Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Tjenestemottakere etter tjenestegruppe

Tjenestene er gruppert i følgende grupper:

  • Tjenester til hjemmeboende er en tjenestegruppe med praktisk bistand (tre typer), dagaktivitetstilbud, matombringing, avlastning utenfor institusjon, støttekontakt, omsorgsstønad og helsetjenester i hjemmet
  • Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål (tidligere "omsorgsbolig" og "annen bolig")
  • Institusjonstjenester - langtidsopphold i institusjon, tidsbegrensede opphold i institusjon (tre typer), avlastning i institusjon, dag- og nattopphold i institusjon og kommunal øyeblikkelig hjelp – døgnopphold[9]
  • Velferdsteknologi - trygghetsalarm, lokaliseringsteknologi (GPS), digitalt tilsyn og elektronisk medisineringsstøtte

Tabellen 2.4.1 viser antall unike tjenestemottakere innen hver tjenestegruppe i perioden 2017-2022[10]. Samme person kan være i flere tjenestegrupper i samme årgang.

Tabell 2.4.1 Tjenestemottakere gjennom året, etter tjenestegruppe, 2017 - 2022

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tjenester til hjemmeboende, personer

300 533

305 927

302 394

310 055

319 435

328 265

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, personer

51 256

50 497

45 377

49 894

49 175

49 521

Institusjonstjenester, personer

107 720

108 461

106 095

104 016

105 621

110 708

Velferdsteknologi, personer

95 718

99 612

82 541

109 765

115 678

125 286

Kilde: KPR helse og omsorg

Tjenester til hjemmeboende er tjenestegruppen med flest tjenestemottakere. Det har vært en større økning i antall tjenestemottakere siden 2020, sammenliknet med tidligere år. Økningen fra 2021 til 2022 var på rundt 9 000 tjenestemottakere (3 prosent). Økningen skyldes økt rapportering av ergo- og fysioterapi og tjenester på området psykisk helse og rus.

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål rapporteres fra og med 2019 og erstatter rapportering av "Omsorgsbolig" og "Annen bolig". I forbindelse med endringen har det vært mangelfull rapportering fra enkelte kommuner, spesielt i 2019. I 2022 mangler det rapportering av rundt 500 personer fra en større kommune. Antall tjenestemottakere i denne tjenestegruppen har økt med rundt 300 tjenestemottakere (0,7 prosent) fra 2021 til 2022.

Antall mottakere av institusjonstjenester økte med rundt 5 000 tjenestemottakere (økning med 4,8 prosent) fra 2021 til 2022.

Antall mottakere av velferdsteknologi har økt med rundt 9 600 tjenestemottakere (økning med 8 prosent), når vi sammenligner 2021- tall med 2022. For endringer i antall tjenestemottakere etter enkelttjeneste, se kap.2.5.

Tabell 2.4.2 viser antall tjenestemottakere i 2022, fordelt etter tjenestegruppe og alder.

Tabell 2.4.2 Tjenestemottakere gjennom året, etter alder og tjenestegruppe, 2022

 

Tjenestemottakere i alt, personer

Tjenester til hjemmeboende, personer

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, personer

Institusjonstjenester, personer

Velferdsteknologi, personer

0-17 år

19 458

18 799

39

2 493

90

18-49 år

86 076

83 107

11 656

3 734

2 625

50-66 år

55 172

50 645

9 063

7 883

8 196

67-79 år

82 923

67 769

9 469

28 920

30 152

80-89 år

96 190

72 483

10 610

40 216

53 404

90 år og over

50 549

35 442

8 681

27 460

30 819

Kilde: KPR helse og omsorg

Hovedtrekk fra tabellen 2.4.2:

  • De fleste i hver aldersgruppe mottar tjenester til hjemmeboende
  • Mellom 8 000 og 12 000 personer mottar bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål i hver aldersgruppe, unntatt aldersgruppen 0-17 år
  • Flertallet av mottakerne av institusjonstjenester er i alderen 67 år og over
  • Flertallet av mottakerne av velferdsteknologi er i alderen 67 år og over

 

[10] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 12. desember 2023