 658

11 881

Helsetjenester i hjemmet

205 340

209 529

217 142

223 780

229 566

233 857

247 808

251 555

261 537

269 518

Dagopphold i institusjon

7 396

7 035

6 562

6 374

6 182

5 802

5 046

4 222

4 030

4 021

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

27 611

27 528

27 927

28 477

28 668

28 855

29 426

29 611

30 367

33 641

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering

15 352

15 200

15 716

16 139

16 292

16 099

15 877

14 761

15 496

16 405

Tidsbegrenset opphold i institusjon - annet

22 314

21 925

22 372

22 814

22 778

21 746

22 720

19 036

18 660

20 177

Langtidsopphold i institusjon

48 205

48 063

47 955

47 647

47 508

46 288

45 866

45 933

45 802

46 658

Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

..

..

..

8 610

10 760

14 797

13793

13089

14735

15 014

Lokaliseringsteknologi (GPS)

..

..

..

341

611

1 328

2 333

3454

2913

3 389

Elektronisk medisineringsstøtte

..

..

..

..

..

..

1 816

5712

5792

7 550

Digitalt tilsyn

..

..

..

..

..

..

3 925

6 097

7 814

11 351

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

..

..

..

..

51 256

50 497

 46 313

 49 894

 49 175

 49 518

Kilde: IPLOS-registeret (-2016)/ KPR helse og omsorg (2017-)

Helsetjenester i hjemmet er tjenesten med størst økning i antall tjenestemottakere fra 2021 til 2022. Økningen var på rundt 8 000 tjenestemottakere, og kan forklares med økt rapportering av tjenester ergo- og fysioterapi og tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet. Digitalt tilsyn hadde størst prosentvis økning i antall tjenestemottakere i 2022 sammenliknet med 2021 (økning med 45 prosent, eller om lag 3 600 personer). Dagopphold i institusjon er en tjeneste med nedgang i antall mottakere (under 10 tjenestemottakere) fra 2021 til 2022. Nedgangen kan delvis forklares med at Dagopphold i institusjon omdefineres til Dagaktivitetstilbud.

Tabell 2.5.2 viser antall tjenestemottakere i 2022, fordelt etter alder og tjenestetype

Tabell 2.5.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og tjenestetype, 2022
 

Tjenestemottakere etter tjenestetype

Tjenestemottakere etter alder og tjenestetype

 

Personer

Andel av tjenestemottakere, prosent

Under 67 år, personer

Over 67 år, personer

Andel under 67 år, prosent

Andel over 67 år, prosent

Praktisk bistand - daglige gjøremål

100 177

 12

24 444

75 733

 24

 76

Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål

27 643

 3

22 641

5 002

 82

 18

Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistanse

4 530

 1

4 009

521

 88

 12

Dagaktivitetstilbud

34 185

 4

11 395

22 790

 33

 67

Matombringing

35 000

 4

4 622

30 378

 13

 87

Trygghetsalarm

116 346

 13

9 036

107 310

 8

 92

Avlasting - utenfor institusjon

9 777

 1

9 124

653

 93

 7

Avlasting - i institusjon

8 925

 1

3 675

5 250

 41

 59

Støttekontakt

37 419

 4

28 589

8 830

 76

 24

Omsorgsstønad

11 881

 1

9 830

2 051

 83

 17

Helsetjenester i hjemmet*

269 518

 31

112 964

156 554

 42

 58

Dagopphold i institusjon

4 021

 0

330

3 691

 8

 92

Tidsbegrenset opphold i institusjon - utredning/behandling

33 641

 4

2 968

30 673

 9

 91

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering

16 405

 2

1 922

14 483

 12

 88

Tidsbegrenset opphold i institusjon – annet

20 177

 2

2 295

17 882

 11

 89

Langtidsopphold i institusjon

46 658

 5

2 755

43 903

 6

 94

Kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

15014

 2

2220

12 794

 15

 85

Lokaliseringsteknologi (GPS)

3389

 0

408

2 981

 12

 88

Elektronisk medisineringsstøtte

7550

 1

1 369

6 181

 18

 82

Digitalt tilsyn

11 351

 1

1211

10 140

 11

 89

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål*

 49 518

 6

20758

28 760

 42

 58

Totalt

 

 100

 

 

 

 

Kilde: KPR helse og omsorg

Helsetjenester i hjemmet var rapportert med flest tjenestemottakere (269 518 personer i løpet av 2022). Av alle tjenestetyper, gis det mest av Helsetjenester i hjemmet (31 prosent), Trygghetsalarm (13 prosent) og Praktisk bistand – daglige gjøremål (12 prosent) i 2022.

Helsetjenester i hjemmet, avlastning i institusjon og bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål gis til omtrent like mange personer over 67 år som til personer under 67 år.

Andre tjenester gis i hovedsak til enten eldre eller yngre personer[11].

Tjenester med flest mottakere i alderen 67 år og over:

 • praktisk bistand – daglige gjøremål
 • matombringing
 • dagaktivitetstilbud
 • velferdsteknologi
 • tidsbegrenset- og langtidsopphold i institusjon
 • kommunal øyeblikkelig hjelp[12]

Tjenester med flest mottakere i alderen under 67 år:

 • praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse
 • praktisk bistand – opplæring – daglige gjøremål
 • støttekontakt
 • avlasting utenfor institusjon
 • omsorgsstønad

Siste faglige endring: 12. desember 2023